A.N.O. – Asociace nestátních organizací | SEKCE PRIMÁRNÍ PREVENCE A.N.O.

Publikoval redakce v

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

A.N.O. – Asociace nestátních organizací sdružuje 24 členských organizací, převážně nestátní neziskové organizace poskytující služby prevence a léčby závislostí.

SEKCE PRIMÁRNÍ PREVENCE A.N.O.

Sekce primární prevence A.N.O. (dále jen Sekce PP A.N.O.) svou činnost obnovila v roce 2011. Setkání Sekce PP A.N.O. se účastní jak členové, tak i nečlenové Sekce PP A.N.O. Členové vycházejí z organizací, které jsou součástí A.N.O. – Asociace nestátních organizací. Nečlenové se skládají z kolegů/profesionálů, kteří pracují v oblasti prevence a jejichž organizace má certifikát odborné způsobilosti pro vykonávání primární prevence. Některé organizace se nemohou stát členy, např. Centra primární prevence spadající pod oblastní Charity. Přesto kolegové projevují zájem se potkávat na širší platformě a sdílet příklady dobré praxe. Po odsouhlasení členy Sekce PP A.N.O. jsou kolegové zváni na naše setkání.
Naším cílem je sdílení efektivních příkladů dobré praxe a zlepšování kvality a efektivity primární prevence. Máte-li zájem o podrobnější informace nebo chcete-li se k nám připojit, neváhejte nás kontaktovat na uvedené e-mailové adrese: fialova@magdalena-ops.cz.

Odborné informace, na kterých Sekce PP A.N.O. staví:

EMCDDA (1) uvádí: „Prevence staví na socializaci, kde hlavním cílem je individuální rozhodování, se zaměřením na sociálně vhodné chování. Jeho cílem není pouze zabránit užívání drog, ale také oddálit zahájení, snížit jeho intenzitu nebo zabránit eskalaci do problémového užívání. Socializace je proces přenosu kulturně přijatelných postojů, norem, přesvědčení a chování, a reaguje na tyto podněty odpovídajícím způsobem s dostatečným sebeovládáním. Obecný názor drogové prevence, a to zejména u laické veřejnosti, se skládá z informování (varování) mladých lidí o účincích (nebezpečích) užívání drog. Prevence je pak často ztotožňována s kampaní v médiích. V současné době není prokázáno, že pouhé poskytování informací o účincích drog nebo masové mediální kampaně by měly dopad na užívání drog nebo vliv na celou cílovou skupinu dětí a mladistvých. Ve skutečnosti výzva drogové prevence spočívá v zaměření se na pozitivní změnu chování, postojů, hodnot a životní styl dětí a mladistvých. To vše probíhá díky multioborovému přístupu v oblasti prevence, která pracuje s jejich sociálními normami, interakcemi s vrstevníky, životními podmínkami a jejich vlastními rysy osobnosti. Tento názor se odráží také v moderních preventivních přístupech, které mají za cíl snížení rizikového chování v souvislosti s návykovými látkami (www.emcdda.europa.eu/)“.
Dále podle posledních výzkumů a odborné literatury je za neefektivní prevenci považováno pouhé poskytování zdravotních či jiných typů informací o daném typu RCH; zastrašování, zakazování, přehánění následků užívání, moralizování a v neposlední řadě afektivní výchova postavená pouze na emocích a pocitech (2).
Standardy odborné způsobilosti pro poskytování programů školské prevence říkají, že program musí: být součástí širšího systému primárně preventivního působení, využívat mezioborový přístup, odpovídat potřebám stanovené cílové skupiny a podporovat ji v dosažení optimálního tělesného, duševního a sociálního zdraví a kvality života, být pravidelně hodnocen a v případě potřeby modifikován. Program je komplexní, zahrnuje také oblasti úzce související s prevencí daného typu rizikového chování, respektuje princip vyváženosti podávaných informací s ohledem na nejnovější odborné poznatky. Zachovává vnitřní (jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují) i vnější kontinuitu (např. začlenění programu do systému prevence ve škole nebo regionu), respektuje celkový kontext poskytovaných programů primární prevence vycházející ze znalosti daného prostředí (např. specifika daného regionu/lokality, atmosféra, převládající postoje), je zaměřen na ty protektivní a rizikové činitele, které lze programem skutečně ovlivnit; je flexibilní – reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny, přizpůsobuje se novým trendům v oblasti daného rizikového chování (3).
Sekce tedy sleduje vývoj v oblasti prevence rizikového chování a její členové vycházejí z dostupné odborné literatury a nejnovějších vědecky ověřených studií. Především se jedná o tituly: Prevence rizikového chování ve školství (2), Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování (4), Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi (5), Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování (6), Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (3), Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování (7). Veškerá dostupná literatura vznikla v rámci projektů Vytváření národní strategie prevence (VYNSPI 1 a 2), které byly vedeny Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Dále pak Sekce PP A.N.O. vychází z dokumentů mezinárodních institucí, které popisují minimální standardy kvality v oblasti drogové primární prevence. Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA, 2011) vydalo minimální standardy kvality v roce 2011. Dále pak vychází z Mezinárodních standardů prevence, které byly v roce 2013 vydány pod hlavičkou Unie národů pro drogy a kriminalitu (8). Můžeme říct, že Sekce PP A.N.O. vychází z příkladů dobré praxe a snaží se přispívat ke kvalitním programům primární prevence.

Do roku 2017 se členové sekce pravidelně setkávali 2–3krát v průběhu roku formou 1–2denních setkání. Setkání vždy pořádal jeden z členů a tak se účastníci seznamovali s jednotlivými organizacemi a jejich zařízeními. V průběhu setkání také byly zařazeny tematické bloky, kdy ostatní kolegové sdíleli svoje know-how o práci s daným tématem. Také byly často řešeny aktuální tíživé otázky. Při setkáních se sdílely zkušenosti a ukázky manuálů.

Řešená/Diskutovaná témata:

Snižování dotací na oblast prevence
Neustále aktivní neefektivní program – Revolution train
Nejasnost při žádostech na RVKPP – selektivní a indikovaná prevence
Systémové řešení financování Center primární prevence
Workshop na AT konferenci – Workshop s Popelkou
Vyjasňování terminologie PP
Zkušenosti s nově spuštěnými certifikacemi
Předávání know how – téma: sekty, gambling, netolismus, on-line hraní
Další jednorázové aktivity jako Cykloběh za ČR, Volejbalem proti kouření
Řešení možností jak upozornit na neefektivní programy
Nedostatek v ESF fondech – OPVV – není nutnost certifikace
Sdílení dobré praxe – jak s motivovaným třídním učitelem v rámci programu, jak namotivovat ostatní učitele pro aktivnější zapojení do programu
Činnost Sekce PP A.N.O. směrem k jiným institucím – MŠMT, NÚV
V roce 2015 Sekce PP A.N.O. vydala odborné prohlášení k neefektivnímu programu Revolution train. Toto prohlášení lze dohledat na stránkách Asociace nestátních organizací. Prohlášení navazuje na prohlášení z roku 2007 vydané Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze (dnes Klinika adiktologie 1. LF UK), A.N.O., IPPP, MŠMT, NMS, Redakcí časopisu Prevence, a také prohlášení vydané SNN ČSL JEP.
Od roku 2017 se Sekce PP A.N.O. pravidelně schází dvakrát ročně na odborných konferencích zaměřených na primární prevenci. Jedná se o Jihočeskou konferenci prevence a o celostátní konferenci PPRCH – Konference primární prevence rizikového chování. V průběhu konference se Sekce PP A.N.O. schází na uzavřeném setkání, na němž členové diskutují aktuální témata z oblasti prevence, a to jak odborná, tak i systémová.

Řešená/Diskutovaná témata:

Sdílení zkušeností s certifikacemi – Příklady dobré praxe pro podporu pedagogů v začleňování preventivních témat do jejich hodin, nalezení finančních prostředků na třídnické hodiny
Testování žáků na školách
Doplnění materiálu RVKPP – Testy na školách nejsou preventivním ani jediným řešením situace užívání drog nezletilými
Sdílení příkladů dobré praxe, propojování jednotlivých služeb, větší účast (základna PP)
Společný komunikační tok fb
Neefektivní prevence, reakce, aktivity jednotlivých členů
Výkaznictví RVKPP
Preference setkávat se na odborných konferencích a diskutovat odborná témata
Doporučena evropská konference prevence EUSPR
Fungování A.N.O. – kancelář asociace, aktivity
Podklady k odborným stanoviskům pro předsedu A.N.O
Zástupci sekce PP na meziresortní platformě pro národní strategii prevence pod MŠMT
Projekt s organizací Tandem: Besser bez / Lepší ohne“ – Projekt přeshraniční primární prevence v práci s mládeží. A. N. O. bude partnerem s finančním příspěvkem. Projekt: pracovní tým profesionálů z ČR a SRN – projekt nebyl schválen
Profesionalizace v primární prevenci, standardy PPRCH, neefektivní prevence
Činnost Sekce PP A.N.O. směrem k jiným institucím – MŠMT, NÚV, RVKPP, ÚZIS, MPSV, OSPRCH
Poslední setkání Sekce PP A.N.O. proběhlo na Jihočeské konferenci dne 27. 3. 2019 v Českých Budějovicích.

V současné době Sekce PP A.N.O. řeší/diskutuje tato témata:

Certifikace (pokud NÚV, vloží kontrolu kvality do své zakládací listiny, certifikace by tím získaly větší stabilitu)
MŠMT (schválená Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027)
PPRCH (bude potřeba přihlásit workshopy přímo zaměřené na praxi, ukázky z praxe, techniky…)
RVKPP (revize výkonů v primární prevenci; dotační programy i na VPP, SPP, IPP – možnost žádat?; větší zájem o kvalitní certifikované programy; konference na téma ohrožené děti – meziresortní přístup)
KA (článek o sekci; článek o příkladech dobré praxe)
Kampaň A.N.O. (Zůstaň nad vlivem, www.zustannadvlivem.cz)
Legalizace konopí (komunikace s politickými stranami – pro případ legalizace konopí v ČR je třeba mít předem popsanou preventivní/léčebnou strategii, možná za účasti NNO)

Mgr. Helena Fialová
fialova@magdalena-ops.cz

LITERATURA / REFERENCES

(1) European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2011): EMCDDA Manuals No 7, European drug prevention quality standards; A manual for prevention Professional; Luxembourg: The Publications Office of the European Union.
(2) Miovský, M. et al. (2015a). Prevence rizikového chování ve školství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Univerzita Karlova v Praze.
(3) Pavlas Martanová, V. et al (2012). Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
(4) Miovský, M. et al. (2015b). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Univerzita Karlova v Praze.
(5) Miovský, M. et al. (2015c). Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Univerzita Karlova v Praze.
(6) Miovský, M. et al. (2015d). Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/Univerzita Karlova v Praze.
(7) Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M. (2012). Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze a Togga.
(8) International Standards on Drug Use Prevention (2015). Dostupné z: http://www.unodc.org/documents/prevention/UNODC_2013_2015_international_standards_on_drug_use_prevention_E.pdf

Kategorie: Editorial