Užívání návykových látek ve starších věkových skupinách: dotazníkový průzkum v domovech se zvláštním režimem pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí

Publikoval redakce v

Autor | ČERNÍKOVÁ T., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V.
Citace | ČERNÍKOVÁ, T., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V. Užívání návykových látek ve starších věkových skupinách: dotazníkový průzkum v domovech se zvláštním režimem pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(2), 70–77; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0002.

Klíčová slova | Domov se zvláštním režimem – Stárnutí – Závislí nebo ohrožení závislostí – Užívání návykových látek – Gerontoadiktologie

Východiska | Užívání návykových látek se vyskytuje rovněž ve starších věkových skupinách, pro které problémové užívání alkoholu a dalších drog představuje zvýšené riziko řady zdravotních a sociálních problémů. V současném českém systému adiktologické péče je tato cílová skupina
spíše na okraji pozornosti. Přesto v České republice existují služby, domovy se zvláštním režimem, které s touto cílovou skupinou cíleně pracují a jsou obdobou tzv. nursing homes pro stárnoucí uživatele návykových látek známých ze zahraničí. Cíle | Cílem studie je základní zmapování charakteristik domovů se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislých v ČR. Metody | V květnu až červnu 2017 bylo v rámci on-line průřezové dotazníkové studie osloveno celkem 16 domovů se zvláštním režimem, které podle Registru poskytovatelů sociálních služeb poskytují služby cílové skupině osoby závislé nebo ohrožené závislostí. Výsledky | Z 16 oslovených zařízení 14 poskytlo informace, z nich celkem 6 poskytovalo péči cílové skupině. Klienti byli až na výjimky uživatelé alkoholu, často s komorbidním psychiatrickým problémem, zejména organickou duševní poruchou. Úplnou abstinenci jako podmínku pro setrvání v domově uváděla 3 zařízení, naopak 2 měla nastavená pravidla umožňující konzumaci alkoholu vně zařízení a 1 zařízení uvedlo možnost personálu regulovat konzumaci alkoholu přímo v zařízení. Závěry | Stabilní bydlení a uspokojení základních životních potřeb v rámci multidisciplinárního přístupu je hlavní náplní péče o seniory s adiktologickým problémem. V zařízeních je většinou vyžadována abstinence, zatímco podobné programy v některých zemích často povolují užívání návykových látek uvnitř zařízení, může docházet i k podávání a kontrole konzumovaného množství alkoholu.

 

Substance Use in Older Age Groups: a  Questionnaire Survey in Residential Social Care Centres with a Special Regime for Persons with Substance use Disorders or at Risk of Substance Use Disorders

Author | ČERNÍKOVÁ T., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V.

Citation | ČERNÍKOVÁ, T., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V. Užívání návykových látek ve starších věkových skupinách: dotazníkový průzkum v domovech se zvláštním režimem pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(2), 70–77; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0002.

Keywords | Residential social care centres with a special regime – Ageing – Persons with substance use disorders – Persons at risk of substance use disorders – Subsatnce use – Elderly addiction treatment

Background | Substance use also occurs among the elderly, for whom the problem substance use poses an increased risk of health and social harms. This target group is rather at the periphery of attention in the current Czech system of addiction care. Nevertheless, residential centres for elderly with substance use disorders exist in Czechia and these are comparable to nursing homes for ageing drug users known from abroad. Aims | The study aims to map the characteristics of residential social care centres with a special regime for the persons with substance use disorders in Czechia. Methods | An online cross-sectional questionnaire study was conducted in May and June 2017; according to the Registry of Social Service Providers a total of 16 residential centres with a special regime for the target group were addressed. Results | Out of 16 centres addressed, 14 facilities responded, of which six provided care to the target group. The clients were mainly alcohol users, often with comorbid psychiatric problems. Abstinence as a condition was reported by three facilities; on the other hand, two facilities set rules allowing alcohol consumption outside the facility and one facility stated possibility of an alcohol supply controlled by staff. Conclusions | Basic social care for elderly with substance use disorders is the main task within an multidisciplinary approach. The predominant requirement of abstinence represents a difference from similar facilities in some countries, which may allow substance use inside the facility, as well as the administration or control of alcohol consumption.

Celý článek ke stažení zde: