Profil uchazečů o studijní obor adiktologie v roce 2019/2020

Publikoval redakce v

Autor | Svěcená, K., Volfová, A., Vacek, J., Lososová, A.
Citace | SVĚCENÁ, Kateřina, VOLFOVÁ, Anna, VACEK, Jaroslav, LOSOSOVÁ, Amalie. Profil uchazečů o studijní obor adiktologie v roce 2019/2020. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2), 78–87.

Klíčová slova | Adiktologie – Motivace – Profil – Uchazeči o studium – Univerzita

Východiska | Přestože se v posledních letech zájem o studijní obor adiktologie pozvolna zvyšuje, stále chybí jasná představa o profilu uchazečů. Vzhledem ke komplexnosti oboru lze předpokládat rozmanitost zájemců o studium. Dosud nebyla provedena studie, která by mapovala charakteristiky potencionálních studentů, jejich motivaci a očekávání od studia. Tyto údaje mohou přinést možnost cílené propagace studia adiktologie. Cíle | Cílem studie je popsat profil a charakteristiku uchazeče o studium adiktologie na bakalářském a magisterském stupni pro akademický rok 2019/2020 a efektivně stanovit propagační strategie oboru pro další roky. Metody | Výzkumný vzorek tvořili
uchazeči studijního oboru adiktologie z bakalářského prezenčního a kombinovaného studia i magisterského kombinovaného studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pro rok 2019/2020. Výzkumný vzorek činil 175 uchazečů, kteří poslali přihlášku na studijní obor. Data byla sbírána pomocí dotazníků, následně vyhodnocována v systému Survio a v programu SPSS. Výsledky | Celkem 38,5 % uchazečů o bakalářské a 18,9 % o magisterské studium pochází z Prahy; 63 % uchazečů o bakalářský obor adiktologie vystudovalo jako předchozí střední školu gymnázium, u magisterského studia 79 % uchazečů uvedlo bakalářské studium. Uchazeči se dozvěděli o oboru z webových stránek poskytovatele studia, od současných studentů či známých. Jako hlavní motivace
uchazečů ke studiu oboru adiktologie byla identifikována kombinace psychologicky a medicínsky zaměřeného profilu studia. Uchazeči očekávali, že budou po ukončení studia moci provádět psychoterapie a vést soukromou praxi u bakalářského i u magisterského typu studia. Závěr | Výsledky přinášejí podněty pro tvorbu propagačních strategií s možností přesněji cílit na potencionální uchazeče.

 

A Profile of Applicants for the Addiction Studies Programme in 2019/2020

Author | Svěcená, K., Volfová, A., Vacek, J., Lososová, A.
Citation | SVĚCENÁ, Kateřina, VOLFOVÁ, Anna, VACEK, Jaroslav, LOSOSOVÁ, Amalie. Profil uchazečů o studijní obor adiktologie v roce 2019/2020. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2), 78–87.

Keywords | Addictology – Applicants – Motivation – Profile – University

Background | Although interest in addiction studies has been gradually increasing in recent years, we do not have much information about the applicants‘ profile. Given the complexity of the field, it is possible to assume a diversity of applicants. No study has been conducted to map the characteristics of potential students and their motivation and expectations. Importantly, this data may provide the possibility of targeted promotion of addiction studies, as well as facilitating more effective work with expectations, preventing, for example, students from leaving the school early. Aims | The aim of this study was to describe the profile and characteristics of applicants for the addiction studies programme at the bachelor’s and master’s levels for the 2019/2020 academic year, as well as developing effective strategies for promoting addiction studies for the upcoming years. Methods | The research sample consisted of 175 applicants for the programme in addiction studies, both bachelor’s in the full-time and part-time format and part-time master’s studies, at the First Faculty of Medicine of Charles University for the 2019/2020 academic year. Questionnaires were used to collect data. The data was then analysed by means of the Survio system and the SPSS program and described. Results | A total of 38% of the applicants for the bachelor’s study programmes and 18.9% of those for the master’s programme came from Prague; 63% of the applicants for the bachelor’s degree in addictology had graduated from a grammar school, after which most students continue to university; 79% of the applicants for the master’s programme had studied the bachelor’s study programme. The most common way in which the applicants learnt about the study programme was from the website of the study programme provider and from current students or people they knew. The applicants’ main motivation to study addictology was the psychological and medical profile of the study programme. The applicants for both the bachelor’s and master’s study levels expected to work as psychotherapists and private practitioners after graduation. Conclusions | The results provide indications for creating promotional strategies with the possibility of targeting potential applicants with greater precision.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: 2020 / 2