Tackling Harmful Alcohol Use: Economics and Public Health Policy

Publikoval redakce v

RECENZE

Edited by Franco Sassi

OECD (2015), Tackling Harmful Alcohol Use: Economics and Public Health Policy, OECD Publishing.
http//dx.doi.org/10.1787/9789264181069-en. ISBN 978-92-64-18085-7 (print), ISBN 978-92-64-18106 (PDF).

Autor | PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol
1. LF UK a VFN v Praze
Odborný asistent na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Před třemi lety byla Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži publikována kniha Tackling harmful alcohol use Economics and public health policy. Do češtiny bychom mohli název publikace přeložit jako Řešení škodlivého užívání alkoholu – ekonomika a veřejná politika. Kniha je k dispozici všem čtenářům, a to díky její elektronické on-line podobě, která je dostupná na adrese http://www.oecd.org/els/health-systems/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm [citováno 24. 2. 2018]. Jedná se ve své podstatě o nejzásadnější publikaci, která byla na toto téma OECD publikována. Vydání samotné monografie jasně poukazuje na skutečnost, že škodlivé užívání alkoholu a jeho ekonomické a společenské dopady jsou natolik významným a závažným tématem, že jej OECD zařadilo vedle obezity, znečištění životního prostředí nebo antimikrobiální rezistence do své analytické řady veřejného zdraví. Jako všechny publikace OECD je i tato monografie určena politickým činitelům, pracujícím ve veřejné správě, akademické obci a samozřejmě také nejvíce se zajímající odborné veřejnosti. Samotná práce má více než 200 stran, doplněných četnými grafy a tabulkami, které výstižně dokreslují analyzovanou tématiku. Stejně jako jiné zásadní práce OECD v oblasti zdraví je i tato doplněna politickými komentáři, vyjádřením podpory, stejně jako poznámkami některých členských států a v neposlední řadě zajímavými statistickými údaji z produkce OECD i dalších významných organizací. Jak uvádí publikace a shodují se v tom i další studie, má alkohol větší či menší vliv na přibližně dvě stovky onemocnění a zranění. Studie netvrdí, že důsledky užívání alkoholu jsou pouze (ačkoliv v převážné míře) negativní, a uznává, že u malého počtu skupin jsou spatřována i určitá pozitiva, ovšem pouze při nízkorizikovém užívání. OECD tak zjevně sází na objektivní fakta. Současně monografie uvádí, že škodlivé účinky dominantně převažují ve všech státech světa s řadou konkrétních důkazů.

Monografie OECD, zde představovaná není výjimkou, lze číst několika způsoby. Řada čtenářů ocení kvalitně zpracovaný souhrn, jiné zaujmou jednotlivé kapitoly a někdo ocení knihu jako celek. Všechny uvedené možnosti mají svá pozitiva, první dvě možnosti také určitá omezení. Ať se čtenářka nebo čtenář rozhodnou jakkoliv, publikace nabízí kvalitní a ověřené informace, samozřejmě vždy doplněné seznamem referenční literatury. Ať se tedy zajímáte o celkový obraz ekonomických a veřejně politických souvislostí škodlivého užívání alkoholu a jeho dopadů ve státech OECD, nebo vás spíše zajímá veřejnozdravotní pojetí sociálního fenoménu alkoholu, trendy v konzumaci v členských státech OECD,

sociální nerovnosti v pití alkoholu, vliv alkoholu na globální zdraví, politické přístupy k řešení škodlivých účinků alkoholu, bezesporu velmi zajímavá diskuse o minimálních cenách jednotky alkoholu, snižování škod způsobených alkoholem na pracovišti, hlavní politické možnosti řešení zdravotních a ekonomických důsledků škodlivého užívání alkoholu nebo přínosy preventivních programů, které jsou zaměřené na celou populaci na příkladu výše zmiňovaných minimálních jednotkových cen, nebo rozvoj koherentních politik, pak je tato kniha určena právě pro vás.

Své místo si publikace jistě najde nejen v knihovnách nebo ve své elektronické verzi na počítačích, tabletech a chytrých mobilních telefonech pracujících ve veřejné správě, ale také v praxi adiktologických služeb a v neposlední řadě u studujících adiktologie a oborů příbuzných. Lze ji doporučit jako referenční literaturu, jistě s jejími závěry budou pracovat studující při zpracovávání seminárních nebo kvalifikačních prací, lze v ní hledat informace vhodné pro neziskové organizace nebo organizace pacientské. Ať již tak nebo onak, jedná se o knihu, kterou byste neměli přehlédnout. Pro zájemce o tištěnou verzi knihy lze doporučit obrátit se buď na referenční knihovnu OECD na pražské Vysoké škole ekonomické, nebo na knihovnu ÚVI 1. LF UK a VFN v Praze.

Článek vznikl v rámci projektu Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol (Rozhodnutí č. OZS/65/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR ze dne 11. srpna 2017).

Kategorie: Recenze