Pilotní spuštění nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Publikoval redakce v

Autor | Kulhánek, A., Mašlaniová, M.
Citace |   KULHÁNEK, Adam, MAŠLANIOVÁ, Miroslava. Pilotní spuštění nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2), 106–111.

Klíčová slova | Detoxifikace – Odvykání kouření – Tabák – Nikotin – Ústavní léčba

Souhrn | Užívání tabáku je spojeno s vysokou mírou morbidity a mortality. Prevalence kouření mezi pacienty v léčbě závislostí je mnohonásobně vyšší než v běžné populaci. Navzdory jasným důkazům o převažujících pozitivech zanechání kouření u adiktologických pacientů je odvykání kouření při současné léčbě jiných závislostí v odborných kruzích nadále považováno za kontroverzní. Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze na konci roku 2019 spustila pilotní provoz plně nekuřáckého detoxifikačního oddělení s podporou odvykání kouření. Součástí této koncepce je komplexní zákaz užívání tabáku během hospitalizace (včetně nových forem tabákových a nikotinových produktů) a tzv. třípilířový model podpory odvykání kouření sestávající z bezplatné substituční terapie  nikotinem, edukačně-motivačních skupin pro uživatele tabáku a individuálního poradenství při odvykání kouření. Cílem kazuistiky je popsat proces vývoje a pilotního spuštění nové koncepce plně nekuřáckého provozu detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie.

Pilot Implementation of a Smoke-free Detoxification Unit at the Department of Addictology

Author | Kulhánek, A., Mašlaniová, M.
Citation | KULHÁNEK, Adam, MAŠLANIOVÁ, Miroslava. Pilotní spuštění nekuřáckého detoxifikačního oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(2), 106–111.

Keywords | Detoxification – Smoking cessation – Tobacco – Nicotine – Residential treatment

Summary | Tobacco use is associated with high morbidity and mortality rates. The prevalence of tobacco smoking is significantly higher among patients undergoing addiction treatment compared to the general population. Despite clear evidence of positive effects resulting from the cessation of smoking in patients receiving addiction treatment, quitting smoking still remains a controversial issue among addiction treatment specialists. At the end of 2019, the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine of Charles University and the General University Hospital in Prague launched the pilot operation of a smoke-free detoxification unit with smoking cessation support.  This approach involves a complete ban on tobacco use during hospitalization (including the use of novel tobacco and nicotine products) together with smoking cessation support based on a three-pillar model consisting of no-cost nicotine replacement therapy, educational-motivational group counselling, and individual counselling. The aim of this case study is to describe the process of the preparation and pilot implementation of the new concept of a smoke-free detoxification unit at the Department of Addictology.

Celý článek ke stažení zde: