Rizikové užívanie alkoholu medzi mladistvými v kontexte verejnej politiky

Publikoval redakce v

Autor | BEDNÁROVÁ, J.
Citace | Bednárová, J. (2019). Rizikové užívanie alkoholu medzi mladistvými v kontexte verejnej politiky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 170–178.

Klíčová slova | Rizikové užívanie alkoholu – Mladiství – Mediálna analýza

Východiská ǀ V posledných rokoch sa zvyšuje prevalencia rizikového užívania alkoholu medzi mladistvými. Správanie a konanie mladistvých do značnej miery ovplyvňujú médiá. Tie môžu ovplyvniť nielen to, či má mládež o užívaní alkoholu premýšľať, ale i akým spôsobom. Ciele ǀ Cieľom práce bolo analyzovať zobrazovanie rizikového užívania alkoholu medzi mladistvými v printových a online médiách. Metódy ǀ Výskum bol realizovaný prostredníctvom mediálnej obsahovej analýzy printových a online médií. Celkom bolo analyzovaných 188 článkov vydaných od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018. Súbor ǀ Výskumný súbor tvorili všetky články zverejnené od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, ktoré obsahovali kľúčové slová alkohol a mládež v ľubovoľnom poradí a vo vzdialenosti najviac 10 slov od seba. Výsledky ǀ Z celkového množstva článkov (188) malo 175 charakter online média a 13 článkov charakter printového média. Najčastejšie boli články vydané v roku 2018 (50) a v roku 2015 (48). Online a printové médiá najčastejšie články zobrazovali v politických a regionálnych správach. Najčastejšie sa publikovalo v piatok (36) a v sobotu (33). Médiá najčastejšie publikovali v oblasti prevencie užívania alkoholu medzi mladistvými a narúšania verejného poriadku a rušenia nočného pokoja. V médiách sa zobrazili tiež názory a postoje ľudí na užívanie alkoholu medzi mladistvými, v blogoch a online diskusiách. Závery ǀ Najčastejšie médiá publikujú v oblasti narúšania verejného poriadku a v oblasti prevencie, menej často sa médiá zmieňujú o zdravotných, sociálnych a ekonomických dopadoch rizikového užívania alkoholu medzi mladistvými.

 

Hazardous Alcohol Use among Adolescents in the Context of Public Policy

Author | Bednárová, J.

Citation | Bednárová, J. (2019). Rizikové užívanie alkoholu medzi mladistvými v kontexte verejnej politiky. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 170–178

Keywords | Hazardous Alcohol Use – Adolescents – Media Analysis

Background | The prevalence of hazardous alcohol use among adolescents has increased in recent years. Adolescent’s behaviour is largely influenced by the media. This can have an impact on both whether adolescents think about alcohol use and in what way. Objectives | The aim of this work was to analyse the portrayal of hazardous alcohol use among adolescents in print and online media. Methods | The research was conducted by means of media content analysis of the print and online media. A total of 188 review articles published from 1 January 2014 to 31 December 2018 were analysed. Sample | The research sample consisted of all the review articles published from 1 January 2014 to 31 December 2018 which included the keywords “alcohol” and “adolescents” in any order and a maximum of 10 words apart. Results | Out of the total number of review articles (188), 175 were published in the online media and 13 in the print media. Significantly large numbers of the review articles were from 2018 (50) and 2015 (48). Both the print and media review articles under study were most likely to be published as part of political and regional coverage. The majority of the reports covered the prevention of alcohol use among adolescents, with references to unruly public behaviour and the violation of quiet hours. The database also showed people’s views on alcohol use among adolescents in blogs or online discussions. Conclusions | The relevant review articles most often refer to various instances of disorderly conduct and prevention, while the health, social, and economic impacts of hazardous alcohol use among adolescents appear to receive less media attention.

Celý článek ke stažení zde: