Dětská a dorostová adiktologie dělá další krůčky ve svém vývoji

Publikoval redakce v

EDITORIAL

MIOVSKÝ, M.

Dětská a dorostová adiktologie dělá další krůčky ve svém vývoji
Vážení čtenáři a kolegové,
poslední roky věnujeme systematickou pozornost tématu dětské adiktologické péče a v letošním roce bude tento (staro)nový segment adiktologických služeb čekat několik důležitých momentů. Záměrně začínám slovem (staro)nový, neboť se dokola setkávám s tím, že poměrně velká část oboru v minulosti příliš nebo dokonce vůbec nevnímala existenci této oblasti služeb a práci mnohých kolegů na tomto poli nevěnovala žádnou pozornost. To by samo o sobě možná nebylo až tak divné, kdybychom nyní nebyli svědky překvapených a někdy bohužel i negativních reakcí. Není to pak již pouze o nevědomosti a neinformovanosti, a těžko pro to hledat omluvu i v obavách celého oboru spojených s jeho financováním a budoucností. Současně si ale uvědomuji, že jednou z příčin těchto reakcí je také to, že dětské služby nebyly příliš viditelné a neprosazovaly se tak výrazně a asertivně jako služby jiné. Je čas to změnit a je čas o těchto tématech hovořit. Peněz bude vždy málo, vždy budeme čelit zásadním koncepčním a ekonomickým problémům a tzv. „vhodná doba“ nebude nikdy.
Dětská péče se postupně jako nový segment adiktologických služeb začíná etablovat a dokonce v některých rozměrech i stabilizovat a lépe organizovat. Úspěšně vznikla a rozvíjí se nová Sekce dětské a dorostové adiktologie při ČLS JEP, sdílená s Českou asociací adiktologů. Vedení Sekce připravilo a zprovoznilo své vlastní internetové stránky (https://dada.snncls.cz) a realizuje podpůrný projekt Nadace Sirius, který má za cíl pomoci formulovat první strategické dokumenty, jako je představa o síti služeb a její organizaci, o klíčových problémech rozvoje dětské péče nebo o přípravě prvních pilotních projektů podporujících další rozvoj této oblasti. Byla provedena velmi zajímavá sekundární analýza dostupných dat o užívání návykových látek u populace do 18 let a otevřeli jsme diskusi o kapacitě uvedených služeb a jejich návaznosti. Sekce letos připravila historicky poprvé svůj vlastní programový blok na AT konferenci na Seči. Na listopad 2019 připravuje také celodenní sympozium zaměřené na významná současná témata dětské péče (např. sdílený dětský pacient, léčba infekčních onemocnění spojených s návykovými látkami u dětí atd.). Sympozium je spojeno s Cenou adiktologie 2019 a bližší informace o něm budou dostupné na stránkách Sekce i časopisu.

Důležitý je také prostor, který tématu věnuje časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (APLP) a další média. Je současně vidět, že to přináší své výsledky, neboť posun v komunikaci např. s dětskými a dorostovými praktickými lékaři nebo dětskými psychiatry je obrovský a hmatatelný. Toto číslo APLP obsahuje další zajímavé články k tématu dětské péče a úzce navazuje na minulé monotematické „dětské“ číslo (4/2018). Je potěšující vidět zvyšující se zájem o tuto oblast a vidět v oboru novou skupinu profesionálů zaměřených na dětské služby a majících identitu dětských adiktologických profesionálů. Nikde ve světě se tato oblast nerozvíjí mohutným tempem a je patrné, že všichni řeší podobná témata jako my – tedy jak dětskou adiktologii vymezit, jak ji integrovat do existujících sítí dětských psychiatrických zařízení, jak řešit detenci, péči o těhotné matky-uživatelky, speciální péči o děti rodící se těmto uživatelkám, a to bez ohledu na to, z jaké sociální skupiny tyto matky jsou a zda jsou to uživatelky alkoholu, tabáku, nelegálních látek nebo zneužívající návykové léky. Pevně věřím, že se také podaří prohloubit dialog s kolegy z ústavní výchovy a péče, která reprezentuje logického blízkého partnera našim službám a kde se nachází dominantní část naší cílové skupiny. Velmi bych si přál, aby se podařilo lépe ukázat a prokázat užitečnost celého tohoto segmentu právě v kontextu vazby a spolupráce s ústavní výchovou a péčí. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že právě v této spolupráci a vazbě tkví jeden ze zásadních momentů a důvodů, proč by se dětská péče v našem oboru měla rozvíjet rychleji a proč je tolik potřebná a vítaná, ačkoli je to možná dnes méně slyšitelné uvnitř našeho oboru než mimo něj. Vše ale zřejmě pot­řebuje svůj čas a prostor a minimálně je velmi prima, že celý proces přibližování těchto dvou oblastí se odehrává spontánně a v pozitivní atmosféře.

V Praze 18. června 2019
Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD.,
vědecký sekretář SNN ČLS JEP
pověřený výborem koordinací
vzniku Sekce dětské a dorostové
adiktologie (DADA),
přednosta Kliniky adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze

Kategorie: Editorial