Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy

Publikoval redakce v

Autor | Procházka, R., Dvořáková, K.

Citace | Procházka, R., Dvořáková, K. (2020). Souvislost mezi typem závislosti Olomouc, Czech Republic a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 10–20.

Klíčová slova | Závislost – Poruchy osobnosti – Kernberg – Hraniční organizace

Východiska | Jednou z nejčastějších psychických poruch vyskytujících se u drogově závislých je porucha osobnosti. Jedno z možných vysvětlení je předpoklad existence osobnostní psychopatologie, která zvyšuje riziko vzniku závislosti. Východiskem pro naši práci je Kernbergův koncept hraniční organizace osobnosti, podle kterého můžeme hodnocením dimenzí obranné mechanismy, integrace identity a schopnosti testování reality zjistit závažnost osobnostní psychopatologie a tím i možný výskyt poruchy osobnosti. Cíle | Cílem práce bylo popsat osobnostní organizaci podle Kernberga u jednotlivých typů závislostí, na jejímž základě bychom mohli předpokládat míru závažnosti osobnostní psychopatologie. Nad rámec výzkumných hypotéz jsme se zabývali také analýzou vztahů mezi dotazníky, které by podpořily Kernbergův koncept. Metody | Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Pro zjištění daných dimenzí jsme použili Kernbergovu metodu IPO, která byla doplněna testy IPDE, DSQ-40 a BPQ. Soubor | Celkem je do výzkumu zahrnuto 211 probandů, které jsme rozdělili podle primární závislosti na alkoholovou závislost, drogovou závislost, patologické hráčství a kombinovanou závislost. Výsledky | Z výsledků můžeme pozorovat u různých typů závislosti rozdíly ve struktuře osobnosti podle Kernbergovy koncepce. Nejnižší úroveň osobnostní organizace se objevuje u kombinovaných závislostí. Nejvyšší úroveň osobnostní organizace se objevuje naopak u alkoholové závislosti. Sledujeme také signifikantní korelace mezi metodou IPO a ostatními metodami. Závěry | Na základě výsledků můžeme uvažovat nad větší závažností osobnostní psychopatologie u kombinované závislosti a u patologického hráčství a v nižší míře také u drogové závislosti oproti alkoholové závislosti.

Structural Diagnosis as a Way of Exploring the Relationship between Different Types of Addiction and Personality Psychopathology

Author | Procházka, R., Dvořáková, K.

Citation | Procházka, R., Dvořáková, K. (2020). Souvislost mezi typem závislosti Olomouc, Czech Republic a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 10–20.

Keywords | Addiction – Personality disorder – Kernberg – Borderline organisation

Background | Personality disorders are common mental health conditions among drug-dependent individuals. This may be due to an underlying personality psychopathology which increases the risk of the development of addiction. Our work was based on Kernberg’s concept of borderline personality organisation, which proposes that the severity of the personality psychopathology and, accordingly, the possible presence of a personality disorder can be established by means of the evaluation of the Defence Mechanisms, Identity Integration, and Reality Testing Ability dimensions. Aims | The objective of this research project was to describe the personality organisation according to Kernberg for different types of addiction for potential use in estimating the severity of the personality psychopathology. In addition to research hypotheses, we examined whether Kernberg’s concept may be supported by relationships between the questionnaires used. Methods | The research involved a questionnaire survey. The measures of the dimensions were obtained using Kernberg’s IPO method, complemented with the administration of the IPDE, DSQ-40, and BPQ tests. Sample | The research sample included a total of 211 participants. According to their primary addiction, the participants were divided into four categories: alcohol addiction, drug addiction, pathological gambling, and multiple addiction. Results | The results suggest differences in the personality structure according to Kernberg for each type of addiction. The lowest level of personality organisation was found in multiple addictions. Conversely, the highest level of personality organisation was shown for alcohol addiction. We also identified significant correlations between the IPO questionnaire and other psychometric instruments which support Kernberg’s theory. Conclusions | The results suggest a higher rate of borderline signs and a greater severity of personality psychopathology in people with multiple addiction, pathological gambling, and, to a lesser degree, drug addiction in comparison with alcohol-dependent individuals.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: 2020 / 1