Vzdělávání sociálních pracovníků v adiktologii: analýza studijních programů sociální práce v ČR

Publikoval redakce v

Autor | GAŽOVÁ, N., LOSOSOVÁ, A.

Citace | GAŽOVÁ, N., LOSOSOVÁ, A. Vzdělávání sociálních pracovníků v adiktologii: analýza studijních programů sociální práce v ČR. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(2), 78–85; doi: 10.35198/APLP/2022-002-0001.

Klíčová slova | Adiktologie – Sociální práce – Sociální pracovník – Vzdělávání – Závislost

Východiska | Již od zrodu sociální práce se pracovníci setkávají s klientelou se závislostním chováním. Odborná akademická příprava sociálních pracovníků, jako potenciálních budoucích profesionálů pracujících s adiktologickou klientelou, je předpokladem pro zvládnutí profesních kompetencí. Cíle | Cílem práce je analyzovat obsah studijních programů vyšších odborných a vysokých škol sociální práce v České republice z hlediska zastoupení vyučovaných předmětů zaměřených na adiktologii. Metody | Studijní programy sociální práce byly zvoleny metodou totálního výběru a vyhledávány podle definice odborné způsobilosti zákona o sociálních službách na vyšších odborných školách a bakalářských programech vysokých škol. K vyobrazení výsledků a zahrnutých programů, které splňovaly stanovená kritéria, byla použita metoda PRISMA a schéma flow diagramu. Studijní plány byly analyzovány, a tím byly pomocí klíčových slov identifikovány předměty zaměřené na adiktologii. Poté proběhla analýza obsahu adiktologicky orientovaných předmětů a metodou zachycení vzorců byly seskupeny do kategorií. Výsledky | Bylo identifikováno 17 programů vyšších odborných škol a 55 bakalářských programů vysokých škol sociální práce. Alespoň jeden předmět, ve kterém by posluchači mohli získat základní znalosti o problematice závislostí, byl zjištěn u 76 % programů vyšších odborných škol a 89 % programů vysokých škol. Předměty zaměřené specificky na adiktologii se vyskytly u 4 oborů vyšších odborných škol a 9 oborů vysokých škol. Z důvodu nedostatku informací ohledně obsahu jednotlivých předmětů nemohla být plně analyzována jejich struktura; časová dotace a volitelnost se napříč obory liší. Závěr | Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti adiktologie by mělo být rozšířeno. Do studijních plánů je vhodné zařadit předměty, které by svým obsahem sociálním pracovníkům zajistily dostatečné teoretické i praktické znalosti.

 

Education of Social Workers in Addictology: Analysis of Social Work Study Programmes in the Czech Republic

Author | GAŽOVÁ, N., LOSOSOVÁ, A.

Citation | GAŽOVÁ, N., LOSOSOVÁ, A. Vzdělávání sociálních pracovníků v adiktologii: analýza studijních programů sociální práce v ČR. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5(2), 78–85; doi: 10.35198/APLP/2022-002-0001.

Keywords | Addiction – Addictology – Education – Social work – Social worker

Background | Since the very beginning of social work, practitioners have encountered clients who have problems with addiction. Specialised academic training of social workers as potential professionals to work with addicted clients is key to their sufficient command of vocational competencies. Aim | This paper aims to analyse the content of social work curricula in higher education in the Czech Republic in terms of the representation of addictology-related subjects. Methods | Social work study programmes were selected by means of the total sampling technique and searched for on the basis of the definition of professional competency laid down in the Act on Social Services in specialised schools and bachelor’s university programmes. The PRISMA method and flow diagram were used to show the results and programmes which met the inclusion criteria. The curricula were analysed and addictological subjects identified by using pre-defined keywords. The last step was to analyse the content of addictologyoriented subjects which were categorised using the pattern identification method. Results | In total, 17 curricula at higher vocational schools and 55 university bachelor’s programmes in social work were identified. At least one subject involving the basics of addiction studies was identified in 76% of the higher vocational school programmes and 89% of the university curricula. The subjects that focused specifically on addictology were found in four higher vocational school programmes and nine university ones. As the structure, number of lessons, and optionality vary across programmes, it was not possible to analyse them fully and obtain enough information with regard to the particular content of the subjects. Conclusion | Education of social workers in the field of addictology should be extended. The study programmes should incorporate subjects that offer enough addictologyspecific information and practical knowledge.

Celý článek ke stažení zde: