Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami řešených v působnosti statutárního města Liberec za rok 2017

Publikoval redakce v

Autor | SCHOVANCOVÁ, P., FIDESOVÁ, H.
Citace | SCHOVANCOVÁ, P., FIDESOVÁ, H. Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami řešených v působnosti statutárního města Liberec za rok 2017. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(1), 10–20; doi: 10.35198/APLP/2021-001-0001.
.

Klíčová slova | Návyková látka – Přestupek – Řízení o přestupku – Správní trest – Evidence přestupků

Východiska | Méně závažné porušování zákona v souvislosti s užíváním návykových látek může být hodnoceno jako přestupek. V České republice jsou data o tomto jevu neúplná a mají nízkou výpovědní hodnotu, ačkoliv páchání a trestání přestupků může mít poměrně zásadní dopady v rovině společenské i individuální. Cíle | Zjištění míry páchání přestupků v souvislosti s užíváním návykových látek a poznatků ohledně konkrétních přestupků páchaných v souvislosti s užíváním návykových látek. Metody | Data pro výzkum byla získána ze správních spisů vedených oddělením přestupků v roce 2017 v Liberci a analyzována pomocí obsahové analýzy a popisné statistiky. Soubor | Celkem bylo zařazeno 2011 spisů, z toho 479 přestupků žen a 1532 přestupků mužů. Kritériem pro zařazení do výzkumu bylo spáchání přestupku v souvislosti s návykovou látkou fyzickou osobou starší 15 let. Výsledky | Celkově bylo zjištěno 426 přestupků spáchaných v souvislosti s návykovými látkami, což je 1/5 všech přestupků spáchaných fyzickými osobami na daném oddělení ve zkoumaném období. Primární přestupky činily 20,42 %, sekundární 79,58 %. Nejčastěji se vyskytoval alkohol – u primárních přestupků v 66,67 %, u sekundárních přestupků v 94,10 % případů. Závěry | Výskyt přestupků v souvislosti s návykovými látkami není zanedbatelný. Od 1. 7. 2017 je účinná nová legislativa upravující přestupky včetně jejich evidence. Ani ta však nezavádí systematický sběr dat o přestupcích páchaných v souvislosti s návykovými látkami. K vytváření preventivních programů či přijímání legislativních opatření je vhodné zavést systematický sběr dat o přestupcích spáchaných v souvislosti s návykovými látkami anebo periodický výzkum.

Substance Use-Related Misdemeanours Dealt with by the Competent Authorities of the City of Liberec in 2017

 

Author | SCHOVANCOVÁ, P., FIDESOVÁ, H.
Citation |  SCHOVANCOVÁ, P., FIDESOVÁ, H. Páchání přestupků v souvislosti s návykovými látkami řešených v působnosti statutárního města Liberec za rok 2017. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(1), 10–20; doi: 10.35198/APLP/2021-001-0001.

Keywords | Addictive substances – Misdemeanour – Misdemeanour proceedings – Administrative penalty – Records of misdemeanours
Background | Minor offences related to substance use can be classified as misdemeanours. In the Czech Republic, the data on this phenomenon is incomplete and has a low informative value, although the committing and punishing of misdemeanours can have relatively significant social and individual impacts. AIMS | To determine the level of substance userelated misdemeanours and  knowledge about specific misdemeanours committed in connection with substance use. METHODS | Data for the research was obtained from the administrative files kept by the Liberec Misdemeanour Department in 2017 and analysed using content analysis and descriptive statistics. SAMPLE | A total of 2011 files were included, of which 479 concerned misdemeanours committed by women and 1,532 by men. The inclusion criterion was the commission of a misdemeanour in connection with an addictive substance by an individual above 15 years of age. RESULTS | A total of 426 misdemeanours committed in connection with addictive substances were detected, which is one fifth of all the misdemeanours committed by individuals during the study period which the given department kept on file. Primary misdemeanours accounted for 20.42%, secondary ones for 79.58%. Alcohol was the most common substance involved: it was responsible for 66.67% of the primary misdemeanours and for 94.10% of the secondary ones. CONCLUSIONS | The incidence of substance use-related misdemeanours is not negligible. Since 1 July 2017, new legislation regulating offences, including their registration, has been in effect. However, not even this introduces a systematic collection of data about minor offences related to drugs. In order to create preventive programmes or adopt legislative measures, it is appropriate to introduce a systematic approach to collecting data about substance use-related misdemeanours or conduct regular research.

Celý článek ke stažení zde: