Case management a mezigenerační užívání návykových látek: Kazuistika mladistvé klientky

Publikoval redakce v

Autor | Baldé, D., Šulcová, I.
Citace | BALDÉ, D., ŠULCOVÁ, I. Case management a mezigenerační užívání návykových látek: Kazuistika mladistvé klientky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(4), 212–218.

Klíčová slova | Kazuistická práce – Case management – Mezigenerační užívání návykových látek – Dětská a dorostová adiktologie – Ambulantní léčba

Souhrn | Užívání návykových látek rodinnými příslušníky může být jedním z rizikových faktorů, které mají vliv na rozvoj závislosti u dětí vyrůstajících v těchto rodinách. Narušené vztahy a komunikační vzorce mohou problém udržovat. Jako vhodný přístup pro práci s takovýmito klienty se jeví case management, který je doporučen pro náročné klienty a jehož hlavním nástrojem je proaktivní intenzivní vztah. Cílem kazuistické práce je poukázat na případu 16leté dívky, jaký vliv mají na vznik a udržení závislosti příbuzní s adiktologickým problémem. Dále jaké léčebné strategie byly v léčbě klientky využity a jaké místo měl v případu case management. Péče o mladistvé adiktologické klienty je dlouhodobá a těžištěm je práce s motivací. Vzhledem k nízkému věku klientů je důležité do léčby zahrnout jejich zákonné zástupce, příbuzné a nejbližší okolí.

Case Management and Intergenerational Substance Use: Case Study of a Minor Client

Author | Baldé, D., Šulcová, I.
Citation | BALDÉ, D., ŠULCOVÁ, I. Case management a mezigenerační užívání návykových látek: Kazuistika mladistvé klientky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(4), 212–218.

Keywords | Case report – Case management – Intergenerational substance use – Children’s and adolescent’s’ addictology – Outpatient treatment

  Summary | Family members’ substance use may be a risk factor for the development of addiction among children growing up in such families. Disrupted relationships and communication patterns may ensure that the problem persists. Case management appears to be useful for working with such clients. This approach is recommended for complex clients and is based on a proactive intensive relationship. The aim of this case report is to use the case of a 16-year-old girl to show what effect relatives with addiction issues may have on the development and persistence of addiction. The treatment strategies applied to treat the client and the role of case management in the process are also described. The care of minor addiction clients is a long-term process and its pivotal element is work with motivation. Given the young age of the clients, it is important that their statutory representatives, relatives, and their immediate social environment become involved in their treatment.

Celý článek ke stažení zde: