Pokyny pro autory

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY – ZMĚNA CITAČNÍCH PRAVIDEL

Vážené autorky, vážení autoři,

dovolujeme si vás upozornit na zásadní změnu v publikačních pravidlech v časopise Adiktologie v preventivní a léčebné praxi.

S ohledem na široký odborný záběr časopisu se redakce rozhodla upustit od dosud používané citační normy APA a zvolit univerzální citační normu ČSN ISO 690:2011 (bližší informace jsou k dispozici zde: https://www.citace.com/CSN-ISO-690 ).

Články doručené redakci do 30. ledna 2020 využívají původně předepsané citační normy APA, články došlé po tomto datu musí být v souladu s citační normou ČSN ISO 690:2011.

Prosíme autory, aby tuto změnu respektovali. Doufáme, že nově zvolená citační norma ulehčí práci autorů a zvýší komfort čtenářů.

 

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.                                                                          Mgr. Jaroslav Šejvl

vedoucí redaktorka                                                                                       za vydavatele

1 PŘIJÍMANÉ PRÁCE, TECHNICKÉ PODMÍNKY, AUTORSTVÍ

Redakce přijímá příspěvky v češtině nebo slovenštině, které odpovídají odbornému profilu časopisu. Příspěvky lze odevzdávat jako dokumenty MS WORD a EXCEL. Jiné formáty lze použít pouze po předchozí konzultaci s redakcí časopisu. Zaslaný příspěvek musí být určen výhradně pro publikaci v časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi a musí být doplněn písemným prohlášením, že nebyl a nebude zadán k uveřejnění v jiném časopise. Příspěvek zasílá pouze autor, v případě autorských kolektivů první nebo korespondující autor. Otištěné články nesmějí být publikovány ani šířeny jakýmkoli způsobem v jakékoli podobě bez výslovného svolení vydavatele. První/korespondující autor je zodpovědný za to, že článek byl schválen všemi autory, s jejich rozborem a závěry a že zplnomocňují prvního/korespondujícího autora k jednání s redakcí. Redakce netrvá na „imprimatur“ vedoucího pracoviště autora.

Adiktologie v preventivní a léčebné praxi se řídí etickými normami a doporučeními vyplývajícími z Farmingtonské úmluvy (http://www.isaje.net/farmington-consensus.html).

Časopis otiskuje kategorii recenzovaných a nerecenzovaných příspěvků.

Všechny recenzované práce musí mít náležitosti uvedené zde v kapitole 3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI RUKOPISU a v kapitole 4 ETICKÉ ASPEKTY.

Zároveň autor vyznačuje, jaký druh sdělení podává. Toto sdělení pak dodržuje následující parametry:


Přijímané práce, technické podmínky, autorství Rubriky časopisu a maximální rozsah příspěvků Formální náležitosti rukopisu Etické aspekty Doručení příspěvku redakci Reakce na oponentské posudky

2 RUBRIKY ČASOPISU A MAXIMÁLNÍ ROZSAH PŘÍSPĚVKŮ

Recenzované práce (zadávají se minimálně dva nezávislé oponentské posudky)

Původní sdělení: přinášejí vědecké zpracování studované problematiky při obvyklé struktuře textu: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, závěry. Text nesmí přesáhnout 14 rukopisných normostran (1 NS = 1800 znaků vč. mezer), bez literatury a obrazové dokumentace. Maximální počet literárních citací je 35, dokumentace může obsahovat až 6 obrázků (tabulek, grafů) a 2 fotografie (černobílé).

Krátká sdělení: jsou exaktně zpracované vlastní výsledky z oblasti pilotních studií, studií menšího rozsahu, diagnostiky a terapie, vlastní klinické zkušenosti. Maximální rozsah je 5 stran, literatura do 15 citací a dokumentace může obsahovat 2 obrázky (tabulky, grafy).

Přehledové články: jsou výstižným přehledem aktuální tematiky, přičemž vlastní zkušenosti autora netvoří hlavní náplň referátu. Maximální rozsah je 14 stran a nanejvýše 50 převážně časopiseckých citací. Těžiště literatury je v citacích, které nejsou starší 5 let.

Vzdělávání: prezentuje otázky a problémy pregraduální a postgraduální výuky v adiktologii, psychiatrii, psychologii, psychoterapii, sociální práci a politice, pedagogice a speciální pedagogice a přehledy vzdělávacích a doškolovacích akcí ve vztahu k problematice. Maximální rozsah příspěvku je 5 stran. Příspěvek nemusí obsahovat literaturu, maximální počet citací je 25.

Kazuistické studie: jsou příspěvky prezentující zkušenosti z oblasti prevence a léčby závislostí. Vedle zpracování formou klasické kasuistické studie se může jednat o představení doporučených postupů, popis praktických zkušeností s určitým léčebným postupem, metodou apod. Maximální rozsah je 10 stran. Maximální počet citací je 25.

Referátový výběr: jde o odborný komentář, který zasazuje do kontextu adiktologie aktuální témata publikovaná v domácích či zahraničích časopisech. Maximální rozsah je 8 stran. Maximální počet citací je 15.

Nerecenzované práce (nezadávají se oponentské posudky)

Zprávy z oboru, diskuse a dopisy čtenářů, rozhovory: reagují věcným a výstižným komentářem na nedávno publikované články a veškeré odborné dění. Přinášejí shodné, doplňující či odlišné názory autora. Maximální rozsah 3 strany.

Knižní novinky a recenze: přinášejí zprávy o domácích a zahraničních nově vycházejících knihách z oboru adiktologie a oborů příbuzných. Hlavička recenze musí obsahovat plnou citaci recenzované publikace ve formátu APA. Recenze může být doprovozena fotografií autora publikace nebo fotografií obálky publikace, ve formátu JPG. Recenze musí na konci obsahovat krátkou charakteristiku recenzenta (zejm. profesionální zaměření a pracoviště), která čtenáři přiblíží úhel recenzentova pohledu. Maximální rozsah 3 strany.

Zprávy ze světa: slyšeli nebo přečetli jsme za vás. Maximálně 1 strana.

Jiný rozsah příspěvků a použití barevné dokumentace je třeba konzultovat s redakcí.

Návody na zpracování textů 

Redakce časopisu nabádá autory, aby při reportování randomizovaných kontrolovaných studií postupovali dle doporučených postupů, které poskytují návod pro práci s odborným textem.

Typy návodů pro zpracování různých typů textu jsou:

CONSORT | randomized controlled trials | http://www.consort-statement.org

STARD | studies of diagnostic accuracy | http://www.consort-statement.org/stardstatement.htm

QUOROM | systematic reviews and meta-analyses | http://www.consortstatement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf

STROBE | observational studies in epidemiology | http://www.strobe-statement.org

MOOSE | meta-analyses of observational studies in epidemiology | http://www.consort-statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf

Návody na zpracování textů

Typy návodů pro zpracování různých typů textu jsou:

CONSORT
randomized controlled trials
http://www.consort-statement.org

STARD
studies of diagnostic accuracy
http://www.consort-statement.org/stardstatement.htm

QUOROM
systematic reviews and meta-analyses
http://www.consort-statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf

STROBE
observational studies in epidemiology
http://www.strobe-statement.org

MOOSE
meta-analyses of observational studies in epidemiology
http://www.consort-statement.org/Initiatives/MOOSE/moose.pdf

 

Přijímané práce, technické podmínky, autorství Rubriky časopisu a maximální rozsah příspěvků Formální náležitosti rukopisu Etické aspekty Doručení příspěvku redakci Reakce na oponentské posudky

3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

Článek zaslaný do redakce musí mít následující náležitosti. Absence kterékoli z nich může být důvodem k vrácení textu k doplnění nebo vyřazení článku před recenzním řízením.

3.1 Formální náležitosti textu

1) Článek musí mít úvodní stranu, ve které jsou název (v českém i anglickém jazyce), adresa (včetně PSČ) všech autorů článku a plné kontaktní detaily včetně vědeckých a akademických titulů a plné kontaktní detaily pro korespondujícího autora (tj. včetně telefonu a e-mailu). Na úvodní straně uveďte počet znaků včetně mezer.

2) Abstrakt/souhrn v českém a anglickém jazyce (max. 250 slov) začínající na nové stránce.

Původní práce jsou opatřeny Abstraktem s doporučenou strukturou:

  1. Východiska / Background
  2. Cíle / Aims
  3. Metody / Methods
  4. Soubor / Sample
  5. Výsledky / Results
  6. Závěry / Conslusions

Práce v ostatních rubrikách mohou mít nestrukturovaný Abstrakt.

3) Klíčová slova v počtu 3–6 v českém a anglickém jazyce uvedená dole na stránce Abstraktu

4) Afiliace ke grantu v českém a anglickém jazyce uvedené dole na stránce Abstraktu

5) Tělo článku podle instrukcí pro autory (viz kapitola pokynů 2). Další podnadpisy jsou povoleny (v doporučeném formátu 1; 1.1; 1.1.1; 1.2 …2.1 atd. Odrazujeme autory od užívání „poznámek pod čarou“). Tělo článku začíná na nové straně.

6) Pokyny pro práci s literaturou jsou uvedeny v kapitole pokynů 3.3. Autorům doporučujeme používat citační programy (Reference Manager, EndNote aj.).

7) Na konci těla článku (před použitou literaturou) autoři uvedou odstavec „Role autorů“ (krátká specifikace, co který autor v článku zpracovával) a odstavec „Konflikt zájmů“ (není-li žádný, pak uvedou „Bez konfliktu zájmů“). Dobrovolné je uvedení „Poznámky“.

Tyto tři části článku nejsou číslovány. Nadpisy jsou uvedeny tučným písmem. Na dalším řádku následuje text. Velikost písma je stejná jako předchozí text.

Příklady:

Role autorů: Autor X a Autor Y navrhl studii a navrhl design studie. Autor Z provedl statistické analýzy a podílel se na interpretaci dat a přípravě manuskriptu. Autor X navrhl počáteční podobu rukopis. Autor Y provedl rešerši literatury a shrnutí souvisejících prací. Autor W dohlížel na statistické analýzy a podílel se na přípravě rukopisu. Všichni autoři přispěli ke vzniku článku a schválili konečnou podobu manuskriptu.

Konflikt zájmů: Klinická studie byla finančně podpořena farmaceutickou firmou Pharmaceuticals.

Poznámka: Autoři děkují prof. Novákovi za konzultace statistických analýz.

8) Obrazová dokumentace (viz kapitola pokynů 3.2). Je připojena na konci dokumentu za literaturou. Každá jednotlivá tabulka, graf nebo fotografie začíná na nové straně. V těle článku naznačte, kam přibližně umístit tabulku, graf nebo fotografii, písmo kurzívou: „[tabulku / graf / fotografii číslo X přibližně sem]“.

3.2 Formální náležitosti obrazové dokumentace

Tabulky, grafy a fotografie nesmějí být vloženy do textu. V textu jsou v závorkách obsaženy pouze odkazy (Tabulka 1,…).

Články se zalomenými obrázky nebo tabulkami v textu budou autorům vráceny k úpravě.

Tabulky a grafy

Jednotlivé soubory MS Excel (preferován) nebo Word, v úpravě dle APA (http://www.apastyle.org/manual/related/sample-experiment-paper-1.pdf), černá + odstíny šedi, nepoužívat barevné značení. Název souboru vždy obsahuje jméno prvního autora. Tabulka musí mít vlastní stručnou legendu, číslovanou, v češtině (Tabulka 1).

Fotografie

Černobílé, digitální, jednotlivé soubory ve formátech .jpg, .tiff, .eps, minimální rozlišení 300 dpi. Název souboru vždy obsahuje jméno prvního autora. Obrázek musí mít vlastní stručnou legendu, číslovanou, v češtině (Obr. 1, Graf 1). „Schéma“ se označuje jako „obrázek“.

3.3 Formální náležitosti Literatury, odkazy v textu, příklady

Literatura / References

Uspořádání literatury na konci článku je abecední podle příjmení autora (event. dalších autorů). Citace se nečíslují, každá citace začíná na novém řádku. V seznamu literatury se užívá plné formy citací: příjmení a zkratky jmen všech autorů, plný název a popř. podnázev práce v jazyku originálu, časopis (resp. normalizovaná zkratka časopisu), rok, ročník, stránkový rozsah; u monografií místo vydání, vydavatel, rok vydání.

Při formální úpravě citací jednotlivých typů dokumentů se řiďte platnými citačními normami (viz ČSN ISO 690:2011)

Přijímané práce, technické podmínky, autorství Rubriky časopisu a maximální rozsah příspěvků Formální náležitosti rukopisu Etické aspekty Doručení příspěvku redakci Reakce na oponentské posudky

4 ETICKÉ ASPEKTY

 

Je-li referováno o výzkumu, uveďte, zda studie byla před zahájením schválena příslušnou etickou komisí a přiložte souhlas etické komise. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat a přiložte souhlas etické komise.

 

Účastníci výzkumu mají právo na ochranu soukromí. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud účastník výzkumu (a/nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník) neposkytl souhlas k uveřejnění těchto údajů. Poskytnutí i souhlasu s účastí na výzkumu musí být konstatováno v článku. Blíže viz International Committee of Medical Journal Editors („Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals“). J Pharmacol Pharmacother. 2010 Jan-Jun; 1(1):42–58. PMCID: PMC3142758.

 

Přiložte potvrzení, že článek nebyl nabídnut k publikování do jiného časopisu a je určen k publikování výhradně v časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi.

Přijímané práce, technické podmínky, autorství Rubriky časopisu a maximální rozsah příspěvků Formální náležitosti rukopisu Etické aspekty Doručení příspěvku redakci Reakce na oponentské posudky

5 DORUČENÍ PŘÍSPĚVKU REDAKCI

 

Časopis přijímá příspěvky pouze elektronickyvýhradně na adrese journal@aplp.cz.

Příspěvky musí obsahovat:

  1. Průvodní dopis
  2. Textový soubor
  3. Soubor(y) s tabulkami a další obrazovou dokumentací

Redakce potvrdí, že příspěvek byl doručen. Příspěvky do recenzovaných rubrik odpovídající výše uvedeným požadavkům projdou dvojitým oponentským řízením, o jehož výsledku bude korespondující autor informován. Doručené příspěvky, které nebudou respektovat pokyny pro autory, budou vráceny k přepracování bez recenzního řízení.

 

Přijímané práce, technické podmínky, autorství Rubriky časopisu a maximální rozsah příspěvků Formální náležitosti rukopisu Etické aspekty Doručení příspěvku redakci Reakce na oponentské posudky

6 REAKCE NA OPONENTSKÉ POSUDKY

 

Cílem redakce je kontinuálně zvyšovat kvalitu publikovaných článků a kultivovat tak odbornou komunikaci a výměnu zkušeností v oboru. Snahou redakce i celého recenzního řízení je pomoci zvýšit kvalitu posuzovaného textu a jeho hodnotu pro čtenáře a kolegy z oboru, odstranit chyby či nedostatky. Nabádáme autory – tam, kde je to relevantní – k zapracování konstruktivních návrhů oponentů.

Po zapracování připomínek oponentů odesílá korespondující autor:

1) konečnou podobu článku bez zvýraznění a změn,

2) text v režimu sledovaných změn,

3) dále korespondující autor pošle reakci na posudky jako samostatný dokument (formulář obdrží od redakce spolu s výzvou k přepracování článku) s podrobným popisem toho, jak vyřešil všechny vznesené připomínky a návrhy.

Jen tak bude možno rychle a správně identifikovat provedené změny a umožní to redakci sledovat, jakým způsobem autor na doporučení reagoval. Nedostatečné je uvést pouze např. „přeformulováno“ nebo „změněno“ – je nezbytné uvést krátce a přehledně jakým způsobem, tj. popsat nebo vložit změněnou část textu. Evidujte všechny změny v článku, kterými reagujete na recenzní posudek a cokoli co v něm měníte, předěláváte či doplňujete.

Zapracujte připomínky a proveďte náležité změny v co nejkratším čase a zašlete nové verze rukopisu do redakce. Pokud doba úpravy textu zabere více než tři měsíce, bude článek vyřazen z recenzního řízení – revidovaná verze, která bude zaslána k pozdějšímu datu, bude považována za nově zaslaný článek. Očekáváte-li zpoždění v odesílání revidovaného textu, prosím, dejte písemně vědět před uplynutím tříměsíční lhůty redakci časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi a dohodněte se s pracovníky redakce na přesném postupu i termínech.

 

Přijímané práce, technické podmínky, autorství Rubriky časopisu a maximální rozsah příspěvků Formální náležitosti rukopisu Etické aspekty Doručení příspěvku redakci Reakce na oponentské posudky