Význam a role České asociace adiktologů v oboru adiktologie

Publikoval redakce v

Autor | Lososová, A., Volfová, A., Fidesová, H., Miovský, M.
Citace | LOSOSOVÁ, A., VOLFOVÁ, A., FIDESOVÁ, H. MIOVSKÝ, M. Význam a role České asociace adiktologů v oboru adiktologie. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 150–158.

Klíčová slova | Absolvent – Adiktolog – Česká asociace adiktologů – Profesní organizace – Zaměstnavatel

Východiska | Se vznikem profese adiktologa zesílila potřeba zefektivnit komunikaci mezi odborníky působícími v oboru i směrem k veřejnosti. Právě profesní organizace Česká asociace adiktologů (ČAA) se zaměřuje na řešení témat spojených s výkonem povolání adiktologa a je součástí komplexní institucionální oborové infrastruktury. Cíle | Cílem studie bylo popsat zapojení absolventů adiktologie do ČAA a zkušenosti zaměstnavatelů s fungováním asociace. Dílčím cílem je porovnat důsledky rozdílného statutu a rolí dvou stavovských organizací, ČAA a České lékařské komory (ČLK). Metody | Výzkumný soubor tvořili absolventi studia adiktologie z let 2005– 2016, z celkového počtu 279 absolventů se zapojilo 165 osob (59,1 %); a 18 zaměstnavatelů reprezentujících adiktologické služby (z celkem 24 oslovených). Data byla získána formou dotazníkového šetření, respektive polostrukturovanými rozhovory. Zpracování dat proběhlo v tabulkovém procesoru MS Excel a IBM SPSS 22 metodou kódování s poznámkováním, roztřídění a kategorizace. Etické aspekty byly dodrženy. Výsledky | Z respondentů, kteří pracují v oboru adiktologie, je 51 % členy ČAA. Absolventi navazujícího magisterského studia jsou členy pouze v 12,5 % případů, oproti tomu absolventi kompletního vzdělání v adiktologii (Bc. i Mgr.) jsou členy v 63,4 % případů. Více členů bylo mezi respondenty, kteří pracovali v oboru již při studiu. Členství roste s délkou praxe v oboru. Sedm organizací má mezi zaměstnanci členy ČAA. Zaměstnavatelé nemají přesné informace o statutu a roli ČAA. Závěry | Smyslem porovnání dvou legislativně odlišných platforem sdružujících profesionály, ČAA a ČLK, bylo zvýšit povědomí odborné veřejnosti o jejich rolích, právech a povinnostech. Výsledky zdůrazňují významnost role ČAA v oboru a otevírají diskuzi o propagaci členství v ČAA a edukaci o jeho benefitech.

 

 

The Importance and Role of the Czech Association of Addictologists in the Field of Addictology

Author | Lososová, A., Volfová, A., Fidesová, H., Miovský, M.
Citation | LOSOSOVÁ, A., VOLFOVÁ, A., FIDESOVÁ, H. MIOVSKÝ, M. Význam a role České asociace adiktologů v oboru adiktologie. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 150–158.

Keywords | Addiction specialist – Czech Association of Addictologists – Employer – Graduate – Professional organisation

  Background | With the emergence of the profession of an addictologist, the need to improve communication between professionals in the field and towards the public has increased. As part of the comprehensive institutional infrastructure, the professional organisation the Czech Association of Addictologists (CAA) addresses topics related to the profession of an addictologist. Aims | One aim of the study was to describe the involvement of addictology graduates in the CAA and employers‘ experience with the functioning of this association. Another goal was to compare the implications of the different statuses and roles of two professional organisations, the CAA and the Czech Medical Chamber (CLK). Methods | The research sample consisted of addictology graduates from the years
2005–2016. Out of the total number of 279 graduates, 165 (59.1%) were involved and so were 18 employers representing addictological services (out of 24 that were approached). The data was obtained using a questionnaire survey involving semi-structured interviews. The data processing was carried out using MS Excel and IBM SPSS 22, utilising coding with annotation, sorting, and categorisation. Ethical aspects were respected. Results | 51% of the respondents working in the field of addictology were members of the CAA. Those who had completed the follow-up master’s degree programme were members in only 12.5% of cases, while graduates of the entire academic programme in addictology (both the BA and MA levels) were members in 63.4% of cases. There were more members among the respondents who had worked in the field while studying. The membership seems to grow with the length of work experience in the field. Seven organisations had CAA members among their employees. The employers did not have accurate information about the status and role of the CAA. Conclusion | The purpose of the comparison of two legally different platforms associating professionals, the CAA and CLK, was to raise the awareness of the professional public about their roles, rights, and obligations. The results underline the importance of the CAA for the addictology field and provoke discussion about the promotion of CAA membership and education about its benefits.

Celý článek ke stažení zde: