AMBULANCE PRO GAMBLING SANANIM, Z. Ú.

Publikoval redakce v

PEDIATRICKÉ SLUŽBY

Bc. Marcel Ambrož

Bc. Marcel Ambrož

„Ve hře, co hrajeme, nemůžeme vyhrát. Některé prohry jsou lepší než jiné, toť vše.“ – George Orwell

SANANIM, z. ú., se koncem roku 2015 rozhodl akcentovat společenskou potřebu při řešení problematiky hazardu a  rozšířil své odborné služby o  program Ambulance pro gambling (dále též GA), která vznikla 1. 1. 2016 jako nedílná součást sítě základních programů organizace.

GA je specializované zařízení poskytující komplexní ambulantní služby osobám ohroženým hazardním hraním nebo sázením a  jejich blízkým. Ambulance vznikla za finanční podpory Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) s  cílem zavedení a  poskytování odborných služeb v oblasti patologického hráčství.

Hlavním posláním GA je poskytování dlouhodobě udržitelných profesionálních a  odborných služeb pro hazardní hráče a  jejich blízké. Služba reflektuje potřeby klientů, odborné veřejnosti a  společnosti se zaměřením na území hl. města Prahy

Klíčovým cílem je poskytovat klientům komplexní léčebné ambulantní služby v  potřebné intenzitě a  kvalitě vedoucí k  trvalé změně životního stylu. Usilujeme prostřednictvím krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého léčebně podpůrného programu pro hráče o  minimalizaci negativních dopadů rizikového chování na život klientů-hráčů, jejich rodiny a  ostatní blízké osoby s  cílem zvýšit kvalitu jejich života, provést je náročným životním obdobím a  pomoci jim redukovat problémy spojené s hazardním hraním.

GA nabízí své služby osobám ohroženým rizikovým hraním a  sázením nebo osobám s  již rozvinutým problémem patologického hráčství, které jsou alespoň v  minimálním rozsahu otevřeni změně v  jejich dosavadním životě a  spolupráci. Doporučenou součástí při řešení problematiky hazardního hraní a  sázení jsou osoby blízké (partneři/partnerky, rodiče apod.), kteří jsou jakýmkoli způsobem problémem zasaženi. Dále je ambulance určena i  pro abstinující (v  současnosti nehrající/nesázející) osoby, kterým formou podporujících aktivit pomáháme v udržení dosažených změn životního stylu.

Dolní věková hranice našich klientů je 15 let, horní hranice není určena. U  mladistvých klientů je uzavírán kontrakt jak s klientem, tak i rodičem (zákonným zástupcem).

Projekt GA je v  hl. m. Praze ojedinělou službou, která reaguje zejména na neexistenci jakýchkoli specifických služeb pro tuto specifickou cílovou skupinu. Naši klienti tak u  nás nalézají bezpečné prostředí bez potřeby konfrontace s  uživateli návykových látek, což je oproti jiným poskytovatelům sociálních služeb výjimečné.

Tým GA je multidisciplinární a  tvoří jej terapeuti, právnička, sociální pracovníci, zkušený tým profesionálů s  průměrem praxe 17 let. Provozní doba je v  běžné pracovní dny od 9,00 do 17,00. Vzhledem k  tomu, že většina našich klientů je pracovně činná a  dochází 1–2× týdně, často poskytujeme poradenství i  v  jiných, obvykle podvečerních hodinách. Skupinové aktivity jsou poskytovány výhradně v podvečerních hodinách.

GA – specializované zařízení pro hazardní hráče a jejich blízké

Proč specializace? Jiná cílová skupina (oproti např. uživatelům drog), cílená orientace na „čisté hráče/sázkaře“ a  jejich rodiny, jiné potřeby/řešení, hazardní hráči nejsou subkultura, specifická

komunita, neexistence „hazardní scény“, dlouhodobé dopady na širší rodinu (dluhy, vztahy) – nutnost řešit jako celek.

Typický klient/hazardní hráč v  GA je muž, zhruba 36 let, se středoškolským vzděláním, kvalifikovaný, pracující, s  manželkou/partnerkou. Obvykle vede tzv. „double life“, kdy roky žije „spořádaný“ život – rodina, děti…+ tajný život hráče. Do ambulance přichází v  době, kdy se tento systém hroutí, ponejvíce v  důsledku nezvládání splácení finančních závazků (dluhů) u  nebankovních poskytovatelů půjček. „Double life“ může trvat u  některých hráčů i 10 let.

Strukturovaný ambulantní program

Základem celého léčebného procesu je strukturovaný ambulantní program, který je možno realizovat v  rámci základního programu, individuálního programu a/nebo následné péče. Standardní program ambulantní léčby trvá přibližně 6 měsíců.

– Individuální, skupinové poradenství Východiskem kognitivně behaviorální přístupy, částečně dynamicky zaměřené přístupy, motivační rozhovory a systemický přístup zaměřený na řešení.

– Řešení dluhů, právní poradenství Pro klienty GA

– Finanční poradenství Analýza finančních postojů, finanční rozvaha

– Rodinné, párové poradenství Jedno až tři setkání, pravidla, vztahy, socioekonomické dopady na širší rodinu

– Domácí cvičení – klient participuje na své úzdravě formou zadaných tematických úkolů (časová osa, motivace, cíl, denní činnosti, impulsy, uvědomění apod.)

– Specifické kontrakty – kontrolované hraní, pouze individuální konzultace

Poskytované služby

– Ambulantní léčba a následná péče

– Individuální poradenství, koučink a terapie

– Dluhové a všeobecné právní poradenství

– Sociální poradenství

– Podpůrná skupina pro krátkodobě abstinující hráče

– Následná skupina pro dlouhodobě abstinující hráče

– Edukace ve finanční gramotnosti, finanční management

– Krizová intervence

– Poradenské a  terapeutické služby rodičům a  ostatním blízkým osobám

Dluhové a právní poradenství v GA

Bezplatné právní poradenství v  GA je poskytováno právničkou s  praxí na exekutorském úřadu. Zhruba 95 procent klientů, kteří se ambulantně léčí v  zařízení GA, má dluhy, jejichž vznik je spojen s  gamblerstvím. Poskytována je pomoc a  poradenství při jednáních s  věřiteli ohledně různých novací závazků, poradenství a  vyhotovování podání v  rámci exekučního práva a  samozřejmě také mnoho klientů je v  takové situaci, že již nedokáží své závazky zvládnout běžným způsobem, a  tak je na místě podání insolvenčního návrhu, jehož zpracování klientům nabízíme.

Klienti gambleři a sázkaři

Celkem 95 % klientů GA jsou muži. Zhruba polovina přichází s  klasickým gamblingem (výherní automaty, ruleta), druhá polovina jsou „čistí sázkaři“, bez zkušenosti s  klasickým hazardním hraním. Žen registrujeme minimum, v  případě vyhledání naší služby se jedná obvykle o  klasický hazard (majorita výherní automaty), ve spojení s  alkoholem, tyto klientky používají gambling často jako nástroj automedikace, hraní jim přináší klid, útěchu, únik z reality a psychických problémů.

Další charakteristiky cílové skupiny

Častou motivací pro kontaktování GA je značné zadlužení těchto osob a  tlak blízkých. Průměrný dluh klienta GA je 1  000  000,- KČ, nejvyšší zhruba 20 miliónů. V  období zhroucení „double life“ systému se tak blízcí obvykle dozvídají pravdu, která v  podobě zadlužení ohrožuje celý rodinný systém na řadu let. Registrujeme tedy tlak blízkých (partnerek) na hráče k  nástupu do léčby. Evidujeme četné párové a  rodinné sezení – přenesení zátěže na blízké, jejich pocit podvodu, nevěry, nedůvěry, apod.

Další typickou charakteristikou pro cílovou skupinu je např.: zacyklenost v  magičnu, iracionalitě – „dnes je ten den, kdy to porazím“, vsadím si, abych mohl zaplatit dluhy“, u  sázkařů se jedná v  majoritě o  online sázení a  především live sázky – mnohokrát i  v  průběhu jednoho sportovního zápasu – „opakovaný orgiastický stav“ (dle klientů) – rizika velkých proher, virtuální peníze.

Peníze – nemají hodnotu, jsou pouze často virtuální prostředek k  potřebné emoci/zbohatnutí. Za 1 noc výhra 250 0000/nebo prohra není nic neobvyklého.

Profil klientů – individualisté, výkonová orientace, fabulující, umělci s  penězi, přetvářka jako norma, strach z  odhalení/čekání na odhalení, neschopnost hovořit o  svých pocitech, stud, vztah jako motivace ke změně (obavy ze ztráty partnerky), nenaplněná očekávání/touhy…

Policista, voják, sportovec, makléř, řidič, kuchař, houslista, obchodník, majitel firmy, zaměstnanec, zaměstnanec nadnárodní společnosti, státní zaměstnanec, IT, inženýr, stavař.

Resumé

Ambulance je od počátku svého založení velmi vyhledávanou službou a  záhy získala dobré renomé, což se nám vrací z  ohlasu klientů, kteří náš program absolvovali a  mnohdy nás doporučují dál. Zakládáme si na své komplexnosti, klientovi nabízíme širokou škálu služeb a  tím jsme schopni nejen zaujmout, ale především pomoci.

Většina našich klientů se velmi rychle stabilizuje, zachrání narušené vztahy, zastaví kolotoč dluhů, přehodnotí svůj žebříček hodnost a  vstoupí do nové etapy zdravějšího a úspěšnějšího životního stylu.

Jen v  roce 2017 jsme pracovali s  251 klienty v  programu GA. Z  toho bylo 38 rodinných příslušníků (absolvovali převážně 1–3 společná sezení), dále jsme byli v  kontaktu se 182 klienty v  anonymním režimu – osoby povětšinou v  jednorázovém kontaktu, mnohdy jako doprovod klienta, případně s  žádostí o  setrvání v  anonymitě. V  letošním roce evidujeme další nárůst klientů a  jejich blízkých, za rok 2018 odhadujeme zhruba 350 klientů v programu GA.

Zařízení je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti pro ambulantní léčbu při RVKPP a  je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb.

Kontakt:

Ambulance pro gambling, SANANIM, z. ú. Žitná 51, Praha 1

www.sananim.cz, gambling@sananim.cz tel: 774 701 070

Vedoucí zařízení: Bc. Marcel Ambrož

Kategorie: Nezařazené