Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie

Publikoval redakce v

Autor | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P.

Citace | | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P. Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 156–165; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0002.

Klíčová slova | Kognitivní trénink – Poruchy příjmu potravy – Neuropsychologie – Neuroplasticita

Souhrn | Mentální anorexie (MA) je komplexní porucha příjmu potravy s dlouhodobějším průběhem
a komplikovanou mírou úplného uzdravení. U MA jsou často pozorovány neuropsychologické deficity. Autoři poukazují na významnou roli kognitivních deficitů z hlediska psychosociálního fungování pacientů s poruchami příjmu potravy. Ještě před nedávnem se všeobecně věřilo, že mozkové buňky nepodléhají žádným změnám a neurony jsou předurčeny k postupnému, nicméně neúprosnému odumírání, které se markantněji projevuje od 25 let věku. V roce 1998 publikoval Peter S. Eriksson v prestižním časopise Nature Medicine studii, jež ukazovala, že rovněž u mozkových buněk může docházet k jevu známému jako neurogeneze. Erikssonova práce byla zlomovým bodem a na prahu třetího tisíciletí se s konečnou platností potvrdilo, že nervová soustava je schopna měnit svou strukturu v reakci na podněty z organismu i vnějšího prostředí. Trénink mozku úzce souvisí s neuroplasticitou, změnou nervových struktur a funkcí na základě zkušenosti nebo vnější stimulace. V tomto článku se zabýváme různými typy tréninku mozku a jejich efektivity u pacientů s anorexií. Intervence zaměřené na zlepšování kognitivních funkcí u pacientů s MA otevírají nové možnosti zvyšování terapeutické compliance a jsou příslibem z hlediska posilování efektivity souběžné léčby.

 

Cognitive Deficit and Computerized Training of Cognitive Functions in Patients Diagnosed with Anorexia Nervosa: a Review

Author | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P.

Citation | FRECCERO, CH., PREISS, M., HARSA, P. Kognitivní deficit a počítačový trénink kognitivních funkcí u pacientů s diagnózou mentální anorexie: přehledová studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (3), 156–165; doi: 10.35198/APLP/2022-003-0002.

Keywords | Cognitive training – Eating disorders – Neuropsychology – Neuroplasticity

Summary | Anorexia nervosa (AN) is a complex eating disorder with an enduring nature and low rates of full recovery. There is limited evidence for the treatment of AN, due to difficulties in conducting clinical trials. Deficit in neuropsychological function is frequently observed in AN. Authors underline the importance of cognitive deficit for the psychosocial functioning of patients with eating disorders. Until a few years ago it was commonly believed that the brain had never changed its cells and the neurons were destined to a gradual but inexorable death, more pronounced after twenty-five years of age. In 1998, Eriksson published in the prestigious journal Nature Medicine a study which showed that nerve cells could also be subject to the phenomenon of neurogenesis. Eriksson’s work was a turning point because finally, to the threshold of the third millennium, it was confirmed once and for all that the nervous system is able to change their structure in response to both stimuli from the body as well as those from the external environment. Brain training is strongly linked to neuroplasticity, a change in neural structure and function in response to experience or environmental stimulation. In this article we will examine the different types of brain training and their effectiveness with anorexic patients. Intervening on the cognitive functions improvement in patients with AN opens up a new path to improving therapeutic compliance and it is promising in enhancing the effectiveness of concurrent treatment.

Celý článek ke stažení zde: