Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek

Publikoval redakce v

Autor | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V.

Citace | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V. Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (4), 218–223; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0003.

Klíčová slova | Psychedelika – Halucinogeny – HPPD – Hallucinogen persisting perception disorder

Východiska a cíle | Cílem práce bylo zjistit výskyt příznaků HPPD (hallucinogen persisting perception disorder nebo perzistentní porucha vnímání po užití halucinogenu) mezi uživateli psychedelických látek, do jaké míry je tyto příznaky ovlivňují a které látky vnímají jako odpovědné za rozvoj těchto příznaků. Metody | Data byla získána pomocí online dotazníku, který byl zveřejněn v lednu 2022 na sociální síti Reddit a obsahoval 11 otázek zaměřených na uživatele různých psychedelických látek. Výzkumný soubor tvořilo 113 respondentů. Výsledky | Celkem 59,3 % respondentů se v určité podobě setkalo s příznaky HPPD. Mezi nejčastější příznaky patřily vizuální sníh (61,2 %), obrazové stopy za pohybujícími se objekty (56,7 %) a geometrické vzory na površích (46,3 %). Celkem 23,9 % respondentů považovalo přítomnost příznaků HPPD v určité míře za omezující a 7,7 % za tak negativní, že zvažovali vyhledání odborné pomoci. 75,8 % respondentů považuje LSD za látku, která u nich rozvoj příznaků způsobila. Závěry | S příznaky HPPD se setkala více než polovina respondentů a jejich intenzita a frekvence se ukázaly jako značně variabilní. Třetina respondentů uvedla, že o riziku rozvoje HPPD před užitím látky nevěděli, což může značit nedostatečnou informovanost uživatelů psychedelických látek o možných rizicích. Malá část respondentů uvedla, že kvůli přítomnosti příznaků zvažovali vyhledání odborné pomoci. Z toho vyplývá, že by bylo vhodné šířit povědomí o rizicích a také pokračovat ve výzkumu HPPD a možností její terapie.

 

Prevalence of HPPD Symptoms Among Psychedelic Substance Users

Author | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V.

Citation | PSÁRSKA, S., MRAVČÍK, V. Prevalence příznaků perzistentní poruchy vnímání po užití halucinogenu (HPPD) mezi uživateli psychedelických látek. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (4), 218–223; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0003.

Keywords | Psychedelics – Hallucinogens – HPPD – Hallucinogen Persisting Perception Disorder

Background and aims | The aim was to identify the prevalence of symptoms of HPPD (hallucinogen persisting perception disorder) among psychedelic substance users, to what degree the symptoms affect such users, and which substances they assume to be the reason for developing the symptoms. Methods | The data was collected via an online questionnaire available on the Reddit social media site in January 2022. The questionnaire consisted of 11 questions aimed at users of various psychedelic substances, with the sample comprising 113 participants. Results | A total of 59.3% of the participants have experienced symptoms of HPPD. The most common symptoms included visual snow (61.2%), tracers or trailers (56.7%), and geometric patterns on surfaces (46.3%). 23.9% of the participants considered the symptoms impairing to some degree and 7.7% found them disruptive enough for them to consider seeking professional help. 75.8% of the participants consider LSD to be the substance that triggered their symptoms. Conclusions | More than half of the participants have experienced symptoms of HPPD with various frequency and intensity. A third of the participants had not been aware of the risk of developing HPPD before using psychedelic substances, which may indicate a lack of information among psychedelic substance users about the potential risks of using such substances. A small number of participants considered seeking professional help for the treatment of HPPD. It would be appropriate to further raise awareness of the possible risks and continue investigating HPPD and its treatment.

Celý článek ke stažení zde: