Jak interpretovat administrativní data a indikátory v adiktologii?

Publikoval redakce v

Autor | PETRUŽELKA, B.
Citace | PETRUŽELKA, B. Jak interpretovat administrativní data a indikátory
v adiktologii? Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 168–175; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0004.

Klíčová slova | Administrativní data – Indikátory – Monitoring – Interpretace dat – Teorie – Závislost

Souhrn | Administrativní data a na nich založené indikátory mohou být v adiktologii využívány na různých úrovních (od regionální až po mezinárodní) celou řadou aktérů, a to ať už výzkumníky, vedoucími služeb, programů či koordinátory politik. Avšak tito aktéři mohou při interpretaci a využití administrativních dat narazit na jejich limity. Cílem článku je tedy představit uživatelům administrativních dat, ať už se jedná o výzkumníky, nebo experty z praxe, teoretický rámec a postupy vhodné pro jejich interpretaci. Článek přináší stručné shrnutí dosavadních poznatků v této
oblasti a představen je teoretický přístup k interpretaci administrativních dat a indikátorů. V závěru článku je navržen postup interpretace administrativních dat a indikátorů. Tento postup může být naplněn do různé míry s ohledem na to, jaké zdroje a záměry mají jeho případní uživatelé. Rozpětí jeho využití sahá od systematické aplikace při statistické analýze indikátorů až po myšlenkový experiment, pokud se kupříkladu lokální protidrogový koordinátor bude zamýšlet nad lokálními změnami hodnot indikátorů.

 

How to Interpret and Analyse Administrative Data and Indicators in Addictology

Author | PETRUŽELKA, B.

Citation | PETRUŽELKA, B. Jak interpretovat administrativní data a indikátory
v adiktologii? Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (3), 168–175; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0004.

KeywordsAdministrative data – Indicators – Monitoring – Data interpretation – Theory – Addiction

 Summary | Administrative data and the indicators based on it can be used in the field of addiction at different levels (from regional to international) and by different actors (e.g. researchers, service and programme managers, drug policy coordinators, etc.). In using and interpreting administrative data and indicators, however, these actors may encounter the limits of such data and indicators. The aim of this paper is to introduce users of administrative data, whether they are researchers or practitioners, to the theoretical basis and procedures suitable for the interpretation of administrative data and indicators. The article contains a brief summary of the existing knowledge and presents a theoretical approach to the interpretation of administrative data and indicators. The paper concludes by proposing a procedure for the interpretation of administrative data and indicators. This procedure can be applied to a varying degree, depending on the resources and intentions of its potential users. Its use ranges from a systematic application when conducting statistical analysis of indicators to a thought experiment if, for example, a local drug coordinator plans to interpret local changes in indicator values.

Celý článek ke stažení zde: