Psychiatrická komorbidita v souvislosti s užíváním návykových látek u klientů využívajících služby Komunitního týmu pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú.

Publikoval redakce v

Autor | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V.

Citace | | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V. Psychiatrická komorbidita v souvislosti s užíváním návykových látek u klientů využívajících služby Komunitního týmu pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 172–176; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0004.

Klíčová slova | Komorbidita – Návykové látky – Duševní poruchy – Duální diagnóza – Komunitní tým

Souhrn | Cílem práce bylo zjistit, jaká je prevalence psychiatrické komorbidity spojené s užíváním návykových látek (NL) u klientů využívajících služeb Komunitního týmu pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú. (KoT 3,7 Fokus). Pro získání a analýzu dat byly použity údaje z databáze klientů vedené KoT 3,7 Fokus ke dni 20. 1. 2022. V dokumentaci byl sledován výskyt intenzivního pravidelného užívání vybraných NL s vysokým rizikem závislosti nejčastěji užívaných v ČR (alkohol, stimulancia, opioidy). Dále byla analyzována psychiatrická komorbidita u klientů užívajících vybrané NL podle podkapitol Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 ve skupině F00–F99 zahrnující poruchy duševní a poruchy chování. Z celkového počtu 76 klientů se u 29 % vyskytuje intenzivní pravidelné užívání vybraných NL, a to ve třech okruzích duševních onemocnění: F20–F29: Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, F30–F39: Afektivní poruchy (poruchy nálady) a F60–F69: Poruchy osobnosti a chování u dospělých. U uživatelů stimulancií převládá okruh F20–F29 (50 %), u uživatelů opioidů a alkoholu okruh F30–F39 (50 %, resp. 58 %). Naše výsledky ukazují, že více než čtvrtina klientů, kteří využívají služby primárně v oblasti duševního zdraví, má problémy s užíváním látek s vysokým rizikem závislosti. Rozšíření multidisciplinárního týmu o odborníka v oblasti závislostí by mohlo být přínosem pro zefektivnění péče a podpory klientů s duální diagnózou.

 

Psychiatric comorbidity in connection with the use of addictive substances in clients using the
services of the Community Team for Prague 3 and 7, Fokus Praha, z.ú.

Author | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V.

Citation | HOROVÁ, E., MRAVČÍK, V. Psychiatrická komorbidita v souvislosti s užíváním návykových látek u klientů využívajících služby Komunitního týmu pro Prahu 3 a 7, Fokus Praha, z. ú. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 172–176; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0004.

Keywords | Comorbidity – Addictive Substances – Mental Disorders – Dual Diagnosis – Community Team

Summary | The aim of this work was to determine the prevalence of psychiatric comorbidity associated with the use of addictive substances (AS) among clients using the services of the Community Team for Prague 3 and 7, Fokus Praha, z.ú. (KoT 3,7 Fokus). The client database maintained by KoT 3,7 Fokus as of January 20, 2022 was used as a source of data for the analysis. The clients’ records were scrutinised for evidence of the intensive regular use of selected AS with a high risk of addiction most often used in the Czech Republic (alcohol, stimulants, and opioids). Furthemore, psychiatric comorbidity in clients using the selected AS was analysed according to the chapters of the International Classification of Diseases (ICD-10) listed under blocks F00-F99 covering mental and behavioural disorders. 29% of the total number of 76 clients were found to be heavy regular users of the selected AS. This concerns three categories of mental illnesses: F20-F29: Schizophrenia, schizotypal disorders, and delusional disorders, F30-F39: Affective (mood) disorders, and F60-F69: Personality and behavioural disorders in adults. While the F20-F29 block predominates among stimulant users (50%), the F30-F39 block is predominant among opioid and alcohol users (50% and 58%, respectively). Our results show that more than a quarter of the clients who primarily use mental health services have problems with substance use involving a high risk of addiction. Extending the multidisciplinary team to include an expert in the field of addictions could be beneficial for streamlining the care and support provided to clients with a dual diagnosis.

Celý článek ke stažení zde: