Když drogy pomáhají: počáteční přínos užívání návykových látek podle žadatelů o ambulantní léčbu

Publikoval redakce v

Autor | Uholyeva, X.

Citace | Uholyeva, X. (2020). Když drogy pomáhají: počáteční přínos užívání návykových látek podle žadatelů o ambulantní léčbu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 40–47.

Klíčová slova | Závislost – Užívání – Motivace – Sebemedikace – Potěšení

Východiska | Hlubší analýza motivace, která stojí v pozadí procesu rozvoje a udržování závislosti, je důležitým tématem jak pro teorii, tak pro klinickou praxi. Zároveň se jedná o obtížně dosažitelné téma. Uživatelé, kteří se ocitli v léčbě, mohou mít potíže s verbalizací svých motivů. Zaměřili jsme se na pozitivní aspekty užívání tak, jak je vnímají uživatelé. Cíle | Chceme porozumět motivaci uživatelů návykových látek, kteří vyhledali pomoc. Ptáme se na počátky užívání, protože předpokládáme, že motivace se v čase proměňuje. Metody | Sběr dat probíhal v průběhu prvního rozhovoru s klientem, který požádal o ambulantní léčbu. Podnětem byla volně položená otázka: Co nejlepšího Vám přinášelo užívání tenkrát na začátku? Obsahová analýza odpovědí vedla k vytvoření 4 témat (výkon, sebepercepce, vztahy, emoce), která se dále člení na kategorie. Soubor | Celkem 125 žadatelů o ambulantní léčbu, 99 mužů a 36 žen. Věk od 16 do 68 let, průměr i medián 36 let (směrodatná odchylka 9,6). Respondenti byli uživateli různých NL. Výsledky | Naši respondenti nejčastěji mluvili o návykových látkách jako o prostředku jak změnit své emoce (dosáhnout příjemných nebo vyhnout se nepříjemným emocím). Dále žadatelé o léčbu mluvili o lepším vztahu k sobě, snadnějším kontaktu s jinými lidmi, lepším výkonu. Dvě třetiny z celkového počtu respondentů mluvili o „zvládání“ problémů pomocí NL. Nepodařilo se nám zjistit rozdíly mezi muži a ženami ani mezi uživateli jednotlivých NL. Závěry | Naše výsledky podporují Khantzianovu sebemedikační hypotézu, která předpokládá, že závislost není o hledání potěšení, ale o nevydařeném pokusu o změnu.

 

Initial Benefits of Substance Use as Perceived by Outpatients in Treatment

Author | Uholyeva, X.

Citation | Uholyeva, X. (2020). Když drogy pomáhají: počáteční přínos užívání návykových látek podle žadatelů o ambulantní léčbu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 40–47.

Keywords | Addiction – Subsatnce use – Motivation – Self-medication – Pleasure

Background | A deeper analysis of the motivation underlying the process of developing and maintaining addiction is an important topic for both theory and clinical practice. It is also a difficult goal to achieve. Users in substance abuse treatment may avoid speaking about pleasure as a result of the perceived pressure of societal norms. We focused on the positive aspects of substance use as perceived by users. Objectives | We aim to understand the motivation of substance users who seek help. We ask about the onset of use because motivation may vary over time. Methods | The data was collected during the first interview with clients who requested outpatient treatment. All the respondents were asked the following question: “What was the best thing about substance use at the beginning?” Content analysis of the responses led to four topics (performance, self-perception, relationships, and emotions), which were further divided into more specific categories. Sample | A total of 125 outpatients, 99 men and 36 women. Age range 16 to 68 years, mean and median 36 years (standard deviation 9.6). The respondents were users of different substances. Results | Our respondents most often talked about substances as a way to change their emotions (to achieve pleasant emotions or avoid unpleasant ones). They also talked about an improved relationship with themselves, easier contact with other people, and better performance. Two-thirds of the total number of respondents talked about substance use as their way of “coping”. We could not identify differences between men and women or between users of different kinds of substances. Conclusions | Our results support Khantzian’s self-medication hypothesis that addiction is not about seeking pleasure, but about a failed attempt to change.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: 2020 / 1