Kompetence absolventa bakalářského studijního programu adiktologie: obsahová analýza sylabů v akademickém roce 2018/2019

Publikoval redakce v

Autor | Volfová, A., Lososová, A., Miovský, M.
Citace | VOLFOVÁ, A., LOSOSOVÁ, A., MIOVSKÝ, M. Kompetence absolventa bakalářského studijního programu adiktologie: obsahová analýza sylabů v akademickém roce 2018/2019. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(4), 192–202.

Klíčová slova | Studijní program adiktologie – Kompetence – Znalosti a dovednosti – Výstupy z učení – Adiktolog

Východiska | Adiktologie je transdisciplinární obor zabývající se prevencí a léčbou závislostí. Obor však doposud nedisponuje dokumentem popisujícím kompetence absolventa studijního programu adiktologie, který by jasněji vymezil hranice a definoval propustnost v kontextu dalších souvisejících disciplín. Cíle | Cílem práce je zpřesnit a lépe definovat kompetence absolventa pregraduálního stupně studijního oboru adiktologie na základě deskriptorů programu. Dílčím cílem je zkvalitnění a aktualizace formulací výstupů z učení pro jednotlivé předměty bakalářského stupně. Metody | Výzkumný soubor tvoří akreditační spisy pregraduálního stupně studia adiktologie platné v letech 2011–2019 a informace o vyučovaných předmětech zaznamenané ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy, které byly podrobeny obsahové analýze a pomocí metodiky projektu Q-RAM a kompetenčního modelu byly formulovány výstupy z učení (znalosti, dovednosti, obecné způsobilosti) pro jednotlivé předměty, tyto byly následně zobecněny a formulovány do podoby kompetencí. Výsledky | Byl vytvořen seznam výstupů z učení oboru adiktologie. Návrh kompetencí obsahuje devět kategorií: porozumění fenoménu závislosti a užívání návykových látek, interdisciplinární přístup, aplikace bio-psychosocio-spirituálního modelu, metody práce s klientem, systém péče, věda a výzkum, management organizace, protidrogová politika, etika. Seznam kompetencí reflektuje generický profil absolventa adiktologie a jeho záběr od klinických dovedností přes oblasti prevence, harm reduction, recovery až po přesah do dalších odborností. Český návrh kompetencí reflektuje zahraniční kompetenční model s nadstandardem široké profilace absolventa. Závěr | Vzniklé výstupy je žádoucí podrobit kritické analýze a pracovat s návrhem jako s živým dokumentem pro upevnění identity oboru, zlepšení transparentnosti a komparaci s požadavky praxe.

 

Competences of a Graduate of the Bachelor’s Study Programme in Addictology: Content Analysis of the Syllabi in the 2018/2019 Academic Year

Author | Volfová, A., Lososová, A., Miovský, M.
Citation | VOLFOVÁ, A., LOSOSOVÁ, A., MIOVSKÝ, M. Kompetence absolventa bakalářského studijního programu adiktologie: obsahová analýza sylabů v akademickém roce 2018/2019. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(4), 192–202.

Keywords | Addiction studies – Competencies – Knowledge and skills – Learning outcomes – Addictologist

  Background | Addictology is a transdisciplinary field dealing with the treatment and prevention of addictions. As yet the field does not have a document describing the competencies of graduates of its dedicated academic programme which would clearly define their professional boundaries and interface with other related disciplines. Aims | The aim is to specify and better design the competencies of the graduates of bachelor’s programmes in addictology on the basis of learning outcomes. Another goal is to improve the formulation of learning outcomes for individual courses constituting the bachelor’s degree curriculum. Methods | The research sample comprises the accreditation files for the bachelor’s degree programme in addictology valid from 2011 to 2019 and information about the courses recorded in the Charles University Study Information System, which were subjected to content analysis, and the Q-RAM project methodology was used to reformulate the learning outcomes (knowledge, skills, general competencies). These were subsequently generalized and formulated into competencies. Results | A list of learning outcomes of the field of addictology was created. The proposed competencies contain nine categories: understanding the phenomenon of addiction and substance abuse, an interdisciplinary approach, the application of a bio-psycho-sociospiritual model, methods of working with the client, the continuum of care, science and research, organizational management, drug policy, and ethics. The list reflects the generic profile of the graduate and their expertise, ranging from clinical skills through prevention, harm reduction, recovery, and overlaps with other specializations, which goes beyond the standard requirements in foreign competence models. Conclusion | The resulting outputs should be critically analysed and considered as a living document to strengthen the identity of the field and compare it with the requirements of practice.

Celý článek ke stažení zde: