Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel aneb Konec dobrý, všechno dobré?

Publikoval redakce v

Autor | MINAŘÍK, J., FIDESOVÁ, H.

Citace | MINAŘÍK, J., FIDESOVÁ, H. Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel aneb Konec dobrý, všechno dobré? Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 96–101; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0005.

Klíčová slova | Návyková látka – Závislost na návykových látkách – Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel – Posuzování zdravotní způsobilosti

Souhrn | Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel v souvislosti s užíváním či závislostí na návykových látkách je často požadováno jak po psychiatrech, tak po adiktolozích. Nejčastěji se tak děje z potřeby prokázat zdravotní způsobilost pro účely vrácení řidičského průkazu po uplynutí doby zákazu řízení uloženého jako sankce za řízení pod vlivem návykových látek. Velmi frekventované je však i posuzování zdravotní způsobilosti řidičů, kteří pozbyli zdravotní způsobilost k řízení v důsledku oznámení lékaře při nástupu do léčby, při předčasném, či dokonce úspěšném ukončení léčby. Cílem kazuistiky je ukázat některé problematické aspekty posuzování zdravotní způsobilosti řidičů v oblasti diagnostiky závislosti na návykových látkách.

 

Assessment of Medical Fitness to Drive, or All’s
Well That Ends Well?

Author | MINAŘÍK, J., FIDESOVÁ, H.
Citation | MINAŘÍK, J., FIDESOVÁ, H. Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel aneb Konec dobrý, všechno dobré? Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4 (2), 96–101; doi: 10.35198/APLP/2021-002-0005.

Keywords | Addictive substances – Drug addiction – Medical fitness to drive – Assessment of medical fitness to drive

Summary | Assessment of medical fitness to drive motor vehicles provided by both psychiatrists and addictologists is often required in connection with substance use or dependence. This is most often the case when medical fitness needs to be certified for the purpose of the reinstatement of a driver’s licence after the expiry of a driving ban imposed as a sanction for driving under the influence of addictive substances. However, it is also very common to assess the medical fitness of drivers who
were found ineligible to drive as a result of their being reported by their doctors as entering substance use treatment or on the basis of their prematurely terminating or even successfully completing their treatment. The aim of this case study is to show some problematic aspects of assessing medical fitness to drive in the context of diagnosing substance addiction.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: Kauzistika