Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby

Publikoval redakce v

Autor | ČÍŽKOVSKÁ, D.

Citace | ČÍŽKOVSKÁ, D. Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022, 4 (5), 210–217; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0002.

Klíčová slova | Metamfetamin – Přirozené zotavení – Terénní program – Vztahy – Kazuistika

Souhrn | Práce se skrze ilustraci konkrétního případu zabývá procesem úzdravy mimo kontakt s adiktologickou léčebnou službou. Hlavním aktérem je Tomáš, bývalý klient terénního programu, kterému se již třetím rokem daří abstinovat od metamfetaminu. Cílem práce je zmapovat jeho proces přestávání s užíváním a z pohledu terénního pracovníka identifikovat v tomto procesu významné pomocné faktory. Tyto faktory potom zařadit pomocí procesů, které ve své knize Bez léčby to jde předkládá Pavel Nepustil. Práce může být inspirací pro možný odklon od systému péče a zaměření se na vlastní zdroje klientů, na kterých je možné stavět.

 

A Methamphetamine User’s Attempt at Natural Recovery without Support from a Professional Addiction Treatment Service. A Case Study

Author | ČÍŽKOVSKÁ, D.

Citation | ČÍŽKOVSKÁ, D. Případová studie pokusu uživatele metamfetaminu o přirozenou úzdravu mimo podporu adiktologické léčebné odborné služby. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022, 4 (5), 210–217; doi: 10.35198/APLP/2022-004-0002.

Keywords | Methamphetamine – Natural recovery – Field programme – Relationship – Case study

Summary | Illustrating a specific case, this paper deals with a process of recovery with no involvement of an addiction treatment service. The main protagonist, Tomáš, is a former client of a field programme who has succeeded in abstaining from methamphetamine for three years now. The aim of this work is to map the process of stopping substance use from the perspective of a field worker and identify significant supporting factors in this process. Another objective is to categorise such factors according to processes outlined by Pavel Nepustil in his book Bez léčby to jde (There is a Way without Treatment). This paper may be an inspiration for a possible diversion from the system of services in favour of clients’ own resources and assets on which to build.

Celý článek ke stažení zde:

Kategorie: Kauzistika