Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků Nízkoprahových zařízení pro uživatele drog

Publikoval redakce v

Autor | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M.

Citace | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M. Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků nízkoprahových zařízení pro uživatele drog. Adiktologie prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 10–18; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0001

Klíčová slova | Syndrom vyhoření – Psychická odolnost – Nízkoprahové služby pro uživatele drog

Východiska | Pracovníci nízkoprahových služeb pro uživatele drog mohou být vzhledem ke své pracovní náplni ohroženi syndromem vyhoření, projevujícím se kognitivním i emočním vyčerpáním. Psychická odolnost je jedním z protektivních faktorů rozvoje syndromu vyhoření. Z výsledků výzkumů a studií je patrná negativní korelace mezi těmito konstrukty. Cíle | Cílem výzkumu bylo zmapování syndromu vyhoření pracovníků nízkoprahových služeb pro uživatele drog a nalezení souvislostí mezi tímto jevem a konstrukty psychické odolnosti. Metody | Výzkumným designem bylo online dotazníkové šetření. Testová baterie zahrnovala metody Maslach Burnout Inventory (MBI), Copenhagen Burnout Inventory (CBI), Dotazník obecné vlastní efektivity (DOVE), Sense of Coherence (SOC) a několik otázek vlastní konstrukce včetně otevřených otázek zpracovávaných kvalitativní analýzou. Soubor | Výzkumu se zúčastnilo 94 pracovníků nízkoprahových služeb pro uživatele drog. Z toho bylo 74 žen (79 %) a 20 mužů (21 %). Výsledky | Celkem 51 pracovníků bylo označeno za vyhořelé alespoň v jedné subškále některého z dotazníků, přičemž 21 respondentů označují za vyhořelé obě metody zároveň. Výsledky ukazují signifikantní negativní korelaci mezi skórem SOC a CBI i škálami emočního vyčerpání a depersonalizace dotazníku MBI. Skór DOVE vykazuje signifikantní negativní korelaci pouze se skórem CBI. Závěry | Konstrukty psychické odolnosti negativně korelují se syndromem vyhoření. Uvedené souvislosti a navazující kvalitativní zjištění mohou motivovat manažery nízkoprahových služeb k investování do programů zaměřených na rozvoj psychické odolnosti pracovníků v rámci prevence syndromu vyhoření.

Burnout Syndrome and Resilience of Employees of Low-threshold Services for People Who Use Drugs

Author | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M.

Citation | KOVÁŘOVÁ, T., CHARVÁT, M. Syndrom vyhoření a psychická odolnost pracovníků nízkoprahových zařízení pro uživatele drog. Adiktologie prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 10–18; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0001

Keywords | Burnout syndrome – Resilience – Sense of coherence – Low-threshold services for people who use drugs

Background | Given the nature of their work, practitioners working in low-threshold services for people who use drugs may be at risk of burnout syndrome, which is manifested by both cognitive and emotional exhaustion. Resilience appears to be a protective factor for the development of burnout syndrome. Evidence shows a negative correlation between these constructs. Aims | This study sought to map burnout syndrome among practitioners in low-threshold services for people who use drugs and identify associations between this phenomenon and the resilience constructs. Methods | The research design involved an online questionnaire survey. The test battery included the Maslach Burnout Inventory (MBI), Copenhagen Burnout Inventory (CBI), General Self-Efficacy Scale (GSE), Sense of Coherence (SOC), and several questions designed by the authors of the present study, including open-ended questions processed by means of qualitative analysis. Sample | A total of 94 employees of low-threshold services for people who use drugs participated in the survey. There were 74 women (79%) and 20 men (21%). Results | A total of 51 practitioners scored as burnt out on at least one subscale of any of the questionnaires, with 21 respondents being identified as burnt out on the basis of both methods. The results show a significant negative correlation between the SOC and CBI scores and the MBI emotional exhaustion and depersonalisation scales. The GSE score indicates a significant negative correlation with the CBI score only. Conclusion | The resilience constructs are negatively correlated with burnout syndrome. Such correlations and related qualitative findings may motivate low-threshold service managers to invest in burnout prevention programmes aimed specifically at enhancing practitioners’ resilience.

Celý článek ke stažení zde: