Rovnováha aktivit u klienta po pádu v ebrietě – kazuistická studie

Publikoval redakce v

Autor |  Rodová, Z., Jandáč, T., Jarošová, Z., Gašparová, P.,Veselková, E., Kiss-Szemán, B.
Citace | RODOVÁ, Z., JANDÁČ, T., JAROŠOVÁ, Z., GAŠPAROVÁ, P.,VESELKOVÁ,E., KISS-SZEMÁN, B. Rovnováha aktivit u klienta po pádu v ebrietě – kazuistická studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(1), 22–27; doi: 10.35198/APLP/2021-001-0002.

Klíčová slova | Rovnováha zaměstnávání – Ergoterapie – Alkohol – Traumatické poškození mozku – Užívání látek

Souhrn | Cílem ergoterapie je maximální možná soběstačnost a nezávislost klienta v jeho aktivitách neboli zaměstnávání (occupation), do kterých patří sebeobsluha, práce a volnočasové aktivity. Je potřeba, aby jednotlivé aktivity byly v rovnováze a klient měl vyvážený denní režim. Nerovnováha aktivit má vliv na lidské zdraví. Cílem článku je seznámit s tématem rovnováhy aktivit. Pro názornější pochopení problematiky je článek zpracován ve formě kazuistiky klienta, mladého muže, který si v ebrietě způsobil traumatické poškození mozku. Jsou popsány jednotlivé fáze rehabilitace tohoto klienta po dobu dvou let a je ukázáno, jak se měnil jeho denní režim a rovnováha aktivit, které prováděl. Alkohol měl vliv na fungování klienta v běžném životě, na úraz i na průběh terapií. Během dvou let rehabilitace bohužel nedošlo k adiktologické intervenci. Článek se snaží ukázat na nutnost větší propojenosti oborů.

Occupational Balance in a Client Recovering from a Trauma Suffered while Intoxicated – a Case Study

 

Author | Rodová, Z., Jandáč, T., Jarošová, Z., Gašparová, P.,Veselková, E., Kiss-Szemán, B.
Citation |  RODOVÁ, Z., JANDÁČ, T., JAROŠOVÁ, Z., GAŠPAROVÁ, P.,VESELKOVÁ, E., KISS-SZEMÁN, B. Rovnováha aktivit u klienta po pádu v ebrietě – kazuistická studie. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(1), 22–27; doi: 10.35198/APLP/2021-001-0002.

Keywords | Occupational balance – Alcohol – Traumatic brain injury – Substance use

Summary | The goal of occupational therapy is the maximum possible self-sufficiency and independence of a client in his or her activities, or “occupations”, which include self-care, work, and leisure activities. It is necessary that the individual activities are in balance and the client has a balanced daily routine. Occupational imbalance affects human health. The aim of the article is to explore the topic of occupational balance. For better understanding, the article is written as a case report of a client, a young man who suffered a traumatic brain injury while intoxicated. The individual phases of this client’s two-year rehabilitation are described and changes in his daily routine and the occupational balance of the activities he performed are shown. Alcohol affected the client’s functioning in everyday life and the injury and the treatment. Unfortunately, there was no addiction-specific intervention during the two years of rehabilitation. The article seeks to show the need for greater liaison between different disciplines.

Celý článek ke stažení zde: