Ellikon (1889 až 1911): Forel-Bosshardovy základy moderního přístupu k ústavní léčbě závislosti na alkoholu

Publikoval redakce v

Autor | Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M.

Citace | Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M. (2020). Ellikon (1889 až 1911): Forel-Bosshardovy základy moderního přístupu k ústavní léčbě závislosti na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 32–39.

Klíčová slova | Ellikon – Auguste H. Forel – Institucionalizovaná léčba – Alkoholismus – Jakob Bosshard – Závislost

Východiska | Specializovaná ústavní léčba závislosti na alkoholu se začala v evropském prostoru aktivně rozvíjet od poloviny 19. století. Jednou z nejvýznamnějších osobností prosazujících tento léčebný model byl švýcarský lékař Auguste Henri Forel, jenž společně s laickým terapeutem Jakobem Bosshardem stál v roce 1887 u myšlenky vzniku a rozvoje tohoto typu léčebného zařízení, které začalo plnit svůj účel již v roce 1889. Cíle | Zmapovat a popsat myšlenky a podmínky, které vedly ke vzniku a rozvoji protialkoholní léčebny v Ellikonu, jež se stala jednou z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších léčeben. Metody | K identifikaci a sběru dat byla použita kvalitativní obsahová analýza fixovaných historických dokumentů, které byly sestaveny podle jejich vzájemného tematického vztahu v kontextu místa vzniku, času a autora směrem k obsahovému zaměření výzkumu. Výsledky a závěr | Vznik specializované institucionalizované léčebny pro závislé na alkoholu v roce 1888 v Ellikonu byl významným oborovým počinem. Zcela novátorské pojetí přístupu k závislým na alkoholu a vnímání jejich potřeb ovlivnilo rozvoj léčebny, a to nejen z hlediska lékařského, ale zejména terapeutického, s významným přesahem do následné péče a rozvoje svépomocných skupin. Ellikon se tak svým přístupem stal nejen významným mezníkem, ale i hybatelem k dalšímu rozvoji přístupů léčby závislých na alkoholu a dalších návykových látkách.

 

Ellikon (1889 to 1911): Forel-Bosshard’s Foundations of the Modern Approach to Institutional Alcohol Treatment

Author | Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M.

Citation | Šejvl, J., Mašlániová, M., Miovský, M. (2020). Ellikon (1889 až 1911): Forel-Bosshardovy základy moderního přístupu k ústavní léčbě závislosti na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 32–39.

Keywords | Ellikon – Auguste-Henri Forel – Institutional treatment – Alcoholism – Jakob Bosshard – Addiction

Background | In Europe specialised institutional treatment of alcohol dependence began to develop in the 1850s. One of the most distinguished personalities advocating this treatment model was Auguste-Henri Forel, a Swiss physician. In 1887, together with a lay therapist, Jakob Bosshard, he came up with the idea of establishing and operating a dedicated treatment facility, which was realised a year later. Aims | To explore and describe the ideas and conditions which led to the establishment and development of the Ellikon alcohol institution, which became one of the most acclaimed and successful treatment facilities of its kind. Methods | Qualitative content analysis of available historical documents was used to identify and collect the data. The documents were categorised according to their relevance to the focus of the research, taking into account the site under consideration, the time and place of its establishment, and the roles of the people involved. Results and conclusion | The establishment of a specialist treatment institution for people dependent on alcohol at Ellikon in 1888 was a major achievement in the field. The development of the facility was driven by a completely innovative approach to alcohol-dependent individuals that featured the identification of their needs and responding to them. In addition to medical interventions, other therapeutic aspects were explored, giving rise to aftercare and self-help group initiatives. This approach made the Ellikon institution a major milestone and a driving force in the further advancement of approaches to the treatment of people addicted to alcohol and other substances.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: 2020 / 1