Národní adiktologická konference Cena adiktologie 2018

Publikoval redakce v

ZPRÁVY Z OBORU

Jaroslav Šejvl

1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie

Dne 22. listopadu 2018 proběhl v prostorách Lékařského domu v Praze 2 již XIII. ročník celodenní národní adiktologické konference Cena adiktologie. Stěžejním tématem konference byla problematika sdílení adiktologického pacienta a spolupráce mezi adiktologickými službami a jinými lékařskými obory.
Úvodní slova přednesli přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., a předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP prim. MUDr. Petr Popov, MHA.
Po úvodních slovech došlo k vyhlášení oceněných, a to v obou kategoriích – Cena adiktologie a Cena Kiron. Cenu adiktologie – sošku Hlavovzhůra autora prof. ak. soch. Kurta Gebauera – obdržel za celoživotní přínos oboru MUDr. Jiří Presl (Obr. 1), ředitel Drop In, o. p. s.
V roce 2018 došlo k výjimečné situaci, kdy Cenu Kiron vyhrály dva významné nominované projekty.
Cenu Kiron obdrželi Sonja a David Věchetovi (Obr. 2) z nestátního zdravotnického zařízení Remedis, s. r. o., za přípravu a otevření adiktologické ambulance v sociálně vyloučené lokalitě v městské části Brno-střed. Druhým oceněným byl SANANIM z. ú., za spoluúčast na mezinárodním projektu BETRAD (BEtter TReatment for Aging Drug user), www.betrad.eu, realizovaným ve spolupráci napříč evropskými zeměmi. Cenu Kiron převzal za organizaci vedoucí projektu David Pešek (Obr. 3).
Po slavnostním předání cen byl zahájen odborný program první přednáškou MUDr. Dany Vondráčkové na téma léčby chronické bolesti drogově závislých pacientů. Východiskem léčebného přístupu je poznání, že chronická bolest může být tak intenzivní, že vyžaduje léčbu silnými opioidy. Taková indikace musí být vždy pečlivě zvážená, správně zvolená a pacient musí být ošetřujícím lékařem trvale sledován. O to větší zodpovědnost a těžké rozhodování má lékař, pokud jde o pacienta s diagnostikovanou drogovou závislostí a poruchou z užívání rizikových látek (SUD – substance use disorder). Rozhodnutí, zda v takovém případě zahájit opioidní léčbu, je velmi těžké a výsledek je nejistý. Lékař v takovém případě předpokládá, že pacient na substituci, nebo již bez závislostní léčby má větší šanci profitovat z opioidní terapie, pokud má opravdu bolesti, které nelze léčit jinak. Při léčení všech pacientů s chronickou bolestí je nutné brát v úvahu psychosociální faktory a navodit důvěru mezi pacientem a lékařem. U pacientů se SUD jsou tyto aspekty ještě důležitější, ale mnohdy obtížně realizovatelné. Čím dříve pacient s drogami začal, tím obtížnější je balancovat mezi důvěrou a podezíráním z nedodržování léčby, hodnocení subjektivního stavu, bolesti, psychického stavu, chování a také je obtížnější komunikace. Tato problematika byla demonstrována na dvou kazuistikách s rozdílným výsledkem. Shodou okolností šlo u obou pacientů o velmi silné bolesti při nekróze kyčelního kloubu. Operace, která by problém řešila, byla z různých důvodů oddalována několik let.
Druhý příspěvek přednesla Mgr. Simona Sedláčková, MSc., MHA, která se zaměřila na téma spolupráce s odborníky pro rodinu a děti. Základním tématem příspěvku byla skutečnost, že při adiktologické práci s rodinou je cílem podpořit rodinu při řešení problémů plynoucích z předchozího způsobu života, což se týká zejména dětí matek uživatelek návykových látek. Je tedy nutné spolupracovat s rozsáhlou sítí odborníků, aby se stanovené cíle daly naplnit. Nezbytné je komplexní vyhodnocení, case management a také komplexní přístup k oborům, jako je fyziologie, imunologie, psychiatrie a další související faktory. Při této práci si pracovníci uvědomují, že je nutné využívat terapeutických metod při práci s rodiči, ale u dětí nelze čekat, zda se rodinné prostředí změní ve zcela ideální iluzi. Přednášející se domnívá, že rodinu a děti je nutné sledovat v celém komplexu bio-psycho-sociálního faktoru, tak jak se u uživatelů sledovala prevalence a depistáž infekčních onemocnění
Poslední přednášející v prvním bloku byla prim. MUDr. Hana Houdková, která představila dvě kazuistiky pacientů léčených na oddělení pro střednědobou léčbu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v průběhu let. Přednášející v obou kazuistikách zdůraznila zejména potřebnou provázanost ambulantní a ústavní léčby a úzkou spolupráci s psychiatrickou péčí právě v oblasti ­duálních diagnóz.
Po krátké přestávce následoval druhý blok, který se specificky zaměřil na problematiku léčby hepatitidy u adiktologických pacientů. Prvním přednášejícím druhého bloku byl prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., jehož sdělení se zaměřilo na cíle eliminace HCV v České republice. Česká republika se připojila k dokumentům WHO a EU definujícím jasně cíle „eliminace HCV do roku 2030“. Na úrovni většiny států EU se tato doporučení již odrazila vytvořením a přijetím národních plánů, které podrobně rozpracovávají problematiku a metody dosažení těchto konkrétních cílů. V ČR takovýto konkrétní a státními autoritami přijatý a podporovaný program do této chvíle zatím chybí. V současné době nicméně probíhají jednání se všemi zainteresovanými stranami tak, aby k jeho přijetí a aplikaci došlo. Druhým přednášejícím byl doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., který se zaměřil na otázky problematiky diagnostiky a léčby HCV. Blok uzavírala svojí kazuistickou přednáškou MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., která představila léčbu HCV infekce u manželského páru. Ten byl k léčbě odeslán právě z adiktologické ambulance. MUDr. Fraňková ve svém sdělení poukázala na vhodnost a účelnost další spolupráci hepatolog – psychiatr, která se

zaměřila na zvládání nežádoucích účinků léčby a specifika terapie HCV u osob s anamnézou IVDU.
Třetí blok byl věnován problematice sdílených pacientů/klientů v modelu integrované péče o duální poruchy v terapeutické komunitě a hlavním přednášejícím a moderujícím v jedné osobě byl nestor adiktologie v ČR doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc. Ten ve svém příspěvku poukázal na roli „dojíždějícího“ psychiatra-psychoterapeuta v odborném týmu, role ostatních členů týmu, způsoby komunikace a výměnu zkušeností mezi odborníky s různým vzděláním. Jedná se o kontinuální vzájemné učení nastavené ve prospěch náročné klientely s duálními poruchami.

Poslední přednáškový blok byl složen ze tří příspěvků. Prvním přednášejícím byl MUDr. Martin Tulach s příspěvkem zaměřeným na téma strasti imunokompromitovaného problémového uživatele nitrožilních nelegálních drog. Kazuistika se týkala 45letého injekčního uživatele drog s polymorfní drogovou závislostí na amfetaminech a opiátech a s anamnézou posttraumatické splenektomie. Byl opakovaně hospitalizován na ICDZ (infekční centrum pro drogově závislé) ve FN Motol pro bakteriální infekty. Jeho diagnózami byly: recidivující stafylokoková sepse se spondylodiscitidou a s abscesy měkkých tkání v oblasti bederní páteře (nutný zákrok spondylochirurga) a abs­ces v lůžku sleziny (nutná chirurgická drenáž). Vzhledem k jeho imunodeficienci kvůli chybějící slezině měla jeho bakteriální onemocnění horší průběh a recidivovala. Bohužel byl pacient bez evidence u praktického lékaře a potřeboval očkovat mimo jiné proti opouzdřeným patogenům (meningokok, pneumokok a hemofilus), což mělo být zajištěno již po chirurgickém odstranění sleziny.
Předposledním přednášejícím s tématem přidružené choroby zažívacího traktu u adiktologických pacientů byl doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. Přednáška se zaměřila na choroby zažívacího traktu, které se v hojném počtu vyskytují v naší populaci a jsou vedle onemocnění srdce a cév největší skupinou interních onemocnění. Adiktologičtí pacienti tvoří specifickou skupinu, u které se tato onemocnění vyskytují ve větším počtu. Tato skutečnost souvisí především s typem závislosti a způsobem užívání. Intravenózní aplikace drog se všemi atributy rizikového chování je spojena s vysokým výskytem infekčních onemocnění, především virového zánětu jater. Právě terapie chronických virových zánětů jater v posledních několika letech prodělala dynamický rozvoj a v současné době jsme schopni především u chronické hepatitidy C (díky zavedení přímých antivirotik/DAA – directly acting antivirals) dosáhnout úplného vyléčení ve více než 95 %. Další širokou skupinou pacientů je závislost na alkoholu, který svým toxickým efektem způsobuje závažné postižení především jater a slinivky břišní. Vzhledem k vzrůstajícímu věku adiktologických pacientů se tato skupina stále rozšiřuje a do popředí se dostává problematika dříve velmi ojedinělá: obtížná diferenciální diagnostika, dlouhodobá terapie nemocí zažívacího traktu a zvýšený výskyt onkologických onemocnění.
Poslední přednáškou bylo téma opioidní substituce v rezidenčních službách. Téma přednesl MUDr. Vladimír Kmoch a na jeho zpracování participovala řada pracovníků Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Cílem předneseného sdělení bylo popsat, jak se vyvinulo tabu opioidní substituce za 20 let existence v ČR. Příspěvek nabízel zkušenosti s realizovanou tříměsíční lůžkovou léčbou závislosti pacienta s dlouhodobou substitucí metadonem. Metadonová substituční léčba probíhá v Apolináři již více než 21 let; obecně probíhá v ČR pouze v ambulantní formě. V případě potřeby kombinace substituce opioidů a lůžkové léčby závislosti doposud pacient v ČR tuto možnost volby kromě detoxifikace neměl. Nicméně téma se v posledních letech v odborné veřejnosti diskutovalo. V diskuzi na sebe narážely koncepty důsledné abstinence a koncept redukce rizik v případě substituce metadonem. Podobné diskuze na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN směřovaly k možnosti propojení ve střednědobé léčbě. Prezentován byl náhled jak pacienta, tak substitučního týmu i týmu střednědobé lůžkové léčby ze společných intervizí. Obavy týmu z možného ovlivnění kognice substitučním přípravkem v průběhu léčby se nepotvrdily. Pacient subjektivně kladně hodnotil: zlepšení fyzické a psychické odolnosti a kondice a zlepšení interpersonálních interakcí. Jeho obava i obava obou týmů z ostrakizace se nepotvrdila.
Závěrečné slovo pronesl předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP prim. MUDr. Petr Popov a jeho poděkováním přednášejícím i posluchačům byl XIII. ročník národní adiktologické konference Cena adiktologie ukončen.
Anotace jednotlivých příspěvků byly převzaty z konferenčního sborníku.
Národní adiktologickou konferenci Cena adiktologie realizoval SCAN, z. s., společně s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze za finanční podpory firmy AbbVie, s. r. o.; dále byla podpořena z projektu Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně ­léčebné teorii a praxi, Progres Q 06.
Projekt konference je realizován za finanční podpory ­Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu protidrogové politiky MZ ČR pro rok 2018.