Možnosti postupu při umírání, úmrtí, zajištění a vypravení pohřbu a jeho nákladů u klienta adiktologických služeb

Publikoval redakce v

Autor | Šejvl, J.
Citace | ŠEJVL, Jaroslav. Možnosti postupu při umírání, úmrtí, zajištění a vypravení pohřbu a jeho nákladů u klienta adiktologických služeb. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 160–171.

Klíčová slovaSmrt – Úmrtí – Pohřeb – Potrat – Vypravitel pohřbu – Pohřeb sjednaný obcí

Souhrn | S umíráním a smrtí blízké osoby se ve svém životě může setkat každý. U pracovníků v pomáhajících profesích je tato pravděpodobnost zvýšena o možnosti řešení takové situace s klienty či pacienty. Rámcová znalost základních postupů v takové situaci by měla být pro pracovníky
v pomáhajících profesích samozřejmostí. Umírání, úmrtí či participace na vypravení pohřbu a rituály s tím spojené jsou významnou součástí procesu doprovázení umírajícího a následně i truchlení. Tvoří jeden z významných fragmentů lidské kultury a humanistického přístupu. Znalost základních možností spojených s umíráním, možností doprovázení umírajícího, pietní úpravy těla zemřelého, sjednání a vypravení pohřbu a s tím spojené finanční náklady jsou významné pro všechny pracovníky v pomáhajících profesích. Orientace v nich napomáhá dotvářet komplexnost adiktologických služeb.

 

Possibilities of Proceeding in the Event of Dying, Death, Arranging and Sending a Funeral and its Costs for a Client of Addictology Services

Author | Šejvl, J.
Citation | ŠEJVL, Jaroslav. Možnosti postupu při umírání, úmrtí, zajištění a vypravení pohřbu a jeho nákladů u klienta adiktologických služeb. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 160–171.

KeywordsDeath – Decease – Burial – Abortion – Funeral narrator – Burial arranged by the municipality

  Summary | The dying or death of a loved one is something that everybody is likely to experience in his or her life. With helping professionals, this probability is increased by the possibility of them dealing with such situations involving their clients, patients, or people close to them. General knowledge of how to approach such situations should be a matter of fact for helping professionals.
Dying, death, and participation in arranging for a funeral and the related rituals are a significant part of the process of accompanying a dying person and subsequent bereavement. They form an important fragment of human culture and a humanist approach. All helping professionals should have knowledge of the possibilities associated with dying, options for the accompaniment of a dying person, respectful dressing and casketing of the deceased, and arranging for a funeral, including the costs of funeral services. A general understanding of these issues contributes to the comprehensive expertise of addiction professionals.

Celý článek ke stažení zde: