Charakteristiky uchazeče o studijní obor adiktologie: srovnání let 2020/2021 a 2021/2022

Publikoval redakce v

Autor | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A.

Citace | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A. Charakteristiky
uchazeče o studijní obor adiktologie: srovnání let 2020/2021 a 2021/2022.
Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 16–25; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0002.

Klíčová slova | Adiktologie – Motivace – Profil – Uchazeči o studium – Univerzita

Východiska | Přestože již v minulosti proběhla studie na mapování charakteristiky potencionálních studentů oboru adiktologie, je potřeba sledovat, zda se typický profil uchazeče o obor adiktologie mění, aby bylo možné přizpůsobovat propagační strategie a tak zvyšovat zájem kvalitních uchazečů o studium oboru adiktologie. Cíle | Cílem studie je popsat charakteristiku uchazeče o studium adiktologie na bakalářském a magisterském stupni pro akademické roky 2020/2021 a 2021/2022. Metody | Výzkumný vzorek tvořili uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku na obor adiktologie (bakalářské prezenční, kombinované a magisterské kombinované studium) na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pro roky 2020/2021 a 2021/2022 (2 soubory: soubor A – 319 uchazečů, B – 204 uchazečů), kteří poslali přihlášku na studijní obor. Data byla sbírána pomocí online dotazníků, následně vyhodnocována v systému Survio a v programu SPSS. Výsledky | Typický profil uchazeče o studium vykazuje tyto charakteristiky: žena od 18 do 30 let věku u všech forem studia (soubor A=84 %, B=84 %). Nejvíce uchazečů u obou souborů u všech forem studia pochází z Prahy (soubor A=31 %, B=26 %) a Středočeského kraje (A=18 %, B=18 %). Uchazeči se dozvěděli o oboru z webových stránek poskytovatele studia (A=50 %, B=46 %), od současných studentů (A=23 %, B=18 %) či známých. U obou sledovaných souborů jsou výsledky totožné. Závěr | Dlouhodobě je možné pozorovat vzrůstající zájem o studium adiktologie. Z výsledků je patrný význam digitálních médií při informování veřejnosti, z čehož vyplývá, že vhodně zvolená forma propagace může přispět k přihlášení kvalitních uchazečů se zájmem o obor.

 

Characteristics of Applicants for the Addictology Study Programme: Comparison of the 2020/2021 and 2021/2022 Academic Years

Author | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A.

Citation | SVĚCENÁ, K., VOLFOVÁ, A., VACEK, J., LOSOSOVÁ, A. Charakteristiky
uchazeče o studijní obor adiktologie: srovnání let 2020/2021 a 2021/2022.
Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 16–25; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0002.

Keywords | Addictology – Applicants – Motivation – Profile – University

Background | Although the characteristics of potential addictology students have already been studied, it is important to look for any changes in the typical profile of applicants for the study programme in addictology in order to adapt promotional strategies to increase the interest on the part of quality candidates for the study of addictology. Aims | The aim of this study is to describe characteristics of applicants for the addiction studies programme. Methods | The research sample consisted of applicants for the study programmes in addictology at the First Faculty of Medicine of Charles University for the 2020/2021 and 20221-2022 academic years (two groups: A – 319 applicants, B – 204 applicants). Subsequently, the data was analysed using the Survio system and the SPSS program and further described. Results | A typical profile of an applicant shows the following characteristics: a woman from 18 to 30 years of age in all study formats (A = 84%, B = 84%). Most applicants came from Prague (A = 31%, B = 26%) and the Central Bohemia region (A = 18%, B = 18%). The most common way in which applicants had learnt about the study programme was from the website of the study programme provider (A = 50%, B = 46%) and from current students or acquaintances (A = 23%, B = 18%). Conclusion | The results suggest the importance of digital media in informing the general public, which shows that an appropriate form of promotion can help ensure that quality candidates with genuine interest in the field apply for the study.

Celý článek ke stažení zde: