Možnosti uplatnění ergoterapeuta v oboru adiktologie

Publikoval redakce v

Autor | SVĚCENÁ, K., RODOVÁ, Z., VRBSKÁ, V., SLÁDKOVÁ, P., ZAHRADNICKÁ, I., ŤOUPALOVÁ, N., VLASÁKOVÁ, M.

Citace | SVĚCENÁ, K., RODOVÁ, Z., VRBSKÁ, V., SLÁDKOVÁ, P., ZAHRADNICKÁ, I., ŤOUPALOVÁ, N., VLASÁKOVÁ, M. Možnosti uplatnění ergoterapeuta v oboru adiktologie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (2), 94–101; doi: 10.35198/APLP/2022-002-0003.

Klíčová slova | Ergoterapie v adiktologii – Závislost – Kvalita života

Souhrn | U klientů se závislostí spolupracuje celý multidisciplinární tým, který se snaží eliminovat negativní důsledky užívání návykových látek. Součástí multidisciplinárního týmu podílejícího se na léčbě závislosti by měl být nejen psychiatr, psycholog, adiktolog, sociální pracovník, aktivizační pracovník a zdravotní sestra, fyzioterapeut, ale i ergoterapeut. Ergoterapeut má důležitou roli u klientů se závislostí, neboť jedinci se závislostí vykazují negativní změny ve všech oblastech, jak psychosociální, kognitivní, tak i fyzické. Ergoterapie má tedy nezastupitelnou roli i v oblasti léčby závislostí, kdy pomáhá klientům s návratem do plnohodnotného života a s prováděním smysluplných aktivit. Klienti následně mnohdy zjišťují, že pokud se vrátí zpět ke zdravému životnímu stylu plnému zodpovědných a zábavných aktivit, zůstanou střízliví déle. Cílem článku je představit práci ergoterapeuta, jeho kompetence a uplatnění podložené klinickými zkušenostmi a studiem odborné literatury. Článek je koncipován jako přehled možností práce ergoterapeuta u klientů s různým typem závislosti. Bylo provedeno mapování současných právních norem upravujících kompetence ergoterapeuta a literární rešerše ve vybraných databázích. Ergoterapeut má široké uplatnění při práci s adiktologickými klienty, v českých podmínkách se často zaměřuje především na relaxační techniky a rukodělné práce. Spektrum kompetencí ergoterapeuta je však mnohem širší: např. se zaměřuje na soběstačnost, kognitivní funkce, produktivitu a volný čas, práci s relapsem, prevenci procesu primingu, práci se zkresleným myšlením, zvládání stresu, rozvoj sociálních dovedností, práci s rodinou a blízkým okolím klienta, práci v komunitě.

 

Opportunities for an Occupational Therapist in the Field of Addictology

Author | SVĚCENÁ, K., RODOVÁ, Z., VRBSKÁ, V., SLÁDKOVÁ, P., ZAHRADNICKÁ, I., ŤOUPALOVÁ, N., VLASÁKOVÁ, M.

Citation | SVĚCENÁ, K., RODOVÁ, Z., VRBSKÁ, V., SLÁDKOVÁ, P., ZAHRADNICKÁ, I., ŤOUPALOVÁ, N., VLASÁKOVÁ, M. Možnosti uplatnění ergoterapeuta v oboru adiktologie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (2), 94–101 doi: 10.35198/APLP/2022-002-0003.

Keywords | Occupational therapy – Addiction – Quality of life

Summary | A multidisciplinary team works to eliminate the negative consequences of substance abuse in addicted clients. In addition to a psychiatrist, psychologist, addictologist, social worker, activation worker, nurse, and a physiotherapist, the team should include an occupational therapist. He/she has an important role in addressing the needs of addiction clients, who exhibit changes in a range of areas, including the psychosocial, cognitive, and physical ones. Occupational therapy has an irreplaceable role in addiction treatment, as it helps clients to resume a fullfledged life and perform meaningful activities. Addiction clients often find that their return to a healthy lifestyle helps them stay sober longer. Our aim is to present work and competences of the occupational therapist and discuss their opportunities on the labour market on basis of clinical experience and recent evidence. The effective Czech legislation governing the competences of an occupational therapist was reviewed and selected databases were searched for relevant evidence. The article is conceived as the discussion of the possibilities of an occupational therapist in working with clients experiencing different types of addiction. An occupational therapist has a wide range of interventions to apply. In the Czech Republic, occupational therapists often focus mainly on relaxation techniques and handicrafts. However, the scope of occupational therapists’ competences is much wider; they can focus on self-sufficiency, cognitive functioning, productivity and leisure time, relapse management, the prevention of the priming process, working with distorted thinking, stress management, the development of social skills, working with the family, and community work.

Celý článek ke stažení zde: