Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy

Publikoval redakce v

Autor | Hindová, A., Lososová, A.

Citace | Hindová, A., Lososová, A. (2020). Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 48–54.

Klíčová slova | Adiktolog – Duální diagnóza – Multidisciplinarita – Poruchy příjmu potravy – Uplatnitelnost

Východiska | Poruchy příjmu potravy nabývají v dnešní společnosti stále více na významu. Celoživotní prevalence anorexie se uvádí až u 4,5 % žen a mentální bulimie u 1,5 až 5 % žen. Mezi osobami s adiktologickou poruchou je současně přítomna porucha příjmu potravy ve více než 35 %. Léčba těchto poruch probíhá v ČR převážně odděleně, přestože se integrovaná léčba jeví jako nejúčinnější. Týmy služeb pro léčbu poruch příjmu potravy jsou obvykle složeny z různých profesí, adiktolog však mezi nimi zatím chybí. Adiktolog je generickým pracovníkem, jehož zapojení do služeb pro léčbu poruch příjmu potravy by mohlo zefektivnit léčbu klientů. Cíl | Cílem práce je ověřit možné rozšíření působnostního pole profese adiktologa ve službách zaměřených na léčbu poruch příjmu potravy a přiblížit jeho případnou roli v terapeutickém týmu. Metody |Výzkumný soubor tvořili pracovníci tří kontaktních center organizace věnující se léčbě poruch příjmu potravy. Sběr dat probíhal formou semistrukturovaného interview. K analýze dat byly využity metody otevřeného, axiálního a selektivního kódování. Etické otázky byly dodrženy. Výsledky | Pokud by pracovníci chápali adiktologa jako odborníka, který se specializuje pouze na závislost na drogách či alkoholu, pak i přes výskyt duálních diagnóz v kontaktních centrech nevidí nutnost adiktologa v týmu mít. Pokud by však adiktolog obstaral odborné sociální poradenství a zároveň by do poradenství vnášel prvky z adiktologické sféry, pak jsou pracovníci jeho zapojení do týmu nakloněni. Z výzkumu je patrné, že v důsledku toho, že adiktolog dokáže pracovat komplexně a dokáže dávat do souvislostí všechny oblasti klientova života, lze jeho uplatnění v léčbě poruch příjmu potravy a závislosti považovat za efektivní. Touto spoluprací by se přispělo k fungování modelu integrované péče, a dalo by se tak vyhnout „předávání“ klienta ze služby do služby. Závěr | Práce je jednou z prvních studií uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy v ČR. Přestože se kompetence adiktologa v oblasti poruch příjmu potravy zdají být stále sporné, měla by být věnována větší pozornost samotné schopnosti adiktologa integrovat a působit jako mediátor mezi různými profesemi podílejícími se na prevenci a léčbě.

 

The Role of an Addictologist in Services Specialising in the Treatment of Eating Disorders

Author | Hindová, A., Lososová, A.

Citation | Hindová, A., Lososová, A. (2020). Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 48–54.

Keywords | Addictologist – Dual diagnosis – Eating disorders – Employability – Multidisciplinarity

Background | Eating disorders are receiving growing attention in today’s society. Studies estimate anorexia and bulimia to be present in around 4.5% and 1.5%–5%, respectively, of the female population. There is a strong correlation between the presence of any addictological disorder and eating disorders, with the lifelong prevalence of the comorbidity being almost 35%. Each of the conditions is usually treated separately, although integrated treatment seems to be the most efficient. Referred to as a generic professional, an addictologist could serve as a kind of bridge between other professionals working in services for the treatment of eating disorders. Aim | The goal of the study was to test the possible employment of an addictologist in services for the treatment of eating disorders and outline the possible role of this profession in a therapeutic team. Methods | Data was collected by using semi-structured interviews administered to the employees of three therapeutic clinics operating under the umbrella of an organisation offering services for people with eating disorders. All the interviews were recorded and analysed afterwards. Open, axial, and selective coding were used as data analysis methods. Ethical principles were observed. Findings | There are strong differences in the perception of the role of an addictologist. If an addictologist is to be viewed as a specialist in addictions to alcohol and drugs, then there is no shared opinion that such a professional is a necessary element of a therapeutic team. On the other hand, therapeutic teams seem to favour the idea of integrating the profession of addictologist if he/she can be involved as a social worker in addition to playing role of a specialist in addiction. The comprehensive approach applied by addictologists contributes to the efficiency of the whole therapeutic team, improves the care provided to clients, and facilitates dealing with dual diagnoses in a single setting. Conclusions | This study is one of the first studies to analyse the employment of addictologists in services for the treatment of eating disorders. While its findings about the role of addictologists in services of this type remain very inconclusive, more attention should be paid to the actual capability of these professionals to work as mediators between different professions involved in prevention and treatment.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: 2020 / 1