Studijní návštěva delegace z Filipín v ČR

Publikoval redakce v

ZPRÁVY Z OBORU

Magdaléna, o. p. s., Mníšek pod Brdy

 

Na podzim roku 2017 se dr. Frank Paulin, Team Leader EU-TA Philippine Health Sector Support Programme (PHSRC), ozval s žádostí o studijní návštěvu pro delegaci z Filipín zaměřenou na léčbu závislých na metamfetaminech. Skoro rok trvala příprava samotné stáže na obou stranách. Na straně Filipín bylo třeba najít finanční zdroje a získat vízum, na české pak naplánovat celý odborný program a zajistit odborníky dle požadavků, sehnat ubytování a v neposlední řadě dopravu.

Návštěva proběhla 12.–19. 8. 2018. Celkem se programu zúčastnilo 13 osob. Delegaci z Filipín doprovázeli dva účastníci z EPOS Health Management. EPOS je nezávislý světový poskytovatel zdravotního poradenství se sídlem v Německu a byl založen v roce 1985. Doprovázejícími byli prof. Peter Banys a dr. Frank Paulin.

Neděle 12. srpna 2018

Briefing s vedoucím týmu PHSRC – studijní program krok za krokem, co účastníci uvidí a s kým budou mluvit, o národní strategii a drogové situaci v České republice (ČR).

Pondělí 13. srpna 2018

Sekretariát Rady vlády pro protidrogovou politiku byl první zastávkou v  programu delegace z  Filipín. V  dopoledních hodinách byla představena: 1) koordinace protidrogové politiky ve směřování k  modelu ochrany veřejného zdraví a  Národní protidrogová strategie 2010–2018; 2) mechanismy financování směrem ke službám, jejich základním typologiím, rozložení veřejných výdajů v  regionech podle oblastí/typů služeb a  v  neposlední řadě byla představena úloha Sekretariátu Rady vlády pro protidrogovou politiku a Národní úřad pro drogy; 3) standardy kvality a jejich vývoj, kontext, počet certifikovaných programů v  letech 2011–2016; 4) dekriminalizace v ČR, respektive (re-de)kriminalizace držení drog pro osobní potřebu od roku 1920 do roku 2014.

Adiktologická ambulance, WHITE LIGHT I, z.ú

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost poté navázalo v odpoledních hodinách debatou o drogové situaci v ČR, kde byla probírána témata: druhy drog, uživatelé drog, problémové užívání drog – opioidů a  metamfetaminu, situace v  regionech, prevalence PDU; epidemiologie odpadních vod; historie stimulantů v  ČR; výroba drog; infekční nemoci, úmrtnost, síť adiktologických služeb; program na snížení rizik pro uživatele drog, substituční léčba (finanční dostupnost OST).

Otázky ze strany účastníků studijní návštěvy byly pokládány v průběhu prezentací. Nejčastěji se pak objevovala otázka směřující k  toleranci užívání, dekriminalizaci, jak jsme takového přístupu dosáhli a  jak ho lze dosáhnout v  jiné zemi. Několikrát také byla zmíněna lidská práva a práva klientů – uživatelů. Pro nás profesionály, účastníky protidrogové politiky, věc, která je samozřejmá. Pro účastníky zahraniční delegace těžko pochopitelná.

Úterý 14. srpna 2018

Proběhla návštěva 3 typů služeb pod organizací Sananim, z. ú., adiktologické ambulance a adiktologické ambulance pro mladistvé (AA).

AA realizuje dva programy: strukturovanou léčbu a  case management. Oba programy realizují pro mladistvé i  dospělé klienty, sídlí na Praze 1. Dále pak denního stacionáře, jehož specifickou cílovou skupinou jsou těhotné ženy a matky se zájmem o celkové řešení situace své i dítěte, se zájmem o léčbu, mj. o nástup do terapeutické komunity (TK) Karlov, sídlí na Praze 7. A jako poslední byl program doléčovacího centra pro matky s dětmi na Praze 13, které se zaměřuje na ambulantní či pobytovou léčbu zaměřenou na klientky mající v péči jedno nebo více dětí.

Poté následoval přesun do Příbrami, kde byl představen přístup harm reduction v Centru adiktologických služeb jak s terénní formou práce, tak i s kontaktní formou práce v nízkoprahovém zařízení pro uživatele nelegálních návykových látek. Nejvíce dotazů padalo ohledně výměnného programu, zdali policie může bez ohlášení vstoupit do prostor a zdali tak činí. Také byla představena další služba, která je v prostorách poskytována, tou je adiktologická ambulance. Obě dvě služby jsou poskytovány organizací Magdaléna, o. p. s.

Středa 15. srpna 2018

Účastníci opět cestovali, a to do Mníšku pod Brdy, kde jim byl představen program TK Magdaléna, o. p. s., jeho základní principy a fungování. Také se hovořilo o vývoji TK jak v ČR, tak i ve světě. Součástí programu byla diskuze se dvěma klienty, která byla přínosem pro obě strany. Na jedné straně delegace z Filipín slyšela realitu uživatele nelegálních návykových látek, včetně historie a důvodů užívání, tak i čelila otázkám jak je to u nich, jak se tam „mají“ klienti. Bylo to velmi obohacující pro všechny strany.

Čtvrtek 16. srpna 2018

Původní plán týmové diskuze a reflexe programu byl o 1 hodinu posunut z  důvodů žádosti změny programu ze strany delegace. V  kontextu všech programů, které doposud viděli, požádali o stručný nástin primární prevence v ČR. Byla jim tedy představena struktura vedení na vertikální i horizontální úrovni v kontextu Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy, systém certifikace a akreditace, zaměřování se na vzdělávání pedagogů a konkrétní příklady z praxe. Ale také i to, že žáky ve školách netestujeme, že to není prevence, a další. Poté následovala týmová diskuze a reflexe nad proběhlými programy.

Pátek 17. srpna

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byla probírána témata: původ a historie oblasti adiktologie; co může akademická a výzkumná instituce přinést na pole závislostí a studium modelu UPC (Universal Prevention Curriculum) a  UTC (Universal Treatment Curriculum). Účastníci po 4 intenzivních dnech v diskuzi sdělovali, že vidí provázanost celého systému od akademické půdy přes vládu a její meziresortní část až po konkrétní poskytovatele služeb. Nejčastější otázkou bylo, jak dlouho vám trvalo tohle všechno vybudovat?

Terapeutická komunita Magdaléna, o.p.s.

V odpoledních hodinách jsme se naposledy přesunuli, a to do Ústí nad Labem. V adiktologické ambulanci organizace WHITE LIGHT I, z. ú., se pak probírala jak témata práce ve vyloučených lokalitách, nejchudších oblastech ČR a především specifik práce, která to přináší, tak i v kontextu nedostupnosti širší sítě služeb pro obyvatele ohrožené závislostí.

Ještě bych chtěla dodat, že jsem ráda, že delegace přijela na celý týden, a ne na původně plánované 2–3 dny. To mohu potvrdit ze své zkušenosti. Týden je nejkratší časový úsek, pokud chcete proniknout do jiné organizace, natož do celého systému, který je v ČR propojený a navazuje na sebe. Ale i já jsem měla na závěr jeden dotaz, proč zrovna ČR a ne jiný stát. Odpověď byla, že máme propracovaný systém, dekriminalizaci a  snažíme se pokrýt všechny tři pilíře protidrogové politiky, prevenci – harm reduction – léčbu. Tedy, že Česká republika je považována za příklad dobré praxe v celosvětovém měřítku.

Na závěr velký dík všem kolegům, kteří měli čas a účastnili se odborného programu filipínské delegace.

Setkání s představiteli sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky