Hepatitida C v těhotenství

Publikoval redakce v

Autor | Fraňková, S.
Citace | FRAŇKOVÁ, Soňa. Hepatitida C v těhotenství. Adiktol. prevent. léčeb.
praxi. 2020; 3(2), 100–105
.

Klíčová slova | HCV infekce – Těhotenství – Léčba – Screening

Souhrn | HCV infekce je v západních zemích jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater, většina infikovaných osob o svém onemocnění neví. V současné době dochází k přenosu HCV infekce nejčastěji při nitrožilní aplikaci drog. Počet infikovaných jedinců v mladé populaci stoupá, což zahrnuje i ženy fertilního věku. Povinný screening HCV infekce v těhotenství v ČR dosud nebyl zaveden. Vyšetřování anti-HCV protilátek na základě rizikových faktorů přenosu není efektivní, proto je nyní ve většině západních zemí screening v těhotenství povinný. Znalost anti-HCV statutu matky vede následně k adekvátnímu vyšetření a sledování dítěte. U žen, které plánují těhotenství a o HCV infekci vědí, je doporučena protivirová léčba před těhotenstvím k zamezení přenosu infekce na dítě. K přenosu na dítě dojde mezi 5 a 15 %, do chronicity pak přejde 3–5 % dětí. Dosud není známo, které faktory k přenosu infekce přispívají, nemůžeme tudíž přistoupit k žádným opatřením, která by riziko snížila, krom léčby HIV u HIV/HCV koinfikovaných žen. Porod císařským
řezem riziko přenosu nesnižuje. Kojení obecně není kontraindikováno, opět krom žen s HIV. Po porodu může dojít ke spontánní eliminaci viru, proto by před léčbou po porodu měla být znovu vyšetřena HCV RNA. V případě, že je anti-HCV pozitivita zjištěna v těhotenství, má být žena odeslána k hepatologickému vyšetření, HCV infekce je potvrzena v případě HCV RNA pozitivity. Těmto ženám má být nabídnuta léčba, jejíž zahájení má být naplánováno časně, ihned po ukončení kojení, podání přímo působících antivirotik v těhotenství v současnosti není doporučeno.

Hepatitis C Infection in Pregnancy

Author | Fraňková, S.
Citation | FRAŇKOVÁ, Soňa. Hepatitida C v těhotenství. Adiktol. prevent. léčeb.
praxi. 2020; 3(2), 100–105
.

Keywords | HCV infection – Pregnancy – Treatment – Screening

Summary | In Western countries, HCV infection is the most common cause of chronic liver disease, with the majority of those infected being unaware of their condition. Nowadays, intravenous drug use is the most common source of the infection. The number of infected individuals is rising among young adults, including women of childbearing age. The compulsory screening of pregnant women has not yet been introduced in the Czech Republic. As anti-HCV assessment based on reported risk factors is not effective, HCV screening in pregnancy is compulsory in most Western countries. Knowledge of the mother’s anti-HCV status allows appropriate follow-up of the child. In women planning pregnancy who are aware of their infection, antiviral treatment before conception is recommended in order to prevent mother-to-child transmission of HCV infection. Mother-to-child transmission occurs in 5–15% of cases, with 3–5% of the children developing chronic infections. The factors contributing to the transmission of the disease are unknown, so no special measures can be adopted, with the exception of HIV therapy for women co-infected with HCV/HIV. There is no data that supports elective caesarean delivery. Breastfeeding is contraindicated only in HIV-positive mothers. Up to 10% of women may present with spontaneous clearance of the virus after delivery. Therefore, HCV RNA should be re-evaluated after delivery. In case of anti-HCV positivity, the pregnant woman should be referred to a hepatological examination. HCV infection is confirmed by HCV RNA positivity. The woman should be offered therapy; its initiation should be scheduled soon after the cessation of breastfeeding. HCV therapy with direct action antivirals is recommended neither during pregnancy nor while breastfeeding.

Celý článek ke stažení zde: