Online kampaň ke zvyšování povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství

Publikoval redakce v

Autor | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M.

Citace | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M. Online kampaň ke zvyšování
povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství. Adiktol. prevent.
léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 34–38; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0004.

Klíčová slova | Tabák – Kouření – Prevence – Veřejné zdraví – Kampaň – Marketing

Východiska | Kouření tabáku je rizikový faktor, který má řadu negativní dopadů na průběh těhotenství, vývoj plodu i porod. Těmto rizikům však lze účinně předcházet. Veřejnozdravotní kampaně realizované přes sociální sítě umožňují přesnou segmentaci cílové skupiny a přesné cílení preventivní komunikace. Cílem článku je popsat postup přípravy a vyhodnocení pilotní online kampaně zaměřené na zvýšení povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu a dopadech pasivního kouření u těhotných a kojících žen v České republice. Metody | Vytvořili jsme preventivní online kampaň cílenou na těhotné ženy, jejíž obsah byl komunikován prostřednictvím webové dopadové stránky, propagovaných příspěvků na sociálních sítích Facebook a Instagram a placené bannerové a kombinované responzivní reklamy v sítích Google Network a Sklik. Dopad kampaně byl hodnocen s pomocí metrik výkonnostního marketingu (počet zobrazení reklamy, počet prokliků, míra prokliků /CTR/, frekvence zobrazení, unikátní zásah a počet uživatelů na webu). Výsledky | Pro kampaň byla vytvořena sada 12 kreativních témat, která byla zpracována do textů, vizuálů, videa, bannerové reklamy, infografiky. Ústřední postavou kampaně bylo dítě promlouvající podpůrným a motivačním tónem k těhotné ženě. Kampaň byla realizována po dobu 3 týdnů v období října a listopadu 2021. Výsledný počet zobrazení reklamních příspěvků činil 1,8 milionu, celkový počet zasažených unikátních uživatelů dosáhl 600 tisíc. Téměř 4 tisíce uživatelů navštívilo dopadovou stránku kampaně. Závěr | V této pilotní kampani jsme ověřili využití sociálních sítí a bannerové reklamy za účelem preventivní komunikace směrem k cílové skupině těhotných a kojících žen. Zvýšení dopadu kampaně by napomohla delší doba realizace a intenzivnější využití propagovaných příspěvků.

 

An Online Campaign to Raise Awareness of Health Risks Associated with Tobacco and Nicotine Use during Pregnancy

Author | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M.

Citation | KULHÁNEK, A., SLÍŽ, M., JANÁČOVÁ, M. Online kampaň ke zvyšování
povědomí o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu v těhotenství. Adiktol. prevent.
léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 34–38; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0004.

Keywords | Tobacco – Smoking – Prevention – Public health – Campaign – Marketing

Background | Tobacco smoking is a risk factor with a number of negative effects on conception, foetal development, and childbirth. However, these risks can be effectively prevented. Public health campaigns implemented through social networks enable precise segmentation of the target group and targeting of preventive communication. The aim of the article is to describe the process of the preparation, publication, and evaluation of a pilot online campaign aimed at raising awareness of the risks of tobacco and nicotine use and the effects of second-hand smoke among pregnant and breastfeeding women in the Czech Republic. Methods | We created a preventive online campaign targeted at pregnant women. The content was communicated through a landing page, promoted posts on Facebook and Instagram, and banner and combined responsive ads on the Google and Sklik networks. The impact of the campaign was evaluated using performance marketing metrics (ad impressions, clicks, clickthrough rate, impression frequency, hit, and number of users on the site). Result | A set of 12 creative themes was developed for the campaign; they were processed into texts, visuals, videos, banner ads, and infographics. The central figure of the campaign was a child speaking in a supportive and motivating tone to the pregnant woman the ad had reached. The campaign was implemented for three weeks in October and November 2021. The number of impressions of advertising contributions was 1.8 million; the total number of unique users reached 600 thousand. Nearly 4,000 users visited the campaign’s landing page. Conclusion | In this campaign, we piloted the use of social networks and banner advertising for the purpose of preventive communication towards the target group of pregnant and breastfeeding women. A longer implementation period and more frequent use of promoted posts would help increase the impact of the campaign.

Celý článek ke stažení zde: