Národní adiktologická konference Cena adiktologie 2019

Publikoval redakce v

| KONFERENCE

Dětská a adolescentní péče v adiktologii

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom vás jménem spolku SCAN, z. s., vedení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Rady Ceny adiktologie a redakční rady časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi pozvali na již XIV. ročník národní adiktologické konference a předání ceny, která je od roku 2006 udělována za významný přínos oboru adiktologie. Na Cenu adiktologie může být nominována osoba, jež je nebo byla aktivně činná na území dnešní ČR a jejíž práce měla pro obor adiktologie v ČR mimořádný význam. O udělení ceny rozhoduje Rada Ceny adiktologie složená ze zástupců oboru adiktologie z akademické obce, z oblasti koordinace drogové politiky a ze systému péče o uživatele drog. Současně bude předána Cena Kiron, která je udělována od roku 2010 za nejlepší adiktologický počin uplynulého roku pro jednotlivce nebo organizaci.
Konference se koná dne 21. listopadu 2019 od 9 hodin v prostorách děkanátu 1. LF UK a VFN v Praze na adrese Praha 2, Na Bojišti 3.

Na co se v letošním roce můžete těšit? Po úvodních slovech bude zahájen odborný program na téma „Dětská a adolescentní péče v adiktologii“. Budeme se věnovat jak otázkám péče o těhotné ženy závislé na alkoholu, tak i poporodní péče. Zaměříme se na řešení virové hepatitidy v těhotenství a u dětí, její léčbu v případech získané a vrozené HBV a HCV infekce u nitrožilních uživatelů návykových látek a jejich dětí z pohledu dětské gastroenterologie a samozřejmě i na rizika přenosu pohlavně přenosných nemocí z matek-uživatelek na dítě. Nebude chybět zaměření na spolupráci s pracovníky OSPOD a další zajímavá témata. Po ukončení odborného programu bude vyhlášen vítěz Ceny adiktologie a ceny Kiron.14:45–15:15 Slavnostní vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Kiron.

Konferenci lze realizovat díky laskavé finanční podpoře firmy AbbVie a podpoře Nadace SIRIUS a VFN v Praze.

Program konference

08:30 – 09:30 Úvodní slovo ke konferenci a vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Kiron
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA (ministr zdravotnictví)
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA (ředitel VFN v Praze)
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze)
Mgr. Michaela Štáfková (předsedkyně sekce Dětské a ­dorostové adiktologie)

09:15 – 10:45 Přednáškový blok č. 1
Vosecký, Martin & Koucký, Michal: Suspektní abúzus alkoholu a budivých aminů u těhotné s diagnózou těžké fetální růstové restrikce
Lukešová, Jaroslava: Podpůrná terapie pro drogově závislé matky a jejich děti
Fraňková, Soňa: Hepatitida C v těhotenství

11:00 – 12:30 Přednáškový blok č. 2
El Lababidi, Nabil: Získané a vrozené HBV a HCV infekce u nitrožilních abuzérů návykových substancí a jejich dětí z pohledu dětské gastroenterologa
Vyšatová, Michaela: Pohlavně přenosné nemoci u matek uživatelek a jejích možný přenos na dítě
Volf, Vladimír: Léčba HCV u dětí

13:15 – 14:45 Přednáškový blok č. 3
Štáfková, Michaela: Role adiktologické ambulance pro děti a dorost v systému Adi péče (téma vyhrazeno)
Baldé, Diaraye: Case management a mezigenerační užívání návykových látek: Kazuistika mladistvé klientky
Jandáč, Tomáš: Klientka jako dcera, klientka jako těhotná, klientka jako matka v kontextu společenské tolerance alkoholu

Kategorie: Konference