APLP II/2018

Domů » Archiv čísel » 2018 » APLP II/2018

EDITORIAL

Na okraj letošní AT konference
| KALINA, K.

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLES

Hodnocení prevence z pohledu studentů středních škol Ústeckého kraje:
Srovnání prevence v adiktologii a dalších typů rizikového chování

Evaluation of Prevention From the Point of View of Students of High Schools in Ústecký Region:
Comparison of Prevention in Addictology and other Types of Risk Behavior

| PETRUŽELKA, B., BARTÁK, M. VACEK, J., GABRHELÍK, R.

První zařízení pro ústavní léčbu závislosti na alkoholu v Československé republice: případová studie léčebny v Tuchlově (1923–1938)

The First Facility for the Institutional Treatment of Alcohol Dependence in the Czechoslovak Republic:
Case Study of the Tuchlov Treatment Facility (1923–1938)

| ŠEJVL, J., MIOVSKÝ, M.

KOMENTOVANÝ PŘEKLAD / ANNOTATED TRANSLATION

Alkohol a veřejné zdraví – komentovaný souhrn vybraných zjištění přehledového článku Alcohol and public health (Room, R., Babor, T.,& Rehm, J. (2005). Alcohol and public health. The Lancet, 365(9458), 519-530.)

Alcohol and public health – an annotated summary of selected findings of a review article (Room, R.,
Babor, T., & Rehm, J. (2005). Alcohol and public health. The Lancet, 365(9458), 519–530.)

| BARTÁK, M.

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE

Právní možnosti testování žáků a studentů při důvodném podezření na ovlivnění návykovou látkou ve škole a školském prostředí

Legal Options for Testing Pupils and Students upon a Reasonable Suspicion of Substance Abuse in School and the School Environment

| ŠEJVL, J.

KAZUISTIKA / CASE STUDY

Končím s hulením – průběh a těžkosti péče o klienta v internetovém prostředí. Kazuistika internetové léčebné intervence (ILI)

I quit smoking weed – the course and complications of providing care to a patient in internet-based environment. Case study of internet-based treatment intervention

| MINAŘÍK, G., MINAŘÍK, J.

KRÁTKÉ SDĚLENÍ

(Adiktologické) ambulance jsou mezi absolventy adiktologie nejžádanějším typem zaměstnání

| PAVLOVSKÁ, A., MIOVSKÝ, M.

ROZHOVOR

Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky

| BARTÁK, M.

RECENZE

Základy metodologie výzkumu (L. Eger, D. Egerová)

| JANDÁČ, T.


STÁHNOUT ČÍSLO II/2018 V PDF