Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele: kazuistická práce

Publikoval redakce v

Autor | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L.

Citace | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L. Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele: kazuistická práce. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 42–50; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0004

Klíčová slova | Sedativa – Hypnotika – Zneužívání – Závislost – Životní křivka

Východiska | V České republice je užívání psychoaktivních léků stále častější. Sedativa a hypnotika mohou být dlouhodobě předepisována pro léčbu chronických obtíží, může tak docházet k rozvoji tolerance a k potřebě navyšovat dávky. Je potřeba si uvědomit rizika nekontrolovaného užívání těchto léků, jako jsou nebezpečné interakce s ostatními látkami, nežádoucí účinky, možnost zneužívání či vznik závislosti. Cíle | Hlavním cílem kazuistické práce bylo popsat zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu pacientky se zaměřením na popis okolností, které k zneužívání sedativ a hypnotik vedly, popis začátku a průběhu užívání a uvědomění si problému. Cílem také bylo popsat současný stav a potřeby pacientky. Metody | Data byla získána formou kvalitativního přístupu s využitím polostrukturovaného rozhovoru v rámci diplomové práce. Následně byl rozhovor přepsán do podoby shrnujícího protokolu, analyzován pomocí tematické analýzy s využitím metod otevřeného, axiálního kódování a kategorizace. Data byla dále porovnána s informacemi získanými pomocí metody životní křivky. Výsledky | Okolnosti, které pacientku k zneužívání léků vedly, měly charakter samoléčby. Sedativa a hypnotika nebyla poprvé předepisována na základě psychiatrické indikace. Pacientka užívala léky 11 let. Aktuálně dochází ke kombinaci léků s alkoholem. Závěr a doporučení | V oblasti zneužívání sedativ a hypnotik je nutné pokračovat v dalším výzkumu. Tyto léky by neměly být předepisovány po dobu delší 4 týdnů. U chronických obtíží se doporučuje vyhledat specialistu a problém řešit komplexně.

Abuse of Sedatives and Hypnotics from the User´s Perspective: Case Study

Author | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L.

Citation | RYCHLÁ, K., ŠŤASTNÁ, L. Zneužívání sedativ a hypnotik z pohledu uživatele: kazuistická práce. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2023; 6 (1), 42–50; https://doi.org/10.35198/APLP/2023-001-0004

Keywords | Sedatives – Hypnotics – Abuse – Substance use disorder – Lifeline

Background | The abuse of psychoactive prescription drugs shows a rising tendency in the Czech Republic. Sedatives and hypnotics may be prescribed as long-term therapies for chronic disorders, which may lead to the development of tolerance and the need to increase doses. It is important to be aware of the risks posed by the uncontrolled use of these drugs. Aim | The chief aim of this case study was to describe the abuse of sedatives and hypnotics from a patient’s perspective, with a focus on the circumstances leading to drug abuse, the beginning and course of the use of these drugs, self-awareness of the problem, current state and needs. Methods | A qualitative approach was applied to collect the data, involving a semi-structured interview as part of a master’s thesis. The interview was transcribed into a protocol summary and analysed using open and axial coding and categorisation. The data was compared with information obtained using the lifeline method. Results | The circumstances leading the patient to drug abuse seemed to have the characteristics of self-medication. The patient has been taking sedatives and hypnotics for 11 years. Currently, she combines these drugs with alcohol. Conclusion and recommendation | Further research into the abuse of sedatives and hypnotics needs to be conducted. These drugs should not be prescribed for more than four weeks. In the case of chronic illness, it is recommended to seek a specialist and address the problem comprehensively.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: Kauzistika