Popularizace vědy, podpora sebeprezentace v médiích

Publikoval redakce v

ZPRÁVY Z OBORU

Amalie Lososová

1. LF UK a VFN v Praze, Klinika adiktologie

Ve středu 17. května 2019 proběhl na půdě Kliniky adiktologie seminář na téma (sebe)prezentace v médiích, publikování vědeckých výsledků studentů doktorského studia v tištěných médiích, ale také vystupování v rozhlasových a televizních pořadech. Tisková mluvčí 1. LF UK a vedoucí Oddělení komunikace 1. LF UK, Petra Klusáková a Jana Tlapáková, představily možnosti spolupráce, nabídku oddělení směrem ke studentům, sdílely užitečné podněty pro spolupráci s médii.

V úvodu semináře byly shrnuty dílčí činnosti Oddělení komunikace, mezi něž patří mimo jiné příprava grafické prezentace, pravidelný kontakt s novináři, monitoring médií, příprava tiskových zpráv, vydávání časopisu Jednička, který informuje o dění v rámci 1. LF UK.

Konkrétní tipy pro komunikaci s novináři zahrnovaly:
pokud nás novinář kontaktuje, osloví s prosbou o rozhovor, informovat Oddělení komunikace, které může poskytnout podporu, pomoci při přípravě, asistovat při rozhovoru;
vyžádat si čas na přípravu;
odpovědi novinářům by měly být co nejjednodušší;
vyžádat si výsledný text, který bude publikován;
objeví-li se v médiích nesprávné informace, případně nesprávně interpretované sdělení, kontaktováním oddělení je možné situaci napravit;
existuje možnost nabídnout naše téma či výsledky konkrétním médiím.

Opakovaně zaznělo, že v prezentaci našich dat je klíčový důraz jak na na vědecko-výzkumné zaměření našeho oboru, tak na jeho dopad do praxe.

V případě, že s mediální prezentací výsledků své práce nemáme dostatek zkušeností, je vhodné si ji vyzkoušet v bezpečnějším rámci, např. v podobě článku do časopisu Jednička, případně při zpracování tiskové zprávy, lze si vyžádat otázky od novináře předem a připravit se, existuje i možnost nácviku rozhovoru s redaktorem.

Mezi hlavní výhody spolupráce s médii patří naše sebeprezentace, vytváření povědomí o naší práci, které usnadňuje navazování kontaktů v oboru, jde o trénink vystupování na veřejnosti, např. pro konference či vzdělávání v oboru, napomáhá osvětě a narovnávání mýtů, které ve společnosti panují. Umožňuje také přiblížit se jazyku laické veřejnosti, a tím trénovat propojení výzkumných dat a výsledků s reálnou praxí. Média lze využít také např. v přípravné fázi, jako promo před zahájením plánovaného projektu, přípravu půdy pro prezentaci finálních výsledků studie apod.

Účastníci semináře sdíleli své zkušenosti s médii, vystoupením v televizních pořadech, rozhlasu. Jednotlivé formáty vysílání či spolupráci s konkrétními médii jsme diskutovali z hlediska jejich výhod či rizik, opět je možné své zapojení v nich konzultovat s pracovníky Oddělení komunikace 1. LF UK.

V neposlední řadě byly diskutovány také formy prezentace prostřednictvím sociálních sítí a propagace.
Seminář umožnil propojení s oddělením, které je studentům i pedagogům-vědcům na fakultě k dispozici, shrnul základní možnosti a výhody spolupráce s médii a umožnil sdílet zkušenosti a tipy pro sebeprezentaci v médiích.

Budeme hledat i další možnosti spolupráce, diskutována byla např. možnost praktického nácviku rozhovoru s redaktorem za využití kamery a zpětné vazby, či ukázka přípravy tiskové zprávy na konkrétní téma.
Seminář proběhl v rámci projektu Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489).