Kontrolovaná konzumace alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu

Publikoval redakce v

Autor | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M.
Citace | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M. Kontrolovaná konzumace alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0004.

Klíčová slova | Alkohol – Škodlivá a riziková konzumace alkoholu – Závislost – Nonabstinentní přístupy k prevenci a léčbě – Kontrolované pití – Terapeutická metoda

Souhrn | Česká republika se dlouhodobě řadí k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu v Evropě. Pouze nízké procento osob se závislostními problémy vyhledá odbornou pomoc. Proto je na místě průběžná reflexe dostupných postupů v oblasti prevence i léčby problémů, které jsou s nadužíváním alkoholu spojeny. Je tedy třeba průběžně sledovat a hodnotit měnící se poptávku, a to co do obsahu i charakteru potřeb potenciálních uživatelů psychosociálních služeb. Rozšíření a doplnění tradiční nabídky metod a postupů a jejich zpřístupnění širšímu okruhu profesionálů, stejně jako citlivá a přiměřená informační strategie cílená na osoby ohrožené závislostí, je proto aktuálním tématem. Metoda kontrolované konzumace alkoholu je alternativní terapeutickou intervencí, která se zaměřuje především na uživatele v pásmu rizikové či škodlivé konzumace. Jde o nástroj na pomezí primární a sekundární prevence, který však lze za určitých okolností s úspěchem využít také v oblasti metod minimalizace rizik a škod. Indikace, resp. kontraindikace metody, její cílová skupina i limity byly stanoveny a jsou průběžně podrobovány různým typům evaluačních studií zaměřených na měření efektivity a bezpečnosti. Žádný ze současných konceptů metody kontrolované konzumace si neklade nárok na to, aby byl chápán jako konkurence či náhrada abstinentní léčby. Ta zůstává primární, prioritní a nejspolehlivější cestou k trvalému vyřešení závislosti i jejích dalších komplikujících dopadů. Evidence, která prokazuje přínosnost a bezpečnost nonabstinentního přístupu, je stále silnější a více přesvědčivá. Tématu nonabstinentních přístupů k léčbě závislosti však zatím není v české odborné literatuře věnována významnější pozornost. Potřeba kritické reflexe tohoto tématu se
proto jeví být zásadní a aktuální.

 

Controlled Alcohol Consumption: Prospects and Limitations of a New Therapeutic Approach

Author | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M.
Citation | FUNKE, M., PROFELDOVÁ, M., MIOVSKÝ, M. Kontrolovaná konzumace  alkoholu: možnosti a limity nového terapeutického přístupu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 86–94; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0004.

Keywords | Alcohol – Harmful and risky alcohol use – Addiction – Non-abstinence-oriented treatment approaches – Controlled drinking – Therapeutic approach

Summary | In the long term, the Czech Republic has ranked among those countries with the highest consumption of alcohol in Europe. Only a small percentage of people with alcohol-induced problems seeks professional help. It is therefore appropriate to engage in continuous reflection on the methods and procedures available in the prevention and treatment of alcohol-related problems. It therefore remains a topical issue to scale up and add to the traditional offer of treatment methods and procedures and make them accessible to a wider circle of professionals, as well as deploying sensitive and reasonable information strategies reaching out to individuals at risk of addiction. The method of controlled alcohol consumption is an alternative therapeutic intervention which is intended primarily for drinkers falling into the risky or harmful use categories, i.e. those found at the stage of an addiction which has not yet become fully developed and has not yet taken a chronic form. It is a resource bordering on the primary and secondary prevention efforts, but it can also be put to good use, under certain circumstances, as a harm reduction method. Both indications and contraindications for the method, its target group, and the limitations of this approach have been determined and are continuously subjected to various types of evaluation studies and studies focusing on effectiveness and safety. None of the current concepts of the controlled consumption method claims to be viewed as competition, or a replacement, for abstinence-oriented treatment. The latter continues to be the primary, priority, and most reliable way of achieving sustained recovery from addiction and other complicating alcohol-related consequences. Evidence supporting the benefits and safety of a nonabstinence-oriented approach is growing in strength and conclusiveness. In the Czech professional literature, however, non-abstinence-oriented approaches have not been given much attention thus far.

Celý článek ke stažení zde: