Postoje studentů bakalářského studia oboru adiktologie k vybraným otázkám drogové problematiky

Publikoval redakce v

KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Císařová, I.¹, Mravčík, V.¹ ² ³

1 | Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie
2 | Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády ČR
3 | Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Citace | Císařová, I., Mravčík, V. (2019). Postoje studentů bakalářského studia oboru adiktologie k vybraným otázkám drogové problematiky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 194–198.

Klíčová slova | Vysokoškolští studenti – Adiktologie – Postoje – Drogová politika

Východiska a cíle | Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou postoje studentů bakalářského studia oboru adiktologie na 1. LF UK ve vybraných otázkách drogové problematiky. Metodologie | Byl proveden dotazníkový průzkum za pomoci dotazníku, který obsahoval otázky na postoje k uživatelům drog a v oblasti drogové politiky a které vycházely z otázek použitých v průzkumech veřejného mínění české obecné populace. Soubor tvořilo 46 studentů (39 žen a 7 mužů) z 1. až 3. ročníku, z nich 32 studentů prezenční a 14 kombinované formy studia. Výsledky | Celkem 87 % studentů si myslí, že by léčba drogově závislých měla být zdarma, 68 % nesouhlasí s tím, že by měla být zdarma jen na omezený počet pokusů, 91 % si myslí, že se má každý drogově závislý šanci vyléčit, 98 % souhlasí s tím, že by drogově závislým mělo být poskytováno poradenství zdarma a 100 % souhlasí s tím, že by injekční stříkačky měly být drogově závislým poskytovány zdarma. Pro legalizaci držení a pěstování konopí je 76 % studentů. V otázce toho, jak by se měla společnost stavět k uživatelům drog, by většinou zastávali tolerující postoj. Při řešení problémů s drogami se přiklánějí k podpoře prevence, vzdělávání a výchovy a rozšiřování forem pomoci postiženým. Závěr | Postoje studentů adiktologie jsou poměrně tolerantní a s postoji obecné populace, která zastává poměrně konzervativní a represivní postoje, se většinou rozcházejí. Shoda panuje v názoru na řešení drogových problémů prevencí, vzděláváním a výchovou.

1 ÚVOD

Názory veřejnosti na otázky drogové problematiky se postupem času mění. To dokazuje sada otázek zařazená do omnibusové studie Výzkum občanů agentury Inres-Sones v letech 1996, 2006 a 2016, která zjišťovala postoj veřejnosti vůči osobám, které užívají drogy, jaký způsob řešení drogových problémů jim připadá optimální a také názory na legalizaci užívání konopí. V roce 1996 by 36 % oslovené veřejnosti osoby užívající drogy stíhalo a jejich činnost považovalo za trestnou, zatímco v roce 2016 tento postoj zaujímalo více než 50 %. V roce 2016 by téměř polovina oslovených zvolila represivní cestu řešení problémů a přitvrdila by postihy za užívání a šíření drog a další téměř polovina by více podporovala prevenci, vzdělávání a výchovu. Minimum respondentů by rozšiřovalo různé formy pomoci postiženým a nebo by nedělalo vůbec nic. V roce 1996 nesouhlasný postoj k legalizaci zastávalo 71 % respondentů, v roce 2016 to bylo 58 %. Názory týkající se řešení problémů s drogami však byly dlouhodobě stabilní (Mravčík et al., 2017).

Podle šetření Centra pro výzkum veřejného mínění s názvem Názor občanů na drogy – květen 2017, je 64 % respondentů přesvědčeno, že se každý drogově závislý má šanci vyléčit. 76 % respondentů souhlasí s tím, že by jim mělo být poskytováno poradenství zdarma, 68 % respondentů by umožnilo léčbu zdarma pouze na omezený počet pokusů. V otázce ohledně poskytování čistých injekčních stříkaček zdarma je však společnost názorově rozdělená téměř na půl, 49 % s tím souhlasí, 46 % nesouhlasí (Centrum výzkumu veřejného mínění, 2017).

Tato práce byla zaměřená na prozkoumání postojů studentů adiktologie k vybraným otázkám drogové problematiky a jejich srovnání s postoji obecné populace.

2 METODOLOGIE

Byl proveden dotazníkový průzkum. Dotazník byl elektronicky distribuován na společné studentské e-mailové adresy studentů prezenčního a kombinovaného bakalářského studia oboru adiktologie na konci dubna 2019, byl anonymní a bylo možné na něj odpovídat 14 dní. Na dotazník odpovědělo 39 žen a 7 mužů, celkem 46 osob, z nich 20 studentů z prvního ročníku, 19 z druhého a 7 ze třetího. Průzkumu se zúčastnilo 32 studentů prezenční a 14 kombinované formy studia. Výsledky dotazníku byly zpracovány v programu Microsoft Excel.

Otázky dotazníku byly převzaty z již proběhlých šetření postojů veřejnosti – a to ze studie Výzkum občanů agentury Inres-Sones, kam byly v letech 1996, 2006 a 2016 zařazeny postojové otázky, a jejichž výsledky shrnuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2016 (Mravčík et al., 2017) a výzkumu Názory občanů na drogy Centra pro výzkum veřejného mínění (2017).

Dotazník obsahoval celkem 11 položek, z nichž byly 3 otázky na pohlaví, ročník studia a formu studia. Následovalo 5 tvrzení a 1 otázka, na které bylo možné odpovídat možnostmi: souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím a nevím. První tvrzení znělo: „Léčba drogově závislých by měla být zdarma.“ Druhé tvrzení: „Léčba drogově závislých by měla být poskytována zdarma jen na omezený počet pokusů (např. třikrát a dost).“ Třetí tvrzení: „Drogově závislým by čisté injekční stříkačky měly být poskytovány zdarma.“ Čtvrté tvrzení: „Každý drogově závislý má šanci se vyléčit.“ Páté tvrzení: „Drogově závislým by poradenství mělo být poskytováno zdarma.“ Otázka: „Souhlasil(a) byste s tím, aby se držení a pěstování marihuany společensky tolerovalo a nebylo trestně postihováno?“ U posledních dvou otázek mohli respondenti volit pokaždé jednu ze čtyř různých variant odpovědí, které navrhovaly určité rozličné postoje. První z nich zněla: „Jak by se společnost měla stavět k osobám, které užívají drogy?“ Další otázka: „Co by se mělo dělat, aby problémů s drogami ubylo?“ V závěru dotazníku mohli respondenti napsat své komentáře a připomínky.

3 VÝSLEDKY

3.1 Otázky převzaté z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění

S prvním tvrzením ohledně léčby zdarma souhlasilo 52 %, spíše souhlasilo 35 % a spíše nesouhlasilo 13 % respondentů. U druhého tvrzení o léčbě zdarma na omezený počet pokusů zaujala nesouhlasné stanovisko nadpoloviční většina respondentů. Souhlasilo 11 %, spíše souhlasilo 17 %, spíše nesouhlasilo 22 %, nesouhlasilo 46 % a nevěděla 4 % respondentů. U třetího tvrzení ohledně poskytování stříkaček zdarma zaujali souhlasné stanovisko všichni respondenti.

Souhlasilo 78 %, spíše souhlasilo 22 % respondentů. Se čtvrtým tvrzením ohledně šance na vyléčení souhlasilo 52 %, spíše souhlasilo 39 %, spíše nesouhlasila 4 % a nevěděla 4 % respondentů. U pátého tvrzení o poskytování poradenství zdarma zaujalo souhlasné stanovisko 98 % respondentů, z čehož souhlasilo 78 % a spíše souhlasilo 20 %. S tímto tvrzením spíše nesouhlasil pouze jeden student, tedy 2 %.

3.2 Otázky převzaté z Výzkumu občanů

U otázky ohledně držení a pěstování marihuany souhlasilo 37 %, spíše souhlasilo 39 %, spíše nesouhlasilo 13 %, nesouhlasila 4 % a nevědělo 7 % respondentů.
V otázce o tom, jak by se společnost měla postavit k uživatelům drog, by žádný respondent nezaujímal represivní postoj, 17 % studentů by uživatele drog nijak neomezovalo, 22 % by je trpělo, avšak žádalo by jejich léčbu, a nadpoloviční většina, 61 % respondentů, by preferovala jejich toleranci, ale zároveň ochranu ostatních. U poslední otázky o řešení problémů s drogami by 70 % respondentů podporovalo více prevenci, vzdělávání a výchovu, 28 % by více rozšiřovalo různé formy pomoci postiženým a jeden respondent, tedy 2 %, by zvolil represivní řešení.


Výsledky včetně srovnání s celopopulačními průzkumy shrnují Tabulka 1 a Tabulka 2.

4 DISKUZE A ZÁVĚR

Z práce vyplynuly rozdíly mezi tím, jaký postoj zaujímají studenti adiktologie a jaký široká veřejnost. Odpovědi se zásadně lišily již u první otázky ohledně toho, zda by měla být léčba zdarma. Při porovnání odpovědí z šetření Názor občanů na drogy – květen 2017, kde souhlasné stanovisko zaujalo pouze 39 % veřejnosti, u studentů adiktologie to bylo až 87 %. Názorový nesoulad byl i u druhé otázky ohledně poskytování léčby na omezený počet pokusů, kde veřejnost s omezením souhlasila v 68 %, přičemž stejné procento studentů s takovou situací nesouhlasilo.

Zatímco u poskytování injekčních stříkaček zdarma byla veřejnost rozpolcená, studenti adiktologie ve 100 % souhlasili. Optimističtější byli také v pohledu na otázku, zda má každý drogově závislý šanci se vyléčit, to si myslelo 91 % studentů, ale pouze 64 % respondentů z šetření Názor občanů na drogy. V otázce ohledně poradenství zdarma z naprosté většiny zaujali souhlasné stanovisko studenti i veřejnost.

V porovnání s Výzkumem občanů z roku 2016 byl markantní rozdíl i v názoru na legalizaci konopí. V obecné veřejnosti souhlasilo s legalizací pouze 22 % osob, zatímco studenti oboru adiktologie většinově souhlasili – 76 %. V předposlední otázce ohledně postoje společnosti k uživatelům drog se veřejnost vyslovila většinově pro jejich stíhání, zatímco ani jeden student adiktologie tuto možnost nezvolil. Studenti preferovali ochranu ostatních a toleranci (61 %), veřejnost tuto možnost preferovala pouze ve 14 %. U poslední otázky ohledně řešení byli studenti pro podporu prevence, vzdělávání a výchovy a pro rozšiřování různých forem pomoci (až na jednoho jedince, který byl pro represivní postihy). V prevenci, vzdělávání a výchově vidělo cestu i 46 % veřejnosti, ale stejnou měrou byla veřejnost i pro represivní postihy.

Postoje veřejnosti a studentů adiktologie se v otázkách drogové problematiky výrazně liší. Podle výsledků a porovnání odpovědí studenti zaujímali většinou liberálnější postoje. Tyto rozdíly by mohly být způsobeny jak vyšší tolerancí k uživatelům návykových látek a závislým, tak lepší informovaností studentů vzhledem k tomu, že obor adiktologie studují. Nelze však také vyloučit, že právě jejich odlišné postoje je mohly nasměřovat ke studiu adiktologie. Vysokoškolští studenti vůbec mohou mít obecně liberálnější postoje vzhledem k jejich věku a vzdělání. Tyto otázky by mohl zodpovědět následný výzkum zaměřený např. na srovnání postojů mezi studenty různých oborů anebo na srovnání postojů studentů adiktologie před zahájením studia a v jeho průběhu, resp. po jeho zakončení.

Výsledky práce je potřeba hodnotit s opatrností vzhledem k nižší účasti studentů kombinované formy studia oproti formě prezenční a obecně malé velikosti výzkumného souboru, která např. neumožňuje podrobnější analýzu postojů studentů podle věku nebo ročníku studia. Zároveň je důležité zmínit, že v dotazníku nebylo možné zvolit dvě možnosti odpovědí v jedné otázce, což mohlo být zásadní omezení u dvou posledních otázek. Z připomínek respondentů bylo také patrné, že měli problémy s výběrem nabízených odpovědí u některých otázek, jelikož ani jedna z nich nemusela být dostatečně adekvátní a mohla korespondovat s jejich názory pouze částečně. Další nedostatek dotazníku představovala také absence definice pojmů „droga“ a „drogově závislý“, které mohli studenti i veřejnost vnímat zásadně odlišným způsobem.


Poděkování
První autorka děkuje všem respondentům-studentům adiktologie, kteří se zúčastnili výzkumu.
Role autorů | IC zpracovala koncept výzkumu a provedla výzkum mezi studenty adiktologie, oba autoři se podíleli na zpracování článku.
Konflikt zájmů | Bez konfliktu zájmů.

LITERATURA/REFERENCES

Centrum pro výzkum veřejného mínění. (2017). Názor občanů na drogy – květen 2017. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění.
Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Tion Leštinová, Z., Rous, Z., Kiššová, L., Kozák, J., Nechanská, B., Vlach, T., Černíková, T., Fidesová, H. & Vopravil, J. (2017). Výroční zpráva ve věcech drog v České republice v roce 2016. Praha: Úřad vlády České republiky.