Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí

Publikoval redakce v

Autor | Kubištová, N., Jandáč, T..
Citace | KUBIŠTOVÁ, N., JANDÁČ, T. Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 144–149.

Klíčová slova | Ženy s problémy z užívání – Abúzus v těhotenství – Teorie vytváření vztahu –  Pocit viny a studu

Východiska | Ženy s problémy z užívání návykových látek mají své charakteristické rysy a potýkají se s mnohými těžkostmi, jež vyplývají nejen z jejich genderových specifik. Mezi nimi je významně
zastoupeno mateřství, které v kombinaci s abúzem návykových látek zásadně mění svůj profil, počínaje prožíváním, konče způsobem, jakým se tyto ženy vztahují ke svým dětem. Tyto způsoby jsou zatíženy mnohými prožitky, procesy a emocemi, které následně blokují nastolení vhodné výchovy. Cíle | Prvním cílem studie je zjistit, zda se pocity viny a studu objevují ve vztahování se a ve výchově dětí matek s poruchami užívání návykových látek. Dalším cílem je zjistit, jaké bariéry pocity viny a studu ve výchově vytvářejí, co tyto pocity znemožňují. Posledním cílem je určit konkrétní znaky ve výchově, které jsou utvářeny zmíněnými pocity. Metody | Sběr dat se uskutečnil na jaře roku 2019 v Terapeutické komunitě Karlov. Polostrukturované rozhovory vedly k popisu konkrétních pozorovaných mateřských interakcí k dítěti. Vzorek byl vytvořen pěti klientkami Terapeutické komunity Karlov, které podstupovaly léčbu spolu se svým dítětem. Výsledky | Z analýzy pozorovaných interakcí vyplynulo, že se klientky potýkají se silným pocitem viny a studu.
Ten zažívají převážně na základě nezodpovědného chování k dítěti ať v těhotenství, nebo ve výchově pod vlivem návykových látek. Závěr | Problémem těchto matek je neschopnost stanovovat hranice, což se reflektuje v komplikovaném zvládání výchovy a formuje přehlížením těchto obtíží. S těmito těžkostmi se některé z nich vypořádávají vnášením témat do terapie, v menší míře pak popíráním.

 

The Importance of the Guilt and Shame Felt by Women in Treatment for Substance Abuse Problems while Raising Children

Author | Kubištová, N., Jandáč, T.
Citation | KUBIŠTOVÁ, N., JANDÁČ, T. Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí. Adikt. prevent. léčeb. praxi. 2020; 3(3), 144–149.

Keywords | Women with substance abuse problems – Substance abuse in pregnancy – Theories of relationship formation – Guilt and shame

  Background | Women with substance abuse problems have distinctive features and face many difficulties arising from their gender specificities. Aims | The first aim was to find whether women with addiction problems feel guilty and ashamed in front of their children and identify where such feelings may come from. The second aim was to reveal whether these feelings could create barriers to parenting. The last aim was to determine specific features of parenting which the feelings of guilt and shame may generate. Methods | The data collection took place in spring 2019 in the Karlov Therapeutic Community. Semistructured interviews were conducted with clients and specific observed situations of maternal interactions with the child were described. The sample comprised five female clients of the Karlov Therapeutic Community who were being treated together with their children. Results | The analysis of the interactions observed showed that the clients had a strong sense of guilt and shame. This is mainly experienced as a result of their irresponsible behaviour towards their children, whether during pregnancy or while raising the children under the influence of addictive substances. Conclusions | The primary problem of these clients seems to be their inability to set boundaries, which is reflected in their difficulty in discharging their parental responsibilites and constituted by their disregard for such difficulties. Some of the clients deal with such issues by bringing them up during therapy sessions, others by denying them.

Celý článek ke stažení zde: