Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky

Publikoval redakce v

ROZHOVOR

Otázky kladl Miroslav Barták

Jaké jsou vaše priority v nové (stále nové) funkci?
Za největší prioritu pokládám vytvoření nové národní strategie protidrogové politiky pro období 2019–2027, byly předloženy teze, ještě mým předchůdcem, ty je třeba diskutovat. V rámci strategie bychom se chtěli zaměřit i na primární prevenci, která je trochu Popelkou v celé oblasti, a rozhodně pokračovat v tom, co bylo doposud realizováno, zejména bych se ráda zaměřila na stabilizaci služeb a jejich posílení.

Jak budete rozvíjet komunikaci s pracovnicemi a pracovníky v adiktologických službách? V adiktologickém terénu?
Klíčovými partnery jsou odborné společnosti a zastřešující instituce, jako je Společnost pro návykové nemoci ČSL JEP, Česká asociace adiktologů, Asociace nestátních organizací, Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, a nezpochybnitelně i dotčené resorty. Dle časových možností, a doufám, že to bude již brzo, se mi podaří uskutečnit návštěvy jednotlivých organizací, podívat se na jednotlivé služby, i když mnohé z nich znám. Zároveň předpokládám účast na odborných konferencích v rámci ČR, kde se schází odborníci z praxe. V rámci našich komunikačních platforem považuji za důležité Adiktologické fórum, které existuje jako pracovní orgán při Odboru protidrogové politiky. Myslím, že platforem pro komunikaci je hned několik, včetně vašeho časopisu.

Místní a typová dostupnost adiktologických služeb se v jednotlivých regionech České republiky liší. Jak budete v této oblasti postupovat?
Obecně víme, že chybějí ambulantní služby, to je u nás ten největší problém, a to z celého spektra adiktologických služeb. Co se týče dostupnosti, v krajích víme, že například Karlovarský kraj je službami téměř nepokrytý. Určitě navštívím Asociaci krajů ČR. Již jsem domluvena na první schůzce. Chtěla bych s Asociací krajů ČR i zástupci a zastupiteli jednotlivých krajů více komunikovat, tak, aby si vzali ještě více za své, že k řešení situace v krajích je třeba také jejich součinnost.

Jaká nejvýznamnější témata prevence a léčby u nás aktuálně vidíte?
Jak už jsem řekla, v oblasti léčby je to zvýšení dostupnosti ambulantní péče, dostupnost substituční léčby. V oblasti primární prevence určitě posílení celého systému, posílení role metodiků školní prevence, krajských koordinátorů prevence rizikového chování, spolupráce s krajským koordinátorem protidrogové politiky. Tam zatím shledávám určité rezervy v součinnosti a spolupráci. Dalším tématem je provádění krátké intervence a včasné diagnostiky u praktických lékařů. Je třeba tuto oblast posílit. Krátká intervence sice vychází ze zákona, ale na její realizaci v praxi je třeba dále pracovat. Témat je skutečně mnoho.

Jak vám mohou pomoci vaše předchozí bohaté zkušenosti z Ministerstva zdravotnictví v ČR ve vaší současné práci?
Myslím, že stojí za to říci, že jsem opouštěla MZ v době, kdy byl ve funkci již 13. ministr. Pracovala jsem tedy pod vedením 13 ministrů. Přesto se protidrogová politika dokázala udržet jako jedno z poměrně zásadních a důležitých témat v rámci zdravotnictví. Podařilo se prosadit některé důležité změny. Například uvedení adiktologických výkonů ve vyhlášce, úhrady adiktologických výkonů ze systému zdravotního pojištění. I když musím konstatovat, že aktuálně to není tak, jak bychom si všichni představovali. Podařilo se nastartovat vznik a provoz dětských adiktologických ambulancí. Udržet dotační program, v minulých letech dokonce poměrně dost navýšit finanční prostředky. Vytvořit historicky první akční plány k alkoholu a tabáku. Prosadit ratifikaci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Dost věcí se tedy podařilo. Využiji schopnost komunikace a koordinace jednotlivých aktérů. Také mám zkušenosti při tvorbě legislativy, při projednávání a prosazování nové právní úpravy. Konkrétně mám na mysli zákon č. 379/2005 Sb. a zákon č. 65/2017.

Je něco, co byste ještě ráda sdělila našim čtenářům?
Žádná revoluce v oblasti protidrogové politiky se mým příchodem nekoná. Naopak, ráda bych přispěla ke stabilizaci, a to i finanční, systému služeb. Zvýšit jejich dostupnost. Zároveň, jak už jsem řekla, ráda bych pomohla i systému v primární prevenci.

Děkuji za rozhovor.

Kategorie: Rozhovor