APLP IV/2018

Domů » Archiv čísel » 2018 » APLP IV/2018

EDITORIAL

Dětská a dorostová adiktologie vytvořila samostatnou sekci při SNN ČLS JEP a sdílí ji s dalšími společnostmi

| MIOVSKÝ, M.

 

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE

Veřejně dostupné zdroje dat a prevalence užívání návykových látek u rodiček, dětí a mladistvých a možnosti využití těchto dat pro prevalenční odhady pacientů a klientů

Publicly available data sources and prevalence of substance use in pregnant women, children and
adolescents and the use of these data for patients‘ and clients‘ prevalence estimates

| ROLOVÁ, G., MIOVSKÝ, M., BARTÁK, M.

 

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY / REVIEW ARTICLES

Práce v adiktologické ambulanci pro děti a dorost

Outpatient Addiction Treatment Clinic for Children and Adolescents: Intervention Possibilities

| SEDLÁČKOVÁ, S., HAMPLOVÁ, L., VESELÝ, Z., DOBRINIČ, K., MLÁDKOVÁ, P.

Školská zařízení a adiktologická problematika

School Facilities and Addiction-Related Issues

| TOMAN, J.

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Přístup založený na důkazech ve školní prevenci znamená každodenní boj: případová studie zkušeností v České republice s národními standarty kvality a národním certifikačním systémem

An evidence-based approach in school prevention means an everyday fight: a case study of the Czech Republic’s experience with national quality standards and a national certification system

| MIOVSKÝ, M.

 

ZPRÁVY Z OBORU

K novému vizuálu kampaně Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol 1. LF UK a VFN v Praze pro cílovou skupinu dospívajících

| BARTÁK, M.

 

PŘÍLOHY: DOPORUČENÉ POSTUPY

APPENDIX 1
Doporučené postupy pro identifikaci a management užívání návykových látek a poruch spojených s užíváním návykových látek v těhotenství


STÁHNOUT CELÉ ČÍSLO IV/2018 V PDF