Historie svépomocných aktivit – bratrstva a spolky střídmosti na území Čech, Moravy a Slezska

Publikoval redakce v

Autor | PĚSTOVÁ, T., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J.

Citace | PĚSTOVÁ, T., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J. Historie svépomocných aktivit – bratrstva a spolky střídmosti na území Čech, Moravy a Slezska. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(3), 150–156; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0002.

Klíčová slova | Pijáctví – Spolky střídmosti – Bratrstva střídmosti – Kořaleční mor – Svépomoc

Východiska | Svépomocné aktivity a organizace jsou významným prvkem nejen v protialkoholních aktivitách obecně, ale mají svoji nezastupitelnou roli i v léčebněterapeutickém procesu a edukaci. Mezi nejstarší svépomocnou skupinu, která kontinuálně působí na našem historickém území, patří KLUS, založený v únoru 1948. Svůj prapůvod mají svépomocné skupiny ve spolcích a bratrstvech střídmosti, které se na našem území systematicky rozvíjely od poloviny 19. století. Cíl | Cílem článku je popsat okolnosti vzniku, působení a zániku spolků a bratrstev střídmosti na historickém území Čech, Moravy a Slezska. Metody | K identifikaci a tvorbě a práci s daty byla použita kvalitativní obsahová analýza fixovaných historických dokumentů. Ty byly identifikovány, fixovány, kódovány a sestaveny podle jejich vzájemného tematického vztahu v kontextu času, autora a místa vzniku. Výsledky a závěry | Na historickém území Čech, Moravy a Slezska působilo v průběhu 19. a do počátku 20. století 10 bratrstev a spolků střídmosti a jeden spolek střídmosti pro mladistvé. Na území Čech byl aktivní jeden spolek, na Moravě pět a ve Slezsku čtyři.

 

History of Self-help Activities – Temperance Fraternities and Clubs on the Historical Territories of Bohemia, Moravia, and Silesia

Author | PĚSTOVÁ, T., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J.

Citation | PĚSTOVÁ, T., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J. Historie svépomocných aktivit – bratrstva a spolky střídmosti na území Čech, Moravy a Slezska. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(3), 150–156; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0002.

KeywordsDrinking – Temperance associations – Temperance fraternities – “Liquor plague” – Self-help

 Background | In general, self-help activities and organisations are an important element of anti-alcohol efforts. They also have an irreplaceable role in the therapeutic process and education. KLUS, founded in February 1948, is one of the oldest self-help groups that has been operating continuously in what is now the Czech Republic. The origins of the self-help groups date back to temperance associations and fraternities which had developed systematically on the territory since the mid-19th century. Aims | The aim of this article is to describe the circumstances of the establishment, operation, and dissolution of the temperance associations and fraternities on the historical territories of Bohemia, Moravia and Silesia. Methods | Qualitative content analysis of retrieved historical documents was used to identify, generate, and work with the data. This was identified, retrieved, coded, and compiled according to its mutual thematic relationship in the context of time, author, and place of origin. Results and conclusions | During the 19th and until the beginning of the 20th century, ten fraternities and temperance associations and one temperance association for juveniles operated on the historical territories of Bohemia, Moravia, and Silesia. One association was active in Bohemia, five in Moravia, and four in Silesia.

Celý článek ke stažení zde: