Smrt uživatele návykových látek jako specifická zátěž pro pracovníky adiktologických služeb

Publikoval redakce v

Autor | Špatenková, N.
Citace | ŠPATENKOVÁ, N. Smrt uživatele návykových látek jako specifická zátěž pro pracovníky adiktologických služeb. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 136–142.

Klíčová slovaUmírání – Smrt – Adiktologie – Pracovníci v pomáhajících profesích – Uživatelé návykových látek – Kompetence

Východiska | Smrt uživatelů návykových látek lze považovat za jedno z tabuizovaných témat, které není doposud dostatečně řešeno v českém ani v zahraničním kontextu. Prezentovaná pilotní studie reflektuje, jak pracovníci v adiktologických službách vnímají umírání a smrt svých klientů – uživatelů návykových látek, jak se subjektivně cítí na tyto situace připraveni, resp. jak je zvládají. Byla provedena také analýza studijního programu adiktologie ověřující teoretickou připravenost pracovníků na konfrontaci s danými tématy. Cíle | Záměrem pilotní studie bylo identifikovat, jak pracovníci v adiktologických službách vnímají umírání, smrt a truchlení svých klientů. Metody | Pilotní studie byla realizována ve zdravotnickém zařízení, které nabízí detoxifikační program a následnou dlouhodobou komunitní léčbu pro uživatele návykových látek. Byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie s využitím procedury dotazování. Celkem bylo realizováno 12 rozhovorů s pracovníky tohoto zařízení, kdy došlo k naplnění teoretické saturace. Data byla analyzována prostřednictvím kódování, kategorizací a procesu tematické analýzy. Etické otázky byly dodrženy. Výsledky | Pilotní studie prokázala, že pro pracovníky v adiktologických službách může úmrtí klienta-uživatele návykových látek představovat náročnou, krizovou, nebo dokonce traumatickou situaci. Pracovníci se necítí být dostatečně kompetentní ke zvládání těchto témat. Závěry | Problematika umírání, smrti a truchlení uživatelů návykových látek je v současné době pouze okrajově zpracovaným, avšak velmi aktuálním – a jak z pilotní studie vyplývá – také potřebným tématem. Pilotní studie prokázala, že pracovníci v adiktologických službách nejsou dostatečně teoreticky ani prakticky připraveni na konfrontaci s tématy umírání, smrti a truchlení svých klientů.

 

A Substance User’s Death as a Specific Burden  for Workers in Addictological Services

Author | Špatenková, N.
Citation | ŠPATENKOVÁ, N. Smrt uživatele návykových látek jako specifická zátěž pro pracovníky adiktologických služeb. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 136–142.

KeywordsDying – Death – Addictology – Workers in helping professions – Substance users – Competences

Background | Death among substance users can be considered one of the taboo topics that have not yet been adequately addressed either in the Czech context or abroad. The present pilot study reflects how workers in addictological services perceive the dying and death of their clients who are substance users, how they subjectively feel prepared for these situations, and how they deal with them. The study programme in addictology was also analysed in terms of the workers’ theoretical readiness for coping with such issues. Objectives | The aim of the pilot study was to identify how workers in addictological services perceive the dying, death, and bereavement of their clients. Methods | The pilot study was conducted in a healthcare facility that offers a detoxification programme and subsequent long-term community treatment for substance users. A qualitative research strategy using a questioning procedure was chosen. A total of 12 interviews were conducted with the staff of the facility, after which theoretical saturation was achieved. The data was analysed through coding, categorization, and thematic analysis. Ethical principles were adhered to. Results | The pilot study showed that for workers in addictological services, the death of a client who is a substance user may be a difficult, critical, or even traumatic situation. The workers do not feel competent enough to deal with these issues. Conclusions | Despite being a relevant and crucial topic, as demonstrated by the pilot study, the issues of the dying, death, and bereavement of substance users are currently addressed only marginally. The pilot study showed that workers in addictological services are not sufficiently prepared, either theoretically or practically, to deal with their clients’ dying, death, and bereavement.

Celý článek ke stažení zde: