Postoje středních zdravotnických pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu

Publikoval redakce v

Autor | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V.

Citace | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V. Postoje středních zdravotnických pracovníků
k uživatelům a závislým na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(1), 8–14; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0001.

Klíčová slovaZávislost na alkoholu – Střední zdravotnický pracovník – Postoje

Východiska | Střední zdravotničtí pracovníci (dále jen SZP) jsou nejpočetnější skupinou zdravotnických pracovníků. Ze všech pracovníků ve zdravotnictví jsou nejvíce v přímé péči s pacienty včetně pacientů se závislostí. Citlivý a nestigmatizující přístup ze strany SZP je klíčovým faktorem v léčebném procesu. Cíle | Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat postoje SZP vůči pacientům se závislostí a porovnat rozdíl v postojích u SZP na psychiatrii a v oborech somatické medicíny. Soubor | Výzkumný soubor tvořilo celkem 92 respondentů. Všichni respondenti pracovali na pozici SZP, z toho 43 na psychiatrii (vyjma oddělení léčby závislostí), 49 na třech nemocničních odděleních mimo psychiatrii. Výběr respondentů byl záměrný. Metody | Dotazníkové šetření proběhlo na přelomu února a března 2016. Dotazník byl respondenty vyplňován bez asistence tazatele v papírové formě a obsahoval celkem patnáct položek. Výsledky | Postoj SZP k pacientům s problémovým užíváním alkoholu či se závislostí byl ambivalentní. Na jedné straně převažovalo morální hodnocení pacientů a zároveň závislost na alkoholu považovali za onemocnění s jeho bio-psycho-sociální příčinou. Obě skupiny SZP měly podobné postoje. Závěry a doporučení | Některé postoje SZP jsou v rozporu se současným vědeckým poznáním a mohou být vnímány jako moralizující. Moralizující přístup SZP k pacientům se závislostí na alkoholu je negativním faktorem ovlivňujícím léčebný proces. Jednou z možností, jak lze tento postoj změnit, je zavedení určité formy vzdělávání v oblasti závislostí. Například vzdělávací kurz věnující se problematice závislostí.

 

Registered Nurses’ Attitudes to Alcohol Use Disorder Patients

Author | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V.

Citation | DOSPIVOVÁ, H., MRAVČÍK, V. Postoje středních zdravotnických
pracovníků k uživatelům a závislým na alkoholu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0001.

Keywords | Alcohol use disorder – Registered nurse – Attitudes

Background | Registered nurses comprise the largest group of health care professionals and they are the group that is most frequently in direct contact with patients, including those with alcohol use disorder (AUD). Sensitive and non-stigmatising approaches to patients play a crucial role in the therapeutic process. Aims | To explore nurses’ attitudes to patients with AUD and compare them between psychiatric nurses and nurses working in somatic medicine. Sample | The sample consisted of 92 registered nurses. 43 of them worked in psychiatric departments (excluding addiction treatment wards) and 49 worked in three inpatient somatic medicine wards. Convenient sampling was used. Methods | A cross-sectional questionnaire survey was conducted in February and March 2016. Self-reported paper-and-pen 15-item questionnaires were administered. Results | The registered nurses’ attitudes to patients with AUD were ambivalent. While moral judgements were widely prevalent, the bio-psycho-social model of addiction was also recognised. No substantial differences between the nurses from psychiatric wards and those from somatic medicine wards were found. Conclusion | The nurses’ primarily moralistic attitudes to patients with AUD represent an important negative factor in the therapeutic process. Mandatory addiction-specific training for nurses is recommended.

Celý článek ke stažení zde: