Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách

Publikoval redakce v

Autor | Svěcená, K., Olšanská, Ž., Sládková, P.

Citace | Svěcená, K., Olšanská, Ž., Sládková, P. (2019). Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 244–251.

Klíčová slova | Řidičské oprávnění – Způsobilost k řízení – Závislost – Návykové látky

Východiska | Řidič s diagnostikovanou závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách je podle vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel považován za zdravotně nezpůsobilého. Každý lékař má oznamovací povinnost k příslušnému obecnímu úřadu vzhledem k držitelům řidičského oprávnění, u kterých zjistí zdravotní nezpůsobilost k řízení motorových vozidel. Cíle | Zjistit četnost odebírání řidičských průkazů u osob léčících se ze závislosti na návykových látkách a zjistit, v jakém počtu případů tomuto odebírání dochází právě na základě oznamovací povinnosti ošetřujících lékařů. Metodika | Data byla získána prostřednictvím anonymního dotazníku v léčebných ústavech, který byl dán k vyplnění klientům léčeným se závislostí na oddělení střednědobé péče. Vyplňování dotazníku probíhalo osobně s výzkumníkem, po předešlé domluvě s vedením daného zařízení či po schválení etickou komisí. Jednalo se o absolventskou bakalářskou práci. Výsledky | Celkový počet respondentů byl 164. Celkem 96 respondentům bylo odňato řidičské oprávnění. Jako nejčastější důvod pro ztrátu řidičského oprávnění uváděli, že byli testováni policií během jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (46 respondentů). Dalších 20 respondentů uvedlo, že způsobili dopravní nehodu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a 17 respondentů odpovědělo, že řidičské oprávnění jim bylo odebráno z důvodu, že lékař nahlásil ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení. Zbylých 13 respondentů uvádělo jiné důvody. Závěr | Z uvedeného výzkumu vyplývá, že u závislých osob v léčbě dochází k odnětí řidičských oprávnění pro nezpůsobilost k řízení téměř v polovině případů. Nejčastějším důvodem odnětí řidičského průkazu je silniční kontrola a u méně než čtvrtiny případů je to nahlášení lékařem.

 

Case Series of Adolescent Patients in a Detoxification Process

Author | Svěcená, K., Olšanská, Ž., Sládková, P.

Citation | Svěcená, K., Olšanská, Ž., Sládková, P. (2019). Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 244–251.

Keywords | Driving Licence – Fitness to Drive – Addiction – Addictive Substance

Background | A driver with a diagnosis of addiction to alcohol or other addictive substances is disqualified from driving according to the decree on drivers’ medical fitness. Every physician has a duty to report holders of driving licences who were found unfit for driving to the competent municipal authority. Aims | To find out to what extent driving licences are being withdrawn from people with substance addiction and ascertain whether this takes place on the basis of the physicians’ duty to report. Methods | Data was obtained by means of anonymous questionnaires that were administered to patients in addiction treatment. This study was conducted as part of a bachelor’s thesis. Results | The number of the respondents who currently or in the past possess(ed) a driving licence was 164. A total of 96 had had their licences withdrawn. They reported that the most common reason for their driving licences being suspended was a positive test for alcohol or other addictive substances when stopped by the police (46 respondents). Another 20 respondents reported that they had caused an accident under the influence of alcohol or other addictive substances and 17 respondents stated that they had been reported by a physician as being unfit to drive. The remaining 13 respondents reported other reasons. Conclusion | The present research indicates that almost half of all the people in addiction tratment have their driving licences withdrawn on the grounds of their being found unfit to drive. The most common reason for the driving licences being withdrawn is roadside checks. The physician’s duty to report accounts for less than a quarter of all the cases.

Celý článek ke stažení zde: