Česká asociace adiktologů, brzy i těch klinických

Publikoval redakce v

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
naposledy jsme se společně s vámi prostřednictvím těchto stránek zastavovali na cestě ke klinickému adiktologovi, a to v březnu roku 2018. Krátce připomenu, kde jsme to tenkrát byli.

Na dva roky téměř přesně jsme poprvé mohli nalézt klinického adiktologa ukotveného v právní normě, a to v § 163a vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 391/2017 Sb. Byl to výsledek usilovné práce ČAA, který umožnil další pokračování v prosazování specializačního vzdělávání v adiktologii a přiblížil nás tak k vytouženému cíli. Jako logicky následující kroky jsme pojmenovali dva cíle. Prvním bylo zařazení oboru klinická adiktologie a odbornosti klinický adiktolog do nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Tento cíl byl v září 2018 naplněn nařízením vlády č. 164/2018 Sb. Druhým krokem bylo dopracování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru klinická adiktologie z roku 2016 a jeho následné schválení a vydání Ministerstvem zdravotnictví ve věstníku. O tomto druhém kroku píši dále.

Po půldruhém roku spolupráce pracovní skupiny sestávající z členů ČAA a pracovníků Kliniky adiktologie 1. LF UK se podařilo vytvořit první verzi spisu klinického adiktologa do připomínkovacího kola představitelů odborné adiktologické společnosti. Během vytváření tohoto specializačního programu jsme narazili na mnoho otázek nejen technického charakteru, ale i na otázky související s nesourodostí anebo možná spíše pestrostí našeho oboru. Například otázka identity adiktologa ve smyslu sociální a zdravotní sféry. Nekončící přetahovaná, kdy se svou erudicí zasahujeme do obou sfér, ale systém v tomto klade překážky, respektive toto dělení bylo vždy spíše na škodu. Konečně usilujeme o specializační vzdělávání klinického pracovníka ve zdravotnictví a adiktolog je nejen zákonem rozpoznán jako zdravotník. Tedy klinický adiktolog bude získávat praktickou část svého vzdělávání ve zdravotnických zařízeních. Další otázkou bylo, pro koho je vlastně tento program určen. Klinická specializace je další cestou, kudy se adiktolog může vydat. Adiktolog jako profesionál je potřebný ve všech úrovních vzdělání, tedy bakalář, magistr, doktor a také tzv. uznaní adiktologové. Klinický adiktolog by pak měl logicky navazovat na plné pregraduální vzdělání, tedy bakalářské

a magisterské. Mezi podmínky získání této specializace patří výkon povolání adiktologa ve zdravotnickém zařízení po dobu minimálně tří let při plném pracovním úvazku, absolvování teoretické výuky včetně psychoterapeutického minima, odborné praxe a úspěšné vykonání atestační zkoušky. Během studia tohoto programu plní student vybrané adiktologické výkony.

Právě tato složka by měla navazovat na zdravotní adiktologické výkony proplácené pojišťovnou, které by měla rozšiřovat, přizpůsobovat potřebám praxe a přispět k dalšímu vyjednávání ohledně vyššího bodového ohodnocení. Dalším probíhajícím krokem je podrobení spisu odborné diskuzi a jeho finální příprava k akreditaci Ministerstvem zdravotnictví. Institucionální zakotvení celého programu zastřešuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), kdy v letošním roce vznikla Katedra návykových nemocí a adiktologie, v jejíž gesci je organizace tohoto studia.

Doufám, že další společné zastavení u klinického adiktologa bude v době již otevřeného specializačního vzdělávacího programu a třeba i se zpětnou vazbou jeho frekventantů. Ráda bych těmito řádky vybídla nejen členskou základnu ČAA k projevení zájmu a pokládání otázek. V tomto nelehkém roce, kdy adiktologický obor zažíval mnoho turbulencí, je stále v popředí jeden významný motiv. Tím je neutuchající energie posouvat obor dopředu, energie stavět se překážkám a překonávat je, chuť vést dialog a ve chvílích, kdy energie dochází, se zastavit, rozhlédnout se, hledat partnery a pokračovat dál ve smysluplné práci. Finálním cílem je koneckonců poskytování kvalitní péče adiktologickým pacientům adiktologickými profesionály.

Přeji vám příjemný závěr výročního roku svobody, odpočinek během vánočních svátků a dobré vykročení do nového roku!

V Praze dne 20. listopadu 2019

Mgr. Anna Volfová
místopředsedkyně ČAA
anna.volfova@lf1.cuni.cz

Kategorie: Editorial