Užívání a informovanost o kratomu: dotazníková šetření mezi vysokoškolskými studenty

Publikoval redakce v

Autor | VOSTŘELOVÁ, Z., VAJDLOVÁ, D., VACEK, J., MRAVČÍK, V.

Citace | VOSTŘELOVÁ, Z., VAJDLOVÁ, D., VACEK, J., MRAVČÍK, V. Užívání a informovanost o kratomu: dotazníková šetření mezi vysokoškolskými studenty. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(3), 142–148; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0001.

Klíčová slova | Kratom – Rostlinná droga – Vysoká škola – Student – Prevalence – Dotazníková studie

Východiska | Rostlinná droga „kratom“ zaznamenává v posledních letech nárůst popularity. Důvodem může být proces globalizace, nabídka na e-shopech i rozptyl účinků, které jsou variabilní podle dávkování. Cíle | Práce sestává ze dvou na sobě nezávislých studií. Cílem první studie bylo zmapování prevalence užívání kratomu. Hlavním cílem druhé studie bylo zmapování informovanosti a způsobů obstarávání. Metody | Obě studie byly on-line dotazníkové průřezové studie, výzkumný soubor tvořili vysokoškolští studenti vybraní namátkovým nereprezentativním výběrem. Výběrový soubor první studie tvořilo 197 respondentů. Při náboru na Facebooku byla využita metoda sněhové koule. Druhá studie byla sdílena přes Facebook a Instagram a zúčastnilo se jí 70 respondentů. Výsledky | V první studii dosáhla celoživotní prevalence 21,8 %, v minulém roce užilo kratom 18,3 % a v minulém měsíci 11,2 % dotazovaných. Muži uváděli zkušenost častěji než ženy. Nejvíce uváděli zkušenost s kratomem studenti uměleckého zaměření. Nejčastější věk při prvním užití byl uváděn 18–20 let. Nejčastěji šlo o jednorázovou zkušenost nebo příležitostné užívání. Data získaná z druhé studie ukazují, že 44,3 % respondentů si je vědomo jeho nežádoucích účinků a 10 % vnímá riziko závislosti. Na e-shopu někdy zakoupilo kratom 22,8 % a v kamenném obchodě 4,3 % dotazovaných. Celoživotní prevalence ve druhém souboru dosáhla 31,4 %. Závěry | Výzkum ukázal, že pětina až třetina studentů vysokých škol v našich souborech má zkušenost s kratomem, většinou jde o jednorázovou zkušenost nebo o příležitostné užití. Ačkoli šlo o nereprezentativní soubory a míra užívání kratomu tak může být nadhodnocena, je vhodné užívání kratomu sledovat vzhledem k jeho rostoucí oblibě.

 

Use and Awareness of Kratom among University Students: Questionnaire Surveys

Author | VOSTŘELOVÁ, Z., VAJDLOVÁ, D., VACEK, J., MRAVČÍK, V.

Citation | VOSTŘELOVÁ, Z., VAJDLOVÁ, D., VACEK, J., MRAVČÍK, V. Užívání a informovanost o kratomu: dotazníková šetření mezi vysokoškolskými studenty. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(3), 142–148; doi: 10.35198/APLP/2021-003-0001.

Keywords |  Kratom – Herbal drug – University – Student – Prevalence – Qeustionnaire survey

Background | The herbal drug kratom has grown in popularity in recent years. The reasons may lie in the process of globalisation, the offer of online shops, and the variability of effects according to the dosage. Aims | This research project consists of two independent studies. The objective of the first study was to map the prevalence of kratom use. The main aim of the second study was to describe the awareness and supply of kratom. Methods | The data was collected through online cross-sectional questionnaire surveys. The sample consisted of university students selected by means of convenient non-representative sampling. The sample of the first study consisted of 197 respondents. They were recruited on Facebook using the snowball method. The second survey was shared via Facebook and Instagram and involved 70 respondents. Results | The lifetime prevalence reached 21.8% in the first study. 18.3% of the students had used kratom in the last year and 11.2% had used it in the last month. Males showed higher prevalence than females. The usage was most prevalent among art students. The respondents were most likely to have used kratom for the first time at the age of 18 to 20. It generally involved one-off experience or occasional use. The data obtained from the second study shows that 44.3% of the respondents are aware of adverse effects and 10% perceive the risk of addiction; 22.8% purchased kratom from an online shop; 4.3% reported purchasing it in a brick-and-mortar shop. Lifetime prevalence reached 31.4% in the second study. Conclusion | Our research indicates that nearly one third of the university students in our samples have used kratom. In most cases, this involved one-off experience or occasional use. Although our samples were non-representative and the prevalence may be overestimated, kratom use should be closely monitored because of its growing popularity.

Celý článek ke stažení zde: