Screening poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa

Publikoval redakce v

Autor | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M.

Citace | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M. Screening  poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa.  Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 202–210; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0001.

Klíčová slova | Exekutivní funkce – Adiktologie – Dysexekutivní syndrom – Testová baterie

Východiska | Přestože se o existenci a důležitosti exekutivních funkcí ví již dlouhá léta, v odborných kruzích se nevyskytuje příliš odborníků, kteří by se touto problematikou hlouběji zabývali. Doposud nebylo u nás provedeno v adiktologických kruzích výzkumné šetření, které by se pokusilo nalézt spojitost mezi stavem exekutivních funkcí a jejich bezprostředním ovlivněním návykovými látkami. Tato studie vychází z teze, že dlouhodobým pravidelným užíváním alkoholu vzniká reálné riziko poškození exekutivních funkcí. Studie zúžila své pole zkoumání pouze na alkohol. Cíle | Cílem studie bylo sestavení a pilotní ověření testové baterie, která bude dostatečně citlivá vůči zachycení deficitu v oblasti exekutivních funkcí. Metody | Výzkumný vzorek byl sestaven z 6 pacientů. Testová baterie byla složena z 10 komponentů. Jednalo se o FAB, TMT, Addenbrookský kognitivní test, BAI, BDI, BI, test instrumentálních všedních dovedností, DEX. Výsledky | Komponenty testové baterie se prokázaly jako dostatečně citlivé k popsání stavu exekutivních funkcí. Exekutivní domény, které se ukázaly jako nejméně zasažené, byly konceptualizace, inhibice a verbální fluence. Nejvíce zasažené byly exekuce, generace plánu a set shifting. Z kognitivních domén byly nejméně poškozené pozornost, paměť a psychomotorické tempo, naopak nejvíce zasažené byly vizuokonstruktivní funkce. Závěr | Vytvořená testová baterie se ukázala být dostatečně senzitivní vůči stavu exekutivních funkcí, tudíž může inspirativně posloužit pro další klinickou a výzkumnou práci.

 

Screening for Damage to Executive Functions in Alcohol Users: An Addiction Professional’s Perspective

Author | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M.

Citation | VOTAVOVÁ, A., ŠŤASTNÁ, L., SVĚCENÁ, K., FRANZOVÁ, M. Screening poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(4), 202–210; doi: 10.35198/APLP/2021-004-0001.

Keywords | Executive functions – Addictology – Dysexecutive syndrome – Test battery

Background | Although the existence and importance of executive functions has been known for many years, there are not many experts in professional circles who would deal with this issue in more depth. So far, no research has been conducted in our addictology circles, which would try to find a connection between the state of executive functions and their direct influence on addictive substances. This study is based on the thesis that long-term regular alcohol consumption poses a real risk of impairing executive functions. The study narrowed its field of study to alcohol only. Aims | The aim of the study was to compile and pilot a test battery which would be sufficiently sensitive to identify any executive deficits. Methods | The research sample consisted of 6 patients. The test battery consisted of 10 components, included the FAB, TMT, Addenbrooke’s Cognitive Examination, BAI, BDI, BI, Instrumental Activity of Daily Living, and the DEX. Results | Components of the test battery proved to be sufficiently sensitive and qualified to establish the state of executive functions. The executive domains which appeared the least affected included conceptualisation, inhibition, and verbal fluency. The ones that were affected most were plan execution and generation and set-shifting. The least damaged cognitive domains included attention, memory, and psychomotor pace, while visualconstructive functions sustained the greatest damage. Conclusion | The resulting test battery proved to be sufficiently sensitive to the state of executive functions. It can therefore serve as an inspirational tool for further clinical and research work.

Celý článek ke stažení zde: