Alkohol a Bible

Publikoval redakce v

Autor | Šejvl, J., Linhartová, H., Kalina, K.

Citace | Šejvl, J., Linhartová, H., Kalina, K. (2019). Alkohol a Bible. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 232–242.

Klíčová slova | Bible – Bůh – Alkohol – Víno – Pivo – Opilost

Východiska | Bible je jednou z nejvýznamnějších knih, která zásadním způsobem ovlivnila rozvoj filozofie, práva, konfese a lékařství. Její nadčasový a mezioborový přesah nepřímo zasahuje i do adiktologie, neboť v ní nacházíme zmínky o užívání alkoholických nápojů, opilosti a jejích následcích. Cíl | Cílem je zmapovat a popsat užívání alkoholických nápojů v Bibli, při jakých příležitostech je jeho užívání zmíněno, následky jeho užívání, včetně případných trestů. Současně uvést postoj Bible k užívání alkoholu. Metodologie | Byla použita metoda analýzy písemných dokumentů, kdy na základě metody kvótového záměrného výběru jsme za využití Bible 21 vyhledali za použití bazálních klíčových slov pojmy, které souvisejí s užíváním alkoholu, což vedlo k určení komplexního univerza (Ferjenčík, 2010). Ta byla analyzována v kontextu verše, v němž byla uvedena, a ty byly řazeny do vytvořených trsů. Verše byly verifikovány se stejnými úryvky z Bible: Český studijní překlad, a vyhledávali jsme případné překladové a významové neshody. Po ukončení kategorizace jsme provedli obsahovou analýzu (srov. Miovský, 2006, pp. 98–103). Náš postup odpovídal koncepci Plichtové (1996, pp. 311–313), kdy jsme jednotlivé procedury rozdělili do vzájemně propojených fází. Výsledky a závěr | Alkoholické nápoje, zejména víno a pivo, byly součástí starozákonní i novozákonní společnosti. Bible se k nim vyjadřuje ve čtyřech základních pilířích: zákaz užívání alkoholu, nevhodnost jeho užívání, doporučení užití z léčebných či paliativních důvodů a důsledky požití, včetně trestů pro jednání v opilosti. Biblické texty upřednostňují střídmé užívání alkoholu s tím, že vhodnější je abstinence.

 

 

Alcohol and the Bible

Author | Šejvl, J., Linhartová, H., Kalina, K.

Citation | Šejvl, J., Linhartová, H., Kalina, K. (2019). Alkohol a Bible. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 232–242

Keywords | Bible – God – Alcohol – Wine – Beer – Inebriety

Background | As one of the most significant books, the Bible had a crucial impact on the development of philosophy, law, theology, and medicine. Its timeless and interdisciplinary reach has implications for addictology, too, as the Bible makes references to alcohol use and inebriety and its consequences. Aim | The aim of this paper was to explore and describe the references made in the Bible to alcohol use, the occasions on which drinking is mentioned, and the consequences of drinking, including punishment, if any. Attitudes to alcohol use expressed in the Bible were also looked for. Methodology | The written document analysis method was used. Using purposive quota sampling, Bible 21 was searched by means of basic key terms for words associated with alcohol use, which resulted in the determination of the “comprehensive universum” (Ferjenčík, 2010). The relevant concepts were analysed in the context of the lines in which they appeared and the lines were then grouped into clusters. The lines were checked against the corresponding excerpts from “The Bible: A Czech Study Translation” (Bible: Český studijní překlad) and any inconsistencies in terms of translation or content were looked for. The categorisation was followed by content analysis (cf. Miovský, 2006, pp. 98-103). Our approach followed that reported by Plichtová (1996, pp. 311-313), in which individual procedures were divided into mutually interlinked phases. Results and conclusion | Alcoholic beverages, particularly wine and beer, were present in both the Old Testament and New Testament societies. The Bible refers to alcohol from four main perspectives: it forbids alcohol use, finds it inappropriate to use, recommends the use of alcohol for medical and palliative purposes, and notes the consequences of drinking, including punishment for inebriety-related behaviour. The biblical texts prefer moderate alcohol consumption, with abstinence being the ideal option.

Celý článek ke stažení zde: